حرف حساب
Category Science
Published February 22, 2021
Episodes 61

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آموزش صفر تا صد حسابداری در کمتر از 5 دقیقه

Available Episodes

انواع حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14

حرف حساب۱: انواع حسابداری (قسمت اول) گردآورنده و گوینده: مهدیه آمدی مدت: ۲ دقیقه

Show...
انواع حسابداری (قسمت دوم)
2020-04-14

حرف حساب۲: انواع حسابداری (قسمت دوم) گردآورنده و گوینده: مهدیه آمدی مدت: ۲ دقیقه

Show...
اصول حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14

در قسمت‌های ۳ تا ۶ حرف حساب با چهار اصل مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱) اصل بهای تمام شده ۲) اصل تحقق درامد ۳) اصل تطابق ۴) اصل افشای کامل

Show...
اصول حسابداری(قسمت دوم)
2020-04-14

در قسمت‌های ۳ تا ۶ حرف حساب با چهار اصل مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱) اصل بهای تمام شده ۲) اصل تحقق درامد ۳) اصل تطابق ۴) اصل افشای کامل

Show...
اصول حسابداری(قسمت سوم)
2020-04-14

در قسمت‌های ۳ تا ۶ حرف حساب با چهار اصل مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱) اصل بهای تمام شده ۲) اصل تحقق درامد ۳) اصل تطابق ۴) اصل افشای کامل

Show...
اصول حسابداری(قسمت چهارم)
2020-04-14

در قسمت‌های ۳ تا ۶ حرف حساب با چهار اصل مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱) اصل بهای تمام شده ۲) اصل تحقق درامد ۳) اصل تطابق ۴) اصل افشای کامل

Show...
مفروضات حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14

در قسمت‌های ۷ تا ۸ حرف حساب با پنج فرض مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱)فرض تفکیک شخصیت ۲)فرض دوره مالی ۳)فرض تداوم فعالیت ۴)فرض ثبات واحد پولی ۵)فرض تعهدی

Show...
مفروضات حسابداری(قسمت دوم)
2020-04-14

در قسمت‌های ۷ تا ۸ حرف حساب با پنج فرض مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱)فرض تفکیک شخصیت ۲)فرض دوره مالی ۳)فرض تداوم فعالیت ۴)فرض ثبات واحد پولی ۵)فرض تعهدی

Show...
مبنای حسابداری نقدی و تعهدی
2020-04-14

در حرف حساب شماره ۹ با مبنای حسابداری نقدی و تعهدی به شرح زیر آشنا خواهید شد: ۱) مبنای حسابداری نقدی ۲) مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده ۳) مبنای حسابداری نیمه تعهدی ۴) مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ۵) مبنای حسابداری تعهدی

Show...
معادله حسابداری
2020-04-14

در حرف حساب شماره ۱۰ با معادله حسابداری آشنا خواهید شد.

Show...
انواع حساب
2020-04-14

در قسمت‌ ۱۱ حرف حساب با انواع حسابداری با دسته‌بندی‌های مختلف آشنا خواهید شد. طبقه بندی بر اساس نوع حساب: ۱.حساب‌های ترازنامه‌ای ۲.حساب‌های سود و زیانی ۳.حساب‌های انتظامی طبقه‌بندی بر اساس نحوه عمل در پایان سال (انتقال دادن یا ندادن مانده در پایان سال): ۱.دائمی ۲.موقت ۳.مختلط طبقه‌بندی براساس ماهیت: ۱.حساب‌ها با ماهیت بدهکار ۲.حساب‌ها با ماهیت بستانکار ۳.حساب‌های بدون ماهیت مشخص

Show...
دارایی‌ها
2020-04-20

دارایی‌ها از لحاظ سرعت تبدیل شدن به وجه نقد به دو نوع جاری و غیر جاری دسته‌بندی می‌شوند: *دارایی‌های جاری شامل: ۱.موجودی نقد و بانک ۲. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۳.حساب‌های دریافتنی ۴.اسناد دریافتنی ۵.داراییهزینه‌های پیش پرداخت شده ۶. موجودی کالا و مواد *دارایی‌های غیر جاری شامل: ۱. دارایی‌های ثابت مشهود ۲. دارایی‌های نامشهود ۳. سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

Show...
بدهی‌ها
2020-05-03

بدهی‌ها از لحاظ سررسید زمان پرداخت به دو نوع بدهی‌های جاری و غیرجاری دسته‌بندی می‌شوند: ❇بدهی‌های جاری: ۱)اسناد پرداختنی ۲)حساب‌های پرداختنی‌ ۳)سایر حساب‌های پرداختنی ۴)پیش دریافت‌ها ❇بدهی‌های غیر جاری: ۱)وام‌های بلندمدت پرداختنی ۲)اسناد پرداختنی بلند مدت ۳)اوراق قرضه بلند مدت

Show...
حقوق مالکانه
2020-05-10

حقوق مالکانه شامل اقلام زیر است: ۱)سرمایه قانونی ۲)افزایش سرمایه ۳)صرف سهام ۴)اندوخته قانونی ۵)سایر اندوخته‌ها ۶)سود و زیان انباشته ۷)سهام خزانه ۸)مازاد تجدید ارزیابی ریالی موجودی‌ها

Show...
حقوق مالکانه-قسمت دوم
2020-05-16

در قسمت‌ ۱۵ حرف حساب مفهوم سرمایه قانونی بررسی شده و با سود سهمی و انواع سهام (بی‌نام، بانام، عادی و ممتاز) آشنا می‌شوید و به دو پرسش زیر هم پاسخ داده می‌شود: ❇چطور سهام بی‌نام را به سهام بانام تبدیل کنیم؟ ❇تفاوت‌ها و ویژگی‌های سهام عادی و ممتاز چه مواردی هستند؟

Show...
حقوق مالکانه-قسمت سوم
2020-05-20

در قسمت‌ ۱۶ حرف حساب با موضوع افزایش سرمایه و صرف سهام آشنا خواهید شد.

Show...
حقوق مالکانه-قسمت چهارم
2020-05-30

در قسمت 17 حرف حساب با اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و اندوخته طرح و توسعه آشنا می‌شوید. و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: 1. اندوخته چیست؟ 2. اندوخته‌ها چند نوع دارند؟ 3. مبنای محاسبه‌ی اندوخته قانونی چیست؟

Show...
حقوق مالکانه-قسمت پنجم
2020-06-06

در قسمت‌ ۱۸ حرف حساب با سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی آشنا خواید شد و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: ❇ سود و زیان انباشته چیست؟ ❇ برای پوشش نواقص صورت سود و زیان چه باید کرد؟ ❇ صورت سود و زیان جامع شامل چه اقلامی است؟

Show...
افزایش و کاهش حساب
2020-06-13

در قسمت‌ ۱۹ حرف حساب با افزایش و کاهش در حساب‌ها آشنا خواهید شد و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: ❇افزایش و کاهش در حساب‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟ ❇قواعد بدهکار و بستانکار کردن حساب‌ها به چه صورت می‌باشد؟

Show...
pod_20 (online-audio-converter.com)
2020-06-21

در قسمت ۲۰ حرف حساب به موضوع پیش دریافت و پیش پرداخت، پرداخته می‌شود.

Show...
دارایی ثابت-قسمت اول
2020-06-28

در قسمت ۲۱ حرف حساب به موضوع دارایی ثابت مشهود، پرداخته می‌شود. ❇نکات قابل توجه در خصوص دارایی ثابت مشهود شامل موارد زیر می‌شود: ?زمان شناخت دارایی ?تعیین مبلغ دفتری ?شناخت هزینه استهلاک ?نحوه حسابداری سایر موارد کاهش در مبلغ دفتری . ❇در ادامه تعریف اصطلاحات زیر بررسی شده است: ۱.استهلاک ۲.عمر مفید ۳.بهای تمام شده ۴.ارزش اسقاط ۵.ارزش منصفانه ۶.مبلغ دفتری ۷.مبلغ بازیافتنی ۸.بهای جایگزینی مستهلک شده

Show...
دارایی ثابت- قسمت دوم
2020-07-05

در قسمت ۲۲ حرف حساب به موضوع تحصیل و بهای‌تمام‌شده دارایی ثابت، پرداخته می‌شود. ❇در ادامه تعریف دارایی‌های نامشهود زیر بررسی شده است: ۱.مخارج قبل از بهره برداری ۲.حق اختراع ۳.حق تالیف ۴.سرقفلی محل کسب ۵.علائم تجاری ۶.نر‌م‌افزارها

Show...
دارایی ثابت-قسمت سوم
2020-07-11

در قسمت ۲۳ حرف حساب با مخارج پس از تحصیل، تجدید ارزیابی و استهلاک انباشته آشنا خواهید شد.

Show...
هزینه و درآمد
2020-07-19

در قسمت ۲۴ حرف حساب با حساب‌های هزینه و درآمد آشنا خواهید شد.

Show...
حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی
2020-07-25

در قسمت ۲۵ حرف حساب نکات تکمیلی و مثال‌هایی در مورد حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی را فراخواهید گرفت.

Show...
نقد و بانک
2020-07-29

در قسمت 26 حرف حساب نکات تکمیلی و مثال‌هایی در مورد نقد و بانک را فراخواهید گرفت.

Show...
چرخه عملیات (online-audio-converter.com)
2020-08-12

موسسات انتفاعی بر حسب نوع فعالیتی که به آن اشتغال دارند به سه دسته تقسیم می‌شوند: خدماتی: شرکت‌های خدماتی در ازای ارائه خدمات کارمزد یا حق‌الزحمه دریافت میکنند. مثل بانک‌ها، تعمیرگاه‌ها و ... تولیدی یا صنعتی: شرکت‌های تولیدی کالاهای بادوام و مصرفی را با به کارگیری نیروی انسانی ماهر یا ماشین‌آلات می‌سازند. مثل کارخانه‌ها بازرگانی: شرکت‌های بازرگانی فراورده‌ها و کالاها را از شرکت‌های تولیدی خریداری و به خریداران عرضه می‌کنند. مثل فروشگاه‌ها

Show...
28 (online-audio-converter.com)
2020-08-19

موجودی کالا و مواد بخش مهمی از دارایی‌های جاری شرکت‌ها است. موجودی کالا و مواد شامل چهار دسته زیر هستند: ملزومات مصرفی موادخام یا ماده اولیه کالای در جریان ساخت کالای آماده برای فروش یا ساخته شده در این قسمت از حرف حساب، تعاریف انواع موجودی کالا و مواد را فراخواهید گرفت.

Show...
خرید (online-audio-converter.com)
2020-08-25

شرکت‌ها متناسب با فعالیت‌های خود یکسری مواد و کالا خریداری می‌کنند، جهت بررسی بهای تمام شده کالای خریداری شده سه حساب زیر باید در نظر گرفته شوند: خرید برگشت از خرید هزینه حمل دو حساب خرید و هزینه حمل ماهیت بدهکار دارند و حساب برگشت از خرید ماهیت بستانکار دارد. در این پادکست با عملیات خرید و برگشت از خرید و هزینه حمل آشنا شوید.

Show...
sale (online-audio-converter.com)
2020-09-13

در شرکت‌های بازرگانی جهت ثبت معاملات فروش کالا و محاسبه فروش خالص معمولا حساب‌های زیر نگهداری میشود: حساب فروش حساب برگشت از فروش و تخفیفات فروش حساب تخفیفات نقدی فروش

Show...
تعدیل موجودی کالا (online-audio-converter.com)
2020-09-13

در هر دوره مالی حداقل یک‌بار کل موجودی‌های شرکت شمارش شده و از لحاظ کسری و مازاد موجود بررسی میشوند، این عمل انبارگردانی نام دارد. کسری انبار: اگر موجودی واقعی کالا کمتر از موجودی سیستمی باشد. مازاد انبار: اگر موجودی واقعی کالا بیشتر از مانده واقعی کالا باشد. در انبارگردانی فقط تعداد کالا بررسی شمارش می‌شود و قیمت کالا بررسی نمیشوند. کسری یا اضافی انبار دلایل مختلفی از جمله موارد زیر دارد: اشتباه در ثبت کالای وارده یا صادره تبخیر یا شکستگی اشتباه انباردار سرقت از انبار نحوه ثبت سند کسری و اضافات انبار: کسری انبار: کسر و اضافه انبار= بدهکار، موجودی کالا= بستانکار اضافات انبار: کسر و اضافه انبار= بستانکار، موجودی کالا= بدهکار بستن حساب کسری و اضافات انبار: در صورت بدهکار بودن مانده حساب کسری و اضافه انبار: خلاصه سود و زیان=بدهکار، کسر و اضافه انبار=بستانکار در صورت بستانکار بودن مانده حساب کسری و اضافه انبار: خلاصه سود و زیان=بستانکار، کسر و اضافه انبار=بدهکار

Show...
تراز آزمایشی
2020-09-19

تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر را مشخص می‌کند. تراز آزمایشی به شکل‌های مختلف زیر تهیه می‌شوند: دو ستونی چهار ستونی شش ستونی هشت ستونی تراز آزمایشی دو ستونی شامل مانده حساب‌ها با عنوان مانده بدهکار و مانده بستانکار است. تراز آزمایشی چهار ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب و دو ستون مربوط به گردش حساب است. تراز آزمایشی شش ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب، دو ستون مربوط به گردش حساب قبل از دوره و دو ستون مربوط به گردش حساب طی دوره است. تراز آزمایشی هشت ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب، دو ستون مربوط به گردش حساب قبل از دوره، دو ستون مربوط به گردش حساب طی دوره و مانده حساب اول دوره است.

Show...
بستن-حساب-سود-و-زیانی
2020-09-19

شرکت‌ها برای قضاوت عملکردشان در پایان دوره مالی اقدام به بستن کلیه حساب‌ها می‌کنند. حساب‌های موقت یا سود و زیانی: حساب‌هایی هستند که عمر آن‌ها محدود به یک دوره مالی است و مانده آن‌ها به دوره مالی بعد منتقل نمی‌شود. کلیه حساب‌های درآمد و هزینه جزء حساب‌های موقت هستند. حساب‌های موقت در پایان دوره مالی به یک حساب واسط به نام حساب خلاصه سود و زیان یا سود و زیان جاری بسته می‌شوند. اگر حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد بیانگر سود است. اگر حساب خلاصه سود و زیان بدهکار باشد بیانگر زیان است.

Show...
سند افتتاحیه و اختتامیه (online-audio-converter.com)
2020-10-04

سند افتتاحیه و اختتامیه سندی است که در ابتدا و انتهای سال مالی ثبت می‌شوند. هر شرکتی در شروع دوره مالی یکسری بدهی، موجودی بانک و وجه نقد دارد که باید در دفاتر ثبت شوند. موجودی این حساب‌ها در ابتدای دوره مالی تحت عنوان سند افتتاحیه ثبت می‌شود. در انتهای دوره مالی طبق استانداردهای حسابداری حساب‌های دائمی مثل بدهی و بانک باید بسته شوند. این کار با صدور سند اختتامییه انجام می‌شوند.

Show...
دفاتر قانونی (online-audio-converter.com)
2020-11-01

دفاتر قانونی دو دسته هستند: دفتر روزنامه دفتر کل دفتر روزنامه: دفتری است که حسابداران تمامی داد و ستدها و رویدادهای مالی شرکت را به صورت روزانه در آن ثبت می‌کنند. دفترکل: در دفترکل تمام حساب‌های کل را به صورت ماهانه یا روزانه در آن ثبت می‌شوند.  

Show...
1 (online-audio-converter.com)
2020-11-01

تغییرات استانداردهای حسابداری

Show...
2 (online-audio-converter.com)
2020-12-27

ارائه صورت های مالی قسمت اول

Show...
3 (online-audio-converter.com)
2020-12-27

ارائه صورت‌های مالی قسمت دوم

Show...
4 (online-audio-converter.com)
2021-01-23

اطلاعات مقایسه ای در ارائه صورت های مالی

Show...
5 (online-audio-converter.com)
2021-01-23

ارائه صورت های مالی - صورت وضعیت مالی

Show...
6 (online-audio-converter.com)
2021-02-03

صورت وضعیت مالی

Show...
7 (online-audio-converter.com)
2021-02-03

ارائه صورت های مالی

Show...
تغییرات در حقوق مالکانه
2021-02-03

ارائه صورت های مالی

Show...
صورت جریان نقد
2021-02-03

استاندارد حسابداری 2

Show...
صورت جریان نقد قسمت دوم
2021-02-03

قسمت دوم

Show...
صورت جریان های نقد قسمت آخر
2021-02-16

قسمت آخر استاندارد حسابداری 2

Show...
استاندارد 3 حسابداری
2021-02-16

قسمت اول استاندارد حسابداری 3

Show...
13
2021-02-22

استاندارد حسابداری 3

Show...
استاندارد حسابداری 3 - اندازه گیری درآمدهای عملیاتی
2021-05-01

در این پادکست می‌خواهیم درباره نحوه اندازه گیری درآمد عملیاتی ناشی از ارائه خدمات و درآمد عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری که متضمن سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام هست صحبت کنیم. برای شنیدن پادکست‌های دیگر به سایت موسسه به آدرس https://education.systemgroup.net/podcasts/ مراجعه فرمایید.

Show...
استاندارد حسابداری 4 - ذخایر و بدهی‌های احتمالی
2021-05-01

در این پادکست از مجموعه پادکست های حرف حساب می‌خواهیم در مورد استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر و بدهی های احتمالی صحبت بکنیم.

Show...
استاندارد حسابداری 4 - ذخایر و نحوه شناسایی
2021-05-01

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب به بررسی ذخایر و نحوه شناسایی آن‌ها میپردازیم. برای شنیدن ادامه پادکست‌ها و شرکت در دوره جامع استاندارد‌های حسابداری بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده بر آن‌ها، به سایت موسسه آموزش همکاران سیستم به آدرس https://education.systemgroup.net/courses مراجعه نمایید.

Show...
بدهی ها و دارایی های احتمالی و نحوه شناسایی آن ها
2021-05-12

در این قسمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به توضیح بدهی ها و دارایی های احتمالی و نحوه شناسایی آن ها در استاندارد شماره 4 حسابداری می پردازیم.

Show...
قراردادهای زیان بار، زیان عملیاتی و تجدید ساختار
2021-05-12

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب به آخرین مطلب از استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان قراردادهای زیان بار، زیان عملیاتی و تجدید ساختار می پردازیم. با ما همراه باشید.

Show...
استاندارد حسابداری شماره 5
2021-05-23

در این پادکست استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه توضیح داده می شود.

Show...
استاندارد حسابداری 8 - قسمت اول
2021-06-13

موجودی مواد و کالا

Show...
استاندارد حسابداری 8 - قسمت دوم
2021-06-13

موجودی مواد و کالا

Show...
بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
2021-07-04

در این قسمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به موضوع بهای تمام شده موجودی مواد و کالا در استاندارد حسابداری شماره 8 میپردازیم.

Show...
بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
2021-07-04

در این قسمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به موضوع بهای تمام شده موجودی مواد و کالا در استاندارد حسابداری شماره 8 میپردازیم.

Show...
روش های محاسبه موجودی مواد و کالا
2021-08-10

در این قیمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به موضوع روش های محاسبه موجودی مواد و کالا در استاندارد 8 حسابداری می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید

Show...
حسابداری دارایی ثابت مشهود
2021-08-10

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب به موضوع حسابداری دارایی ثابت مشهود در استاندارد حسابداری شماره 11 می پردازیم

Show...
اندازه گیری بهای تمام شده
2021-08-10

در این قسمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به موضوع اندازه گیری بهای تمام شده بر اساس استاندارد حسابداری شماره 11 می پردازیم

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

انواع حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14

حرف حساب۱: انواع حسابداری (قسمت اول) گردآورنده و گوینده: مهدیه آمدی مدت: ۲ دقیقه

Show...
انواع حسابداری (قسمت دوم)
2020-04-14

حرف حساب۲: انواع حسابداری (قسمت دوم) گردآورنده و گوینده: مهدیه آمدی مدت: ۲ دقیقه

Show...
اصول حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14

در قسمت‌های ۳ تا ۶ حرف حساب با چهار اصل مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱) اصل بهای تمام شده ۲) اصل تحقق درامد ۳) اصل تطابق ۴) اصل افشای کامل

Show...
اصول حسابداری(قسمت دوم)
2020-04-14

در قسمت‌های ۳ تا ۶ حرف حساب با چهار اصل مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱) اصل بهای تمام شده ۲) اصل تحقق درامد ۳) اصل تطابق ۴) اصل افشای کامل

Show...
اصول حسابداری(قسمت سوم)
2020-04-14

در قسمت‌های ۳ تا ۶ حرف حساب با چهار اصل مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱) اصل بهای تمام شده ۲) اصل تحقق درامد ۳) اصل تطابق ۴) اصل افشای کامل

Show...
اصول حسابداری(قسمت چهارم)
2020-04-14

در قسمت‌های ۳ تا ۶ حرف حساب با چهار اصل مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱) اصل بهای تمام شده ۲) اصل تحقق درامد ۳) اصل تطابق ۴) اصل افشای کامل

Show...
مفروضات حسابداری(قسمت اول)
2020-04-14

در قسمت‌های ۷ تا ۸ حرف حساب با پنج فرض مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱)فرض تفکیک شخصیت ۲)فرض دوره مالی ۳)فرض تداوم فعالیت ۴)فرض ثبات واحد پولی ۵)فرض تعهدی

Show...
مفروضات حسابداری(قسمت دوم)
2020-04-14

در قسمت‌های ۷ تا ۸ حرف حساب با پنج فرض مهم حسابداری شامل موارد زیر آشنا خواهید شد: ۱)فرض تفکیک شخصیت ۲)فرض دوره مالی ۳)فرض تداوم فعالیت ۴)فرض ثبات واحد پولی ۵)فرض تعهدی

Show...
مبنای حسابداری نقدی و تعهدی
2020-04-14

در حرف حساب شماره ۹ با مبنای حسابداری نقدی و تعهدی به شرح زیر آشنا خواهید شد: ۱) مبنای حسابداری نقدی ۲) مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده ۳) مبنای حسابداری نیمه تعهدی ۴) مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ۵) مبنای حسابداری تعهدی

Show...
معادله حسابداری
2020-04-14

در حرف حساب شماره ۱۰ با معادله حسابداری آشنا خواهید شد.

Show...
انواع حساب
2020-04-14

در قسمت‌ ۱۱ حرف حساب با انواع حسابداری با دسته‌بندی‌های مختلف آشنا خواهید شد. طبقه بندی بر اساس نوع حساب: ۱.حساب‌های ترازنامه‌ای ۲.حساب‌های سود و زیانی ۳.حساب‌های انتظامی طبقه‌بندی بر اساس نحوه عمل در پایان سال (انتقال دادن یا ندادن مانده در پایان سال): ۱.دائمی ۲.موقت ۳.مختلط طبقه‌بندی براساس ماهیت: ۱.حساب‌ها با ماهیت بدهکار ۲.حساب‌ها با ماهیت بستانکار ۳.حساب‌های بدون ماهیت مشخص

Show...
دارایی‌ها
2020-04-20

دارایی‌ها از لحاظ سرعت تبدیل شدن به وجه نقد به دو نوع جاری و غیر جاری دسته‌بندی می‌شوند: *دارایی‌های جاری شامل: ۱.موجودی نقد و بانک ۲. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۳.حساب‌های دریافتنی ۴.اسناد دریافتنی ۵.داراییهزینه‌های پیش پرداخت شده ۶. موجودی کالا و مواد *دارایی‌های غیر جاری شامل: ۱. دارایی‌های ثابت مشهود ۲. دارایی‌های نامشهود ۳. سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

Show...
بدهی‌ها
2020-05-03

بدهی‌ها از لحاظ سررسید زمان پرداخت به دو نوع بدهی‌های جاری و غیرجاری دسته‌بندی می‌شوند: ❇بدهی‌های جاری: ۱)اسناد پرداختنی ۲)حساب‌های پرداختنی‌ ۳)سایر حساب‌های پرداختنی ۴)پیش دریافت‌ها ❇بدهی‌های غیر جاری: ۱)وام‌های بلندمدت پرداختنی ۲)اسناد پرداختنی بلند مدت ۳)اوراق قرضه بلند مدت

Show...
حقوق مالکانه
2020-05-10

حقوق مالکانه شامل اقلام زیر است: ۱)سرمایه قانونی ۲)افزایش سرمایه ۳)صرف سهام ۴)اندوخته قانونی ۵)سایر اندوخته‌ها ۶)سود و زیان انباشته ۷)سهام خزانه ۸)مازاد تجدید ارزیابی ریالی موجودی‌ها

Show...
حقوق مالکانه-قسمت دوم
2020-05-16

در قسمت‌ ۱۵ حرف حساب مفهوم سرمایه قانونی بررسی شده و با سود سهمی و انواع سهام (بی‌نام، بانام، عادی و ممتاز) آشنا می‌شوید و به دو پرسش زیر هم پاسخ داده می‌شود: ❇چطور سهام بی‌نام را به سهام بانام تبدیل کنیم؟ ❇تفاوت‌ها و ویژگی‌های سهام عادی و ممتاز چه مواردی هستند؟

Show...
حقوق مالکانه-قسمت سوم
2020-05-20

در قسمت‌ ۱۶ حرف حساب با موضوع افزایش سرمایه و صرف سهام آشنا خواهید شد.

Show...
حقوق مالکانه-قسمت چهارم
2020-05-30

در قسمت 17 حرف حساب با اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و اندوخته طرح و توسعه آشنا می‌شوید. و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: 1. اندوخته چیست؟ 2. اندوخته‌ها چند نوع دارند؟ 3. مبنای محاسبه‌ی اندوخته قانونی چیست؟

Show...
حقوق مالکانه-قسمت پنجم
2020-06-06

در قسمت‌ ۱۸ حرف حساب با سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی آشنا خواید شد و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: ❇ سود و زیان انباشته چیست؟ ❇ برای پوشش نواقص صورت سود و زیان چه باید کرد؟ ❇ صورت سود و زیان جامع شامل چه اقلامی است؟

Show...
افزایش و کاهش حساب
2020-06-13

در قسمت‌ ۱۹ حرف حساب با افزایش و کاهش در حساب‌ها آشنا خواهید شد و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: ❇افزایش و کاهش در حساب‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟ ❇قواعد بدهکار و بستانکار کردن حساب‌ها به چه صورت می‌باشد؟

Show...
pod_20 (online-audio-converter.com)
2020-06-21

در قسمت ۲۰ حرف حساب به موضوع پیش دریافت و پیش پرداخت، پرداخته می‌شود.

Show...
دارایی ثابت-قسمت اول
2020-06-28

در قسمت ۲۱ حرف حساب به موضوع دارایی ثابت مشهود، پرداخته می‌شود. ❇نکات قابل توجه در خصوص دارایی ثابت مشهود شامل موارد زیر می‌شود: ?زمان شناخت دارایی ?تعیین مبلغ دفتری ?شناخت هزینه استهلاک ?نحوه حسابداری سایر موارد کاهش در مبلغ دفتری . ❇در ادامه تعریف اصطلاحات زیر بررسی شده است: ۱.استهلاک ۲.عمر مفید ۳.بهای تمام شده ۴.ارزش اسقاط ۵.ارزش منصفانه ۶.مبلغ دفتری ۷.مبلغ بازیافتنی ۸.بهای جایگزینی مستهلک شده

Show...
دارایی ثابت- قسمت دوم
2020-07-05

در قسمت ۲۲ حرف حساب به موضوع تحصیل و بهای‌تمام‌شده دارایی ثابت، پرداخته می‌شود. ❇در ادامه تعریف دارایی‌های نامشهود زیر بررسی شده است: ۱.مخارج قبل از بهره برداری ۲.حق اختراع ۳.حق تالیف ۴.سرقفلی محل کسب ۵.علائم تجاری ۶.نر‌م‌افزارها

Show...
دارایی ثابت-قسمت سوم
2020-07-11

در قسمت ۲۳ حرف حساب با مخارج پس از تحصیل، تجدید ارزیابی و استهلاک انباشته آشنا خواهید شد.

Show...
هزینه و درآمد
2020-07-19

در قسمت ۲۴ حرف حساب با حساب‌های هزینه و درآمد آشنا خواهید شد.

Show...
حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی
2020-07-25

در قسمت ۲۵ حرف حساب نکات تکمیلی و مثال‌هایی در مورد حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی را فراخواهید گرفت.

Show...
نقد و بانک
2020-07-29

در قسمت 26 حرف حساب نکات تکمیلی و مثال‌هایی در مورد نقد و بانک را فراخواهید گرفت.

Show...
چرخه عملیات (online-audio-converter.com)
2020-08-12

موسسات انتفاعی بر حسب نوع فعالیتی که به آن اشتغال دارند به سه دسته تقسیم می‌شوند: خدماتی: شرکت‌های خدماتی در ازای ارائه خدمات کارمزد یا حق‌الزحمه دریافت میکنند. مثل بانک‌ها، تعمیرگاه‌ها و ... تولیدی یا صنعتی: شرکت‌های تولیدی کالاهای بادوام و مصرفی را با به کارگیری نیروی انسانی ماهر یا ماشین‌آلات می‌سازند. مثل کارخانه‌ها بازرگانی: شرکت‌های بازرگانی فراورده‌ها و کالاها را از شرکت‌های تولیدی خریداری و به خریداران عرضه می‌کنند. مثل فروشگاه‌ها

Show...
28 (online-audio-converter.com)
2020-08-19

موجودی کالا و مواد بخش مهمی از دارایی‌های جاری شرکت‌ها است. موجودی کالا و مواد شامل چهار دسته زیر هستند: ملزومات مصرفی موادخام یا ماده اولیه کالای در جریان ساخت کالای آماده برای فروش یا ساخته شده در این قسمت از حرف حساب، تعاریف انواع موجودی کالا و مواد را فراخواهید گرفت.

Show...
خرید (online-audio-converter.com)
2020-08-25

شرکت‌ها متناسب با فعالیت‌های خود یکسری مواد و کالا خریداری می‌کنند، جهت بررسی بهای تمام شده کالای خریداری شده سه حساب زیر باید در نظر گرفته شوند: خرید برگشت از خرید هزینه حمل دو حساب خرید و هزینه حمل ماهیت بدهکار دارند و حساب برگشت از خرید ماهیت بستانکار دارد. در این پادکست با عملیات خرید و برگشت از خرید و هزینه حمل آشنا شوید.

Show...
sale (online-audio-converter.com)
2020-09-13

در شرکت‌های بازرگانی جهت ثبت معاملات فروش کالا و محاسبه فروش خالص معمولا حساب‌های زیر نگهداری میشود: حساب فروش حساب برگشت از فروش و تخفیفات فروش حساب تخفیفات نقدی فروش

Show...
تعدیل موجودی کالا (online-audio-converter.com)
2020-09-13

در هر دوره مالی حداقل یک‌بار کل موجودی‌های شرکت شمارش شده و از لحاظ کسری و مازاد موجود بررسی میشوند، این عمل انبارگردانی نام دارد. کسری انبار: اگر موجودی واقعی کالا کمتر از موجودی سیستمی باشد. مازاد انبار: اگر موجودی واقعی کالا بیشتر از مانده واقعی کالا باشد. در انبارگردانی فقط تعداد کالا بررسی شمارش می‌شود و قیمت کالا بررسی نمیشوند. کسری یا اضافی انبار دلایل مختلفی از جمله موارد زیر دارد: اشتباه در ثبت کالای وارده یا صادره تبخیر یا شکستگی اشتباه انباردار سرقت از انبار نحوه ثبت سند کسری و اضافات انبار: کسری انبار: کسر و اضافه انبار= بدهکار، موجودی کالا= بستانکار اضافات انبار: کسر و اضافه انبار= بستانکار، موجودی کالا= بدهکار بستن حساب کسری و اضافات انبار: در صورت بدهکار بودن مانده حساب کسری و اضافه انبار: خلاصه سود و زیان=بدهکار، کسر و اضافه انبار=بستانکار در صورت بستانکار بودن مانده حساب کسری و اضافه انبار: خلاصه سود و زیان=بستانکار، کسر و اضافه انبار=بدهکار

Show...
تراز آزمایشی
2020-09-19

تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر را مشخص می‌کند. تراز آزمایشی به شکل‌های مختلف زیر تهیه می‌شوند: دو ستونی چهار ستونی شش ستونی هشت ستونی تراز آزمایشی دو ستونی شامل مانده حساب‌ها با عنوان مانده بدهکار و مانده بستانکار است. تراز آزمایشی چهار ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب و دو ستون مربوط به گردش حساب است. تراز آزمایشی شش ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب، دو ستون مربوط به گردش حساب قبل از دوره و دو ستون مربوط به گردش حساب طی دوره است. تراز آزمایشی هشت ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب، دو ستون مربوط به گردش حساب قبل از دوره، دو ستون مربوط به گردش حساب طی دوره و مانده حساب اول دوره است.

Show...
بستن-حساب-سود-و-زیانی
2020-09-19

شرکت‌ها برای قضاوت عملکردشان در پایان دوره مالی اقدام به بستن کلیه حساب‌ها می‌کنند. حساب‌های موقت یا سود و زیانی: حساب‌هایی هستند که عمر آن‌ها محدود به یک دوره مالی است و مانده آن‌ها به دوره مالی بعد منتقل نمی‌شود. کلیه حساب‌های درآمد و هزینه جزء حساب‌های موقت هستند. حساب‌های موقت در پایان دوره مالی به یک حساب واسط به نام حساب خلاصه سود و زیان یا سود و زیان جاری بسته می‌شوند. اگر حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد بیانگر سود است. اگر حساب خلاصه سود و زیان بدهکار باشد بیانگر زیان است.

Show...
سند افتتاحیه و اختتامیه (online-audio-converter.com)
2020-10-04

سند افتتاحیه و اختتامیه سندی است که در ابتدا و انتهای سال مالی ثبت می‌شوند. هر شرکتی در شروع دوره مالی یکسری بدهی، موجودی بانک و وجه نقد دارد که باید در دفاتر ثبت شوند. موجودی این حساب‌ها در ابتدای دوره مالی تحت عنوان سند افتتاحیه ثبت می‌شود. در انتهای دوره مالی طبق استانداردهای حسابداری حساب‌های دائمی مثل بدهی و بانک باید بسته شوند. این کار با صدور سند اختتامییه انجام می‌شوند.

Show...
دفاتر قانونی (online-audio-converter.com)
2020-11-01

دفاتر قانونی دو دسته هستند: دفتر روزنامه دفتر کل دفتر روزنامه: دفتری است که حسابداران تمامی داد و ستدها و رویدادهای مالی شرکت را به صورت روزانه در آن ثبت می‌کنند. دفترکل: در دفترکل تمام حساب‌های کل را به صورت ماهانه یا روزانه در آن ثبت می‌شوند.  

Show...
1 (online-audio-converter.com)
2020-11-01

تغییرات استانداردهای حسابداری

Show...
2 (online-audio-converter.com)
2020-12-27

ارائه صورت های مالی قسمت اول

Show...
3 (online-audio-converter.com)
2020-12-27

ارائه صورت‌های مالی قسمت دوم

Show...
4 (online-audio-converter.com)
2021-01-23

اطلاعات مقایسه ای در ارائه صورت های مالی

Show...
5 (online-audio-converter.com)
2021-01-23

ارائه صورت های مالی - صورت وضعیت مالی

Show...
6 (online-audio-converter.com)
2021-02-03

صورت وضعیت مالی

Show...
7 (online-audio-converter.com)
2021-02-03

ارائه صورت های مالی

Show...
تغییرات در حقوق مالکانه
2021-02-03

ارائه صورت های مالی

Show...
صورت جریان نقد
2021-02-03

استاندارد حسابداری 2

Show...
صورت جریان نقد قسمت دوم
2021-02-03

قسمت دوم

Show...
صورت جریان های نقد قسمت آخر
2021-02-16

قسمت آخر استاندارد حسابداری 2

Show...
استاندارد 3 حسابداری
2021-02-16

قسمت اول استاندارد حسابداری 3

Show...
13
2021-02-22

استاندارد حسابداری 3

Show...
استاندارد حسابداری 3 - اندازه گیری درآمدهای عملیاتی
2021-05-01

در این پادکست می‌خواهیم درباره نحوه اندازه گیری درآمد عملیاتی ناشی از ارائه خدمات و درآمد عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری که متضمن سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام هست صحبت کنیم. برای شنیدن پادکست‌های دیگر به سایت موسسه به آدرس https://education.systemgroup.net/podcasts/ مراجعه فرمایید.

Show...
استاندارد حسابداری 4 - ذخایر و بدهی‌های احتمالی
2021-05-01

در این پادکست از مجموعه پادکست های حرف حساب می‌خواهیم در مورد استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر و بدهی های احتمالی صحبت بکنیم.

Show...
استاندارد حسابداری 4 - ذخایر و نحوه شناسایی
2021-05-01

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب به بررسی ذخایر و نحوه شناسایی آن‌ها میپردازیم. برای شنیدن ادامه پادکست‌ها و شرکت در دوره جامع استاندارد‌های حسابداری بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده بر آن‌ها، به سایت موسسه آموزش همکاران سیستم به آدرس https://education.systemgroup.net/courses مراجعه نمایید.

Show...
بدهی ها و دارایی های احتمالی و نحوه شناسایی آن ها
2021-05-12

در این قسمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به توضیح بدهی ها و دارایی های احتمالی و نحوه شناسایی آن ها در استاندارد شماره 4 حسابداری می پردازیم.

Show...
قراردادهای زیان بار، زیان عملیاتی و تجدید ساختار
2021-05-12

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب به آخرین مطلب از استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان قراردادهای زیان بار، زیان عملیاتی و تجدید ساختار می پردازیم. با ما همراه باشید.

Show...
استاندارد حسابداری شماره 5
2021-05-23

در این پادکست استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه توضیح داده می شود.

Show...
استاندارد حسابداری 8 - قسمت اول
2021-06-13

موجودی مواد و کالا

Show...
استاندارد حسابداری 8 - قسمت دوم
2021-06-13

موجودی مواد و کالا

Show...
بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
2021-07-04

در این قسمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به موضوع بهای تمام شده موجودی مواد و کالا در استاندارد حسابداری شماره 8 میپردازیم.

Show...