تیزر-رادیو گاردونی
Category Arts
Published December 12, 2020
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اين صداى يك زندانى است كه خوانده نمى‌شود.

Available Episodes

تيزر _ راديو گاردونى
2020-04-13

اين صداى يك زندانى است كه خوانده نمى‌شود.

Show...
. قسمت اول راديوگاردونى‌: گل ممّد
2020-04-16

اين صداى يك زندانى است كه خوانده نمى‌شود

Show...
قسمت دوم راديوگاردونى‌: رخ زن
2020-04-23

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت سوم رادیوگاردونی : شماره ۱۰ بارسا
2020-04-30

این صدای یک زندانی‌ است که خوانده نمی‌شود

Show...
قسمت چهارم رادیو گاردونی: هاراگیری
2020-05-07

این صدای یک زندانی‌است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت پنجم رادیو گاردونی: هیرو
2020-05-14

این صدای یک زندانی‌است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت ششم رادیو گاردونی: ناصر زانتیا
2020-05-21

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت هفتم رادیو گاردونی: رویا
2020-05-28

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت هشتم رادیو گاردونی: داش کمال
2020-06-04

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت نهم رادیو گاردونی: به یادم باش
2020-06-11

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت دهم رادیوگاردونی: من اینجا بودم
2020-06-18

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت ویژه رادیو گاردونی(یازدهم): صف اعدام
2020-11-10

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شد

Show...
قسمت دوازدهم رادیو گاردونی: سیاوش
2020-11-10

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت سیزدهم رادیوگاردونی: حبس بلندگو
2020-12-12

این صدای یک زندانی‌ست که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت چهاردهم رادیو گاردونی: تفکیک جرائم
2021-01-01

این صدای یک زندانی‌است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت پانزدهم رادیوگاردونی: "نبودن"
2021-01-25

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت شانزدهم راديو گاردونى: "تبعيد"
2021-05-01

اين صداى يك زندانى است كه خوانده نمى شود.

Show...
قسمت هفدهم رادیوگاردونی: “بارهستی”
2021-06-15

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

تيزر _ راديو گاردونى
2020-04-13

اين صداى يك زندانى است كه خوانده نمى‌شود.

Show...
. قسمت اول راديوگاردونى‌: گل ممّد
2020-04-16

اين صداى يك زندانى است كه خوانده نمى‌شود

Show...
قسمت دوم راديوگاردونى‌: رخ زن
2020-04-23

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت سوم رادیوگاردونی : شماره ۱۰ بارسا
2020-04-30

این صدای یک زندانی‌ است که خوانده نمی‌شود

Show...
قسمت چهارم رادیو گاردونی: هاراگیری
2020-05-07

این صدای یک زندانی‌است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت پنجم رادیو گاردونی: هیرو
2020-05-14

این صدای یک زندانی‌است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت ششم رادیو گاردونی: ناصر زانتیا
2020-05-21

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت هفتم رادیو گاردونی: رویا
2020-05-28

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت هشتم رادیو گاردونی: داش کمال
2020-06-04

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت نهم رادیو گاردونی: به یادم باش
2020-06-11

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت دهم رادیوگاردونی: من اینجا بودم
2020-06-18

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت ویژه رادیو گاردونی(یازدهم): صف اعدام
2020-11-10

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شد

Show...
قسمت دوازدهم رادیو گاردونی: سیاوش
2020-11-10

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت سیزدهم رادیوگاردونی: حبس بلندگو
2020-12-12

این صدای یک زندانی‌ست که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت چهاردهم رادیو گاردونی: تفکیک جرائم
2021-01-01

این صدای یک زندانی‌است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت پانزدهم رادیوگاردونی: "نبودن"
2021-01-25

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...
قسمت شانزدهم راديو گاردونى: "تبعيد"
2021-05-01

اين صداى يك زندانى است كه خوانده نمى شود.

Show...
قسمت هفدهم رادیوگاردونی: “بارهستی”
2021-06-15

این صدای یک زندانی است که خوانده نمی‌شود.

Show...

Latest Episode