حال خوب
Category Education
Published July 9, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

حال خوب، دنیای خوب

Available Episodes

علم و شانس
2020-07-09

مقدمه: شانس چیست؟ آیا شانس فقط تصادف است؟ نظر علم روانشناسی درباره شانس چیست؟

Show...
علم و شانس-فرصت های زندگی
2020-07-09

آیا آدم های خوش شانس واقعا فرصت های بیشتری در زندگی دارند؟ یا شاید بیشتر از بقیه فرصتها را می بینند و از آنها استفاده می کنند. به نظر شما کدام درست است؟

Show...
علم و شانس-ویژگی آدم خوش شانس
2020-07-09

آدم های خوش شانس ویژگی هایی دارند که آنها را از بقیه جدا می کند. این ویژگیها خوشبختانه یاد گرفتنی هستند

Show...
علم و شانس-تحمل کردن، خوب یا بد؟
2020-07-09

می گویند آدمها چیزی را که لیاقت دارند بدست می آورند، و لیاقت چیزی را دارند که تحمل می کنند. شما چه نظری دارید؟

Show...
علم و شانس-فرصت سازی
2020-07-09

فرصت هاتصادفی بدست می آیند یا ساخته می شوند؟

Show...
علم و شانس-ارتباط، اعتماد
2020-07-09

شما چقدر به دیگران اعتماد دارید؟ شما چقدر به دنیا اعتماد دارید؟

Show...
علم و شانس-شانس و عملگرایی
2020-07-09

وقتی شانس در خانه شما را زد چه می کنید؟ در را برایش باز می کنید؟ یا همین که در زده برای شما کافی است؟

Show...
علم و شانس-پایداری در کار
2020-07-09

شما چقدر در کارها پایداری دارید؟ چقدر زود تسلیم می شوید؟

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

علم و شانس
2020-07-09

مقدمه: شانس چیست؟ آیا شانس فقط تصادف است؟ نظر علم روانشناسی درباره شانس چیست؟

Show...
علم و شانس-فرصت های زندگی
2020-07-09

آیا آدم های خوش شانس واقعا فرصت های بیشتری در زندگی دارند؟ یا شاید بیشتر از بقیه فرصتها را می بینند و از آنها استفاده می کنند. به نظر شما کدام درست است؟

Show...
علم و شانس-ویژگی آدم خوش شانس
2020-07-09

آدم های خوش شانس ویژگی هایی دارند که آنها را از بقیه جدا می کند. این ویژگیها خوشبختانه یاد گرفتنی هستند

Show...
علم و شانس-تحمل کردن، خوب یا بد؟
2020-07-09

می گویند آدمها چیزی را که لیاقت دارند بدست می آورند، و لیاقت چیزی را دارند که تحمل می کنند. شما چه نظری دارید؟

Show...
علم و شانس-فرصت سازی
2020-07-09

فرصت هاتصادفی بدست می آیند یا ساخته می شوند؟

Show...
علم و شانس-ارتباط، اعتماد
2020-07-09

شما چقدر به دیگران اعتماد دارید؟ شما چقدر به دنیا اعتماد دارید؟

Show...
علم و شانس-شانس و عملگرایی
2020-07-09

وقتی شانس در خانه شما را زد چه می کنید؟ در را برایش باز می کنید؟ یا همین که در زده برای شما کافی است؟

Show...
علم و شانس-پایداری در کار
2020-07-09

شما چقدر در کارها پایداری دارید؟ چقدر زود تسلیم می شوید؟

Show...

Latest Episode