جزیره کتاب
Category History
Published October 29, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در جزیره کتاب، قصد داریم شما را با کتاب های باستانی و منحصر بفرد ایران و سرزمین های مجاورش آشنا کنیم. و این کتاب های فراموش شده رو به شما دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران زمین معرفی کنیم. 1_حماسه گیلگامش 2_ درخت آسوریک 3_ یادگار زریران 4_ ...

Available Episodes

حماسه گیلگمش اپیزود 1
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 2
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 3
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 4
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 5
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 6
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 6
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
درخت آسوریک اپیزود 1
2020-07-08

کتاب شعری به جای مانده به زبان پهلوی اشکانی و خط پهلوی ساسانی

Show...
درخت آسوریک اپیزود 2
2020-07-08

کتاب شعری به جای مانده به زبان پهلوی اشکانی و خط پهلوی ساسانی

Show...
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 1
2020-08-24

یادگار زریران، قدیمی ترین نمایشنامه و تعزیه نامه مکتوب ایرانیه که نشون میده تاریخچه مرثیه سرایی درایران به پیش از اسلام برمیگرده و این آیین کهن در دوره ایران اسلامی در تعزیه ها و شبیه خوانی های کربلا ادامه حیات داده. این کتاب یکی از کتاب های تاثیرگذار بر حماسه سرایان دوره اسلامی ایرانه و شاعران بزرگی چون فردوسی، متاثر از این سروده حماسی بودند

Show...
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 2
2020-09-20

یادگار زریران، قدیمی ترین نمایشنامه و تعزیه نامه مکتوب ایرانیه که نشون میده تاریخچه مرثیه سرایی درایران به پیش از اسلام برمیگرده و این آیین کهن در دوره ایران اسلامی در تعزیه ها و شبیه خوانی های کربلا ادامه حیات داده. این کتاب یکی از کتاب های تاثیرگذار بر حماسه سرایان دوره اسلامی ایرانه و شاعران بزرگی چون فردوسی، متاثر از این سروده حماسی بودند

Show...
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 3
2020-10-29

یادگار زریران، قدیمی ترین نمایشنامه و تعزیه نامه مکتوب ایرانیه که نشون میده تاریخچه مرثیه سرایی درایران به پیش از اسلام برمیگرده و این آیین کهن در دوره ایران اسلامی در تعزیه ها و شبیه خوانی های کربلا ادامه حیات داده. این کتاب یکی از کتاب های تاثیرگذار بر حماسه سرایان دوره اسلامی ایرانه و شاعران بزرگی چون فردوسی، متاثر از این سروده حماسی بودند

Show...
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 3
2020-10-29

یادگار زریران، قدیمی ترین نمایشنامه و تعزیه نامه مکتوب ایرانیه که نشون میده تاریخچه مرثیه سرایی درایران به پیش از اسلام برمیگرده و این آیین کهن در دوره ایران اسلامی در تعزیه ها و شبیه خوانی های کربلا ادامه حیات داده. این کتاب یکی از کتاب های تاثیرگذار بر حماسه سرایان دوره اسلامی ایرانه و شاعران بزرگی چون فردوسی، متاثر از این سروده حماسی بودند

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

حماسه گیلگمش اپیزود 1
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 2
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 3
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 4
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 5
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 6
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
حماسه گیلگمش اپیزود 6
2020-07-08

حماسه ی گیلگمش کتابی است از دوره سومریان (یعنی حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح)

Show...
درخت آسوریک اپیزود 1
2020-07-08

کتاب شعری به جای مانده به زبان پهلوی اشکانی و خط پهلوی ساسانی

Show...
درخت آسوریک اپیزود 2
2020-07-08

کتاب شعری به جای مانده به زبان پهلوی اشکانی و خط پهلوی ساسانی

Show...
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 1
2020-08-24

یادگار زریران، قدیمی ترین نمایشنامه و تعزیه نامه مکتوب ایرانیه که نشون میده تاریخچه مرثیه سرایی درایران به پیش از اسلام برمیگرده و این آیین کهن در دوره ایران اسلامی در تعزیه ها و شبیه خوانی های کربلا ادامه حیات داده. این کتاب یکی از کتاب های تاثیرگذار بر حماسه سرایان دوره اسلامی ایرانه و شاعران بزرگی چون فردوسی، متاثر از این سروده حماسی بودند

Show...
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 2
2020-09-20

یادگار زریران، قدیمی ترین نمایشنامه و تعزیه نامه مکتوب ایرانیه که نشون میده تاریخچه مرثیه سرایی درایران به پیش از اسلام برمیگرده و این آیین کهن در دوره ایران اسلامی در تعزیه ها و شبیه خوانی های کربلا ادامه حیات داده. این کتاب یکی از کتاب های تاثیرگذار بر حماسه سرایان دوره اسلامی ایرانه و شاعران بزرگی چون فردوسی، متاثر از این سروده حماسی بودند

Show...
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 3
2020-10-29

یادگار زریران، قدیمی ترین نمایشنامه و تعزیه نامه مکتوب ایرانیه که نشون میده تاریخچه مرثیه سرایی درایران به پیش از اسلام برمیگرده و این آیین کهن در دوره ایران اسلامی در تعزیه ها و شبیه خوانی های کربلا ادامه حیات داده. این کتاب یکی از کتاب های تاثیرگذار بر حماسه سرایان دوره اسلامی ایرانه و شاعران بزرگی چون فردوسی، متاثر از این سروده حماسی بودند

Show...
یادگار زریران کهن ترین اثر حماسی ایران اپیزود 3
2020-10-29

یادگار زریران، قدیمی ترین نمایشنامه و تعزیه نامه مکتوب ایرانیه که نشون میده تاریخچه مرثیه سرایی درایران به پیش از اسلام برمیگرده و این آیین کهن در دوره ایران اسلامی در تعزیه ها و شبیه خوانی های کربلا ادامه حیات داده. این کتاب یکی از کتاب های تاثیرگذار بر حماسه سرایان دوره اسلامی ایرانه و شاعران بزرگی چون فردوسی، متاثر از این سروده حماسی بودند

Show...

Latest Episode