حال خوب.....
Category Arts
Published November 11, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

۰۹۱۳۹۵۲۱۷۷۲

Available Episodes

حال خوب...
2020-11-11

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد اگر حال دلت خوب باشد هوا آنقدرا هم آلوده نیست از پس اجاره خانه هم می شود برآمد و بیماری عزیزت کمتر آزارت می دهد و با یک دعا، ته دلت قرص می شود و آرام می گیری اگر حال دلت خوب باشد فکر پریشانی طوفان دیشب آزارت نمی دهد و به بارش دل انگیز بعد از آن فکر می کنی حال دلت که خوب باشد آدمها همه شان دوست داشتنی اند و بدون منت می توانی ببخشی حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟! و کاش بشود همیشه که آدم حال دلش خوب باشد

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

حال خوب...
2020-11-11

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد اگر حال دلت خوب باشد هوا آنقدرا هم آلوده نیست از پس اجاره خانه هم می شود برآمد و بیماری عزیزت کمتر آزارت می دهد و با یک دعا، ته دلت قرص می شود و آرام می گیری اگر حال دلت خوب باشد فکر پریشانی طوفان دیشب آزارت نمی دهد و به بارش دل انگیز بعد از آن فکر می کنی حال دلت که خوب باشد آدمها همه شان دوست داشتنی اند و بدون منت می توانی ببخشی حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟! و کاش بشود همیشه که آدم حال دلش خوب باشد

Show...

Latest Episode