اسطوراخ
Category Entertainment
Published December 3, 2020
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تو پادکست اسطوراخ داستان‌های اساطیری تمدن‌های مختلف دنیای باستان رو تعریف می‌کنم. خدایان و موجودات عجیب و غریب رو معرفی می‌‌کنم و میگم که با خودشون،دنیا و انسان‌ها چه کارهایی که نکردن.

Available Episodes

2020-05-21
خدایان اولیه؛ پیشکسوتان عرصه آفرینش
2020-06-12
تایتان‌ها؛ خدایان هفت ایکس لارج / بخش اول
2020-07-10
تایتان‌ها؛ خدایان هفت ایکس لارج / بخش دوم
2020-08-15
استفراغ کبیر
2020-09-11
خاندان خانه خراب کنِ خدایان
2020-10-09
ملکه انتقام
2020-11-09
وصلت زشت و زیبا
2020-12-03
تنها خدای قهرمان
2021-01-08
چشمت رو دربیار و خدایی کن
2021-01-19
نوب قهرمان
2021-02-17
این یکی گاوی که آدم می‌خورد
2021-03-16
ملکه دزدی بزرگ
2021-05-05
تور نیم‌روزه هادس‌گردی
2021-06-14
13. ساقی مد نظر
2021-08-01
14. خورشید خان ناکام

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-21
خدایان اولیه؛ پیشکسوتان عرصه آفرینش
2020-06-12
تایتان‌ها؛ خدایان هفت ایکس لارج / بخش اول
2020-07-10
تایتان‌ها؛ خدایان هفت ایکس لارج / بخش دوم
2020-08-15
استفراغ کبیر
2020-09-11
خاندان خانه خراب کنِ خدایان
2020-10-09
ملکه انتقام
2020-11-09
وصلت زشت و زیبا
2020-12-03
تنها خدای قهرمان
2021-01-08
چشمت رو دربیار و خدایی کن
2021-01-19
نوب قهرمان
2021-02-17
این یکی گاوی که آدم می‌خورد
2021-03-16
ملکه دزدی بزرگ
2021-05-05
تور نیم‌روزه هادس‌گردی
2021-06-14
13. ساقی مد نظر
2021-08-01
14. خورشید خان ناکام

Latest Episode