در باغ جان باختگان
Length 00:16
Seller zpod.app

Requirement

This Audiobook Can Only be Viewed on an IOS and Android Devices,
You Can Download Zpod Apps Free Today

Description

وولف به خاطر مجموعه‌های داستان کوتاه شهرت زیادی دارد. او در کنار ریموند کارور، ریچارد فورد، آن بیتی و دیگر نویسندگان مینی‌مالیست از پیشتازان داستان کوتاه امروز آمریکاست.
وولف در مجامع ادبی، همان‌قدر که به عنوان یک نویسنده مورد احترام است،
یکی از داستانهای کوتاه این نویسنده شهیر و بنام را بشنوید.

Show

Article

Reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook