برخوردها
Category Music
Published April 5, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست برخوردها از آتور بخشی از پروژه ی برخوردها از آتور که در هر نسخه با یک هنرمند یک همکاری و یک مصاحبه انجام می شه. Encounters by Atour Interviews with collaborators on the Encounters project by Atour.

Available Episodes

برخورد اول - نجوا
2020-05-09

قسمت اول پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با نجوا توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و نجوا https://soundcloud.com/divarrecords/yaavar لینک  آهنگ آواز قو از نجوا https://soundcloud.com/mellistream/swan-song  -------- Encounters / Atour X Najwa

Show...
برخورد دوم - ژِ
2020-05-23

قسمت دوم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با ژِ توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و ژِ https://soundcloud.com/divarrecords/aftab اینستاگرام ژِ https://instagram.com/_zhe._ -------- Encounters / Atour X ZHE

Show...
برخورد سوم - اَش کوشا
2020-06-06

قسمت سوم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  اشکان کوشانژاد، اَش کوشا توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و  اَش کوشا https://soundcloud.com/divarrecords/newworlds -------- Encounters / Atour X Ash Koosha

Show...
برخورد چهارم - فارلک
2020-06-20

قسمت چهارم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با فارلک توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و فارلک https://soundcloud.com/divarrecords/kelid -------- Encounters / Atour X Farlek

Show...
برخورد پنجم - بامداد
2020-07-03

قسمت پنجم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با بامداد توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و بامداد https://soundcloud.com/divarrecords/tajrobeh -------- Encounters / Atour X ‌Bamdad

Show...
برخورد ششم - ترا‌مون
2020-08-12

قسمت ششم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  سارا بیگدلی شاملو و نیما عقیانی اعضای گروه ترامون توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و ترامون https://soundcloud.com/divarrecords/parakanderooz -------- Encounters / Atour X Taraamoon - Sara Bigdeli Shamloo and Nima Aghiani

Show...
برخورد هفتم - نکو
2020-09-04

قسمت هفتم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  نکو توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و نکو https://soundcloud.com/divarrecords/do2 -------- Encounters / Atour X Nekoo

Show...
برخورد هشتم - سعید دهقان
2020-09-26

قسمت هشتم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  سعید دهقان توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و سعید دهقان https://soundcloud.com/divarrecords/beshkan -------- Encounters / Atour X Saeed Dehghan

Show...
برخورد نهم - دارا و رض
2020-11-06

قسمت نهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  دارا و رض  توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و دارا و رض https://soundcloud.com/divarrecords/noosh -------- Encounters / Atour X Dara K X REZ

Show...
برخورد دهم - یارا
2021-01-01

قسمت دهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  یارا توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور ویارا https://soundcloud.com/divarrecords/oon -------- Encounters / Atour X Yara

Show...
برخورد یازدهم - ساچمه
2021-02-06

قسمت یازدهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با ساچمه توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و ساچمه https://soundcloud.com/divarrecords/boroberim -------- Encounters / Atour X Suchme

Show...
برخورد دوازدهم - نیش
2021-04-05

قسمت دوازدهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با نیش توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و نیش https://soundcloud.com/divarrecords/hokm -------- Encounters / Atour X Neesh

Show...
برخورد سیزدهم - رودی
2021-06-09

قسمت سیزدهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با رودی توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و رودی https://soundcloud.com/divarrecords/pirooz -------- Encounters / Atour X Roody

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

برخورد اول - نجوا
2020-05-09

قسمت اول پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با نجوا توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و نجوا https://soundcloud.com/divarrecords/yaavar لینک  آهنگ آواز قو از نجوا https://soundcloud.com/mellistream/swan-song  -------- Encounters / Atour X Najwa

Show...
برخورد دوم - ژِ
2020-05-23

قسمت دوم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با ژِ توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و ژِ https://soundcloud.com/divarrecords/aftab اینستاگرام ژِ https://instagram.com/_zhe._ -------- Encounters / Atour X ZHE

Show...
برخورد سوم - اَش کوشا
2020-06-06

قسمت سوم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  اشکان کوشانژاد، اَش کوشا توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و  اَش کوشا https://soundcloud.com/divarrecords/newworlds -------- Encounters / Atour X Ash Koosha

Show...
برخورد چهارم - فارلک
2020-06-20

قسمت چهارم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با فارلک توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و فارلک https://soundcloud.com/divarrecords/kelid -------- Encounters / Atour X Farlek

Show...
برخورد پنجم - بامداد
2020-07-03

قسمت پنجم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با بامداد توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و بامداد https://soundcloud.com/divarrecords/tajrobeh -------- Encounters / Atour X ‌Bamdad

Show...
برخورد ششم - ترا‌مون
2020-08-12

قسمت ششم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  سارا بیگدلی شاملو و نیما عقیانی اعضای گروه ترامون توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و ترامون https://soundcloud.com/divarrecords/parakanderooz -------- Encounters / Atour X Taraamoon - Sara Bigdeli Shamloo and Nima Aghiani

Show...
برخورد هفتم - نکو
2020-09-04

قسمت هفتم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  نکو توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و نکو https://soundcloud.com/divarrecords/do2 -------- Encounters / Atour X Nekoo

Show...
برخورد هشتم - سعید دهقان
2020-09-26

قسمت هشتم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  سعید دهقان توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و سعید دهقان https://soundcloud.com/divarrecords/beshkan -------- Encounters / Atour X Saeed Dehghan

Show...
برخورد نهم - دارا و رض
2020-11-06

قسمت نهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  دارا و رض  توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و دارا و رض https://soundcloud.com/divarrecords/noosh -------- Encounters / Atour X Dara K X REZ

Show...
برخورد دهم - یارا
2021-01-01

قسمت دهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با  یارا توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور ویارا https://soundcloud.com/divarrecords/oon -------- Encounters / Atour X Yara

Show...
برخورد یازدهم - ساچمه
2021-02-06

قسمت یازدهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با ساچمه توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و ساچمه https://soundcloud.com/divarrecords/boroberim -------- Encounters / Atour X Suchme

Show...
برخورد دوازدهم - نیش
2021-04-05

قسمت دوازدهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با نیش توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و نیش https://soundcloud.com/divarrecords/hokm -------- Encounters / Atour X Neesh

Show...
برخورد سیزدهم - رودی
2021-06-09

قسمت سیزدهم پاکست برخوردها، مصاحبه آتور با رودی توضیحات و لینکهای مرتبط لینک همکاری آتور و رودی https://soundcloud.com/divarrecords/pirooz -------- Encounters / Atour X Roody

Show...

Latest Episode