ام بی کوچ
Category Arts
Published April 3, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ام بی کوچ

Available Episodes

اپیزود شماره صفر معرفی مهدی بیرامی و پادکست ام بی کوچ
2020-04-03

من مهدی بیرامی هستم کوچ توسعه مهارتهای فردی و کسب و کار، این اپیزود معرفی کوتاه از من و پادکست Mbcoach (ام بی کوچ) است. در پادکست ام بی کوچ هر دو هفته یکبار درباره مهارتهای فردی که همان مهارتهای نرم هستند صحبت می کنیم، فارغ از اینکه شما چند سالتان است؟...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود شماره صفر معرفی مهدی بیرامی و پادکست ام بی کوچ
2020-04-03

من مهدی بیرامی هستم کوچ توسعه مهارتهای فردی و کسب و کار، این اپیزود معرفی کوتاه از من و پادکست Mbcoach (ام بی کوچ) است. در پادکست ام بی کوچ هر دو هفته یکبار درباره مهارتهای فردی که همان مهارتهای نرم هستند صحبت می کنیم، فارغ از اینکه شما چند سالتان است؟...

Show...

Latest Episode