تنجیم | tanjim
Category Science
Published May 5, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مجموعه پادکست های آموزشی وب سایت تنجیم دات آی آر بر مبنای کتاب کفایة التعلیم فی صنایع التنجیم در زمینه احکام نجوم (استرولوژی) و تحلیل زایچه

Available Episodes

یکم - تعریف نجوم
2019-12-13

قسمت اول از مجموعه پادکست های آموزشی وب سایت تنجیم دات آی آر بر مبنای کتاب کفایة التعلیم فی صناعت التنجیم tanjim.ir

Show...
قسمت دوم - فلک ها
2019-12-18

قسمت دوم از مجموعه پادکست های آموزشی وب سایت تنجیم دات آی آر بر مبنای کتاب کفایة التعلیم فی صناعت التنجیم tanjim.ir

Show...
قسمت سوم - فلک هشتم بخش اول
2020-05-05

قسمت سوم از مجموعه پادکست های آموزشی وب سایت تنجیم دات آی آر بر مبنای کتاب کفایة التعلیم فی صناعت التنجیم tanjim.ir

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

یکم - تعریف نجوم
2019-12-13

قسمت اول از مجموعه پادکست های آموزشی وب سایت تنجیم دات آی آر بر مبنای کتاب کفایة التعلیم فی صناعت التنجیم tanjim.ir

Show...
قسمت دوم - فلک ها
2019-12-18

قسمت دوم از مجموعه پادکست های آموزشی وب سایت تنجیم دات آی آر بر مبنای کتاب کفایة التعلیم فی صناعت التنجیم tanjim.ir

Show...
قسمت سوم - فلک هشتم بخش اول
2020-05-05

قسمت سوم از مجموعه پادکست های آموزشی وب سایت تنجیم دات آی آر بر مبنای کتاب کفایة التعلیم فی صناعت التنجیم tanjim.ir

Show...

Latest Episode