آستروپدیا | astropedia
Category Science
Published October 18, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست آستروپدیا در مورد نجوم, فیزیک و اخترفیزیک خواهید شنید

Available Episodes

مقدمه پادکست آستروپدیا
2019-07-28

در مقدمه پادکست آستروپدیا: در مورد خودم و پادکست و مطالبی که میخوام در قسمت های آینده در موردشون صحبت کنم میشنوید

Show...
پیدایش منظومه شمسی
2019-08-29

در قسمت اول پادکست آستروپدیا: در مورد نظریه های پیرامون پیدایش منظومه شمسی و محتویات اون می شنوید

Show...
شجره نامه خورشید
2019-10-28

در قسمت دوم پادکست آستروپدیا: در مورد خورشید و دسته بندی ستاره ها می شنوید

Show...
مرگ خورشید
2019-12-29

در قسمت سوم پادکست آستروپدیا: در مورد مرگ خورشید و ستاره های دیگر می شنوید

Show...
سیاره عطارد
2020-04-26

در قسمت چهارم پادکست آستروپدیا در مورد سیاره عطارد می شنوید

Show...
سیاره زهره
2020-08-26

در قسمت پنجم پادکست آستروپدیا: در مورد سیاره زهره می شنوید

Show...
سیاره مریخ
2021-04-25

سیاره مریخ

Show...
کمربند سیارک ها
2021-08-02

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

مقدمه پادکست آستروپدیا
2019-07-28

در مقدمه پادکست آستروپدیا: در مورد خودم و پادکست و مطالبی که میخوام در قسمت های آینده در موردشون صحبت کنم میشنوید

Show...
پیدایش منظومه شمسی
2019-08-29

در قسمت اول پادکست آستروپدیا: در مورد نظریه های پیرامون پیدایش منظومه شمسی و محتویات اون می شنوید

Show...
شجره نامه خورشید
2019-10-28

در قسمت دوم پادکست آستروپدیا: در مورد خورشید و دسته بندی ستاره ها می شنوید

Show...
مرگ خورشید
2019-12-29

در قسمت سوم پادکست آستروپدیا: در مورد مرگ خورشید و ستاره های دیگر می شنوید

Show...
سیاره عطارد
2020-04-26

در قسمت چهارم پادکست آستروپدیا در مورد سیاره عطارد می شنوید

Show...
سیاره زهره
2020-08-26

در قسمت پنجم پادکست آستروپدیا: در مورد سیاره زهره می شنوید

Show...
سیاره مریخ
2021-04-25

سیاره مریخ

Show...
کمربند سیارک ها
2021-08-02

Show...

Latest Episode