حقیقت انجیل
Published March 17, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست به شناخت عظیمی از خداوند پی‌خواهیم برد .

Available Episodes

حقیقت انجیل
2021-01-30

- در این پادکست به حقیقت خداوند و به شناخت عمیق خداوند پی خواهیم برد ، تا مکاشفه بیشتری را از خداوند دریافت کنیم.

Show...
حقیقت انجیل
2021-02-06

در این پادکست به شناخت بیشتر خداوند به عنوان یک پدر خواهیم پرداخت و فیض او را دریافت خواهیم کرد .

Show...
رابطه قلب و وجدان از طریق خون عیسی مسیح
2021-02-22

رابطه قلب و وجدان از طریق خون عیسی مسیح

Show...
امروز رحمت خداوند را دریافت کنید . اگر در وسوسه قرار گرفتید . عبرانیان باب ۴ ایه ۱۶
2021-03-17

رحمت خداوند را دریافت کنید تا رحمت بیابید

Show...
امروز اگر احساس رنج و خستگی می کنید کلام خداوند رو بشنوید که میاد و تمام زخم های تو رو برمی داره
2021-06-07

اشیعا باب یک ما رو تشویق میکنه که خداوند میاد و زخم های ما رو شفا میده

Show...
اگر امروز خسته و درمانده شدی کلام خدا به تو تسلی خواهد داد و تو مثل عقاب اوج خواهی گرفت.
2021-07-08

اگر خسته و درمانده شدی اگر از پا افتادی کلام خدا امروز تو را تسلی خواهد داد .

Show...
وعده های خداوند را دریافت کنید
2021-07-09

اشعیا باب ۶۲ . او نامی دیگر به تو خواهد داد او میگوید : امروز نام تو اشتیاق من در اوست خواهد بود . انجیل خبر خوش

Show...
شما اسمان جدید و زمین جدید هستید اشعیا ۶۵ ایه ۱۷
2021-07-29

او شما رو مولود ساخته . شما خلقت جدید هستید در مسیح . او مثل یک مادر تو را تسلی می دهد .

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

حقیقت انجیل
2021-01-30

- در این پادکست به حقیقت خداوند و به شناخت عمیق خداوند پی خواهیم برد ، تا مکاشفه بیشتری را از خداوند دریافت کنیم.

Show...
حقیقت انجیل
2021-02-06

در این پادکست به شناخت بیشتر خداوند به عنوان یک پدر خواهیم پرداخت و فیض او را دریافت خواهیم کرد .

Show...
رابطه قلب و وجدان از طریق خون عیسی مسیح
2021-02-22

رابطه قلب و وجدان از طریق خون عیسی مسیح

Show...
امروز رحمت خداوند را دریافت کنید . اگر در وسوسه قرار گرفتید . عبرانیان باب ۴ ایه ۱۶
2021-03-17

رحمت خداوند را دریافت کنید تا رحمت بیابید

Show...
امروز اگر احساس رنج و خستگی می کنید کلام خداوند رو بشنوید که میاد و تمام زخم های تو رو برمی داره
2021-06-07

اشیعا باب یک ما رو تشویق میکنه که خداوند میاد و زخم های ما رو شفا میده

Show...
اگر امروز خسته و درمانده شدی کلام خدا به تو تسلی خواهد داد و تو مثل عقاب اوج خواهی گرفت.
2021-07-08

اگر خسته و درمانده شدی اگر از پا افتادی کلام خدا امروز تو را تسلی خواهد داد .

Show...
وعده های خداوند را دریافت کنید
2021-07-09

اشعیا باب ۶۲ . او نامی دیگر به تو خواهد داد او میگوید : امروز نام تو اشتیاق من در اوست خواهد بود . انجیل خبر خوش

Show...
شما اسمان جدید و زمین جدید هستید اشعیا ۶۵ ایه ۱۷
2021-07-29

او شما رو مولود ساخته . شما خلقت جدید هستید در مسیح . او مثل یک مادر تو را تسلی می دهد .

Show...

Latest Episode