تاکسی پنج صبح
Category Fiction
Published April 12, 2021
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصدی برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی ؛ پنچ صبح روایت قصه های راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او .. جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Available Episodes

تاکسی پنج صبح . قسمت اول
2021-02-10

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصدی برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی ؛ پنچ صبح روایت قصه های راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او .. جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Show...
تاکسی پنج صبح . قسمت دوم
2021-03-02

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصد خود برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی پنج صبح روایت قصه ی راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Show...
تاکسی پنج صبح . قسمت سوم
2021-04-12

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصد خود برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی پنج صبح روایت قصه ی راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Show...
تاکسی پنج صبح . قسمت چهارم
2021-07-29

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصد خود برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی پنج صبح روایت قصه ی راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

تاکسی پنج صبح . قسمت اول
2021-02-10

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصدی برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی ؛ پنچ صبح روایت قصه های راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او .. جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Show...
تاکسی پنج صبح . قسمت دوم
2021-03-02

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصد خود برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی پنج صبح روایت قصه ی راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Show...
تاکسی پنج صبح . قسمت سوم
2021-04-12

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصد خود برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی پنج صبح روایت قصه ی راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Show...
تاکسی پنج صبح . قسمت چهارم
2021-07-29

تمام مسافرانی که در شهر سوار بر تاکسی می شوند تا به مقصد خود برسند ؛ در واقع به دنبال سرنوشت خود می روند .. تاکسی پنج صبح روایت قصه ی راننده ای است که اعتقاد داشت فقط مسافران را در شهر جابجا نمی کند .. بلکه او جابجا کننده ی سرنوشت هاست ..

Show...

Latest Episode