برنا كازراني
Published July 12, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همجسگرايي و تجربيات مختلف به عنوان يك فرد همجسنگرا

Available Episodes

همجنسگرايي / قسمت اول
2020-01-04

همجنسگرايي و احساسات ديگران نسبت به ما و احساسات ما نسبت به خودمان به عنوان يك فرد همجنسگرا

Show...
همجنسگرايي/ قسمت دوم
2020-01-22

همجنسگرايي و احساسات ديگران نسبت به ما و احساسات ما نسبت به خودمان به عنوان يك فرد همجنسگرا. منتظر شنيدن نظرات و پيشنهادهاي شما هستم.

Show...
همجنسگرايي قسمت سوم
2020-02-27

همجنسگرايي و احساسات ديگران نسبت به ما و احساسات ما نسبت به خودمان به عنوان يك فرد همجنسگرا. منتظر شنيدن نظرات و پيشنهادهاي شما هستم.

Show...
زنان خياباني شرف دارند، هرزه نيستند/ قسمت اول
2021-07-12

من برنا كازراني از كشور استراليا به همراه يكي از دوستان كلاب هاس به نام سحر هر از گاهي اتاق هايي را با موضوعات مختلف برگذار مي كنيم و نظرات مردم را آزادانه و با احترام به حقوق يكديگر نسبت به موضوعات مي شنويم. مي توانيد نظرات خود را از طريق صفحه فارسي زبان من به نام ( بدون سانسور) در ميان بگذاريد.

Show...
زنان خياباني شرف دارند، هرزه نيستند / قسمت دوم
2021-08-07

من برنا كازراني از كشور استراليا به همراه يكي از دوستان كلاب هاس به نام سحر هر از گاهي اتاق هايي را با موضوعات مختلف برگذار مي كنيم و نظرات مردم را آزادانه و با احترام به حقوق يكديگر نسبت به موضوعات مي شنويم. مي توانيد نظرات خود را از طريق صفحه فارسي زبان من به نام ( بدون سانسور) در ميان بگذاريد.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

همجنسگرايي / قسمت اول
2020-01-04

همجنسگرايي و احساسات ديگران نسبت به ما و احساسات ما نسبت به خودمان به عنوان يك فرد همجنسگرا

Show...
همجنسگرايي/ قسمت دوم
2020-01-22

همجنسگرايي و احساسات ديگران نسبت به ما و احساسات ما نسبت به خودمان به عنوان يك فرد همجنسگرا. منتظر شنيدن نظرات و پيشنهادهاي شما هستم.

Show...
همجنسگرايي قسمت سوم
2020-02-27

همجنسگرايي و احساسات ديگران نسبت به ما و احساسات ما نسبت به خودمان به عنوان يك فرد همجنسگرا. منتظر شنيدن نظرات و پيشنهادهاي شما هستم.

Show...
زنان خياباني شرف دارند، هرزه نيستند/ قسمت اول
2021-07-12

من برنا كازراني از كشور استراليا به همراه يكي از دوستان كلاب هاس به نام سحر هر از گاهي اتاق هايي را با موضوعات مختلف برگذار مي كنيم و نظرات مردم را آزادانه و با احترام به حقوق يكديگر نسبت به موضوعات مي شنويم. مي توانيد نظرات خود را از طريق صفحه فارسي زبان من به نام ( بدون سانسور) در ميان بگذاريد.

Show...
زنان خياباني شرف دارند، هرزه نيستند / قسمت دوم
2021-08-07

من برنا كازراني از كشور استراليا به همراه يكي از دوستان كلاب هاس به نام سحر هر از گاهي اتاق هايي را با موضوعات مختلف برگذار مي كنيم و نظرات مردم را آزادانه و با احترام به حقوق يكديگر نسبت به موضوعات مي شنويم. مي توانيد نظرات خود را از طريق صفحه فارسي زبان من به نام ( بدون سانسور) در ميان بگذاريد.

Show...

Latest Episode