حماسه ی گیلگمش
Category History
Published April 5, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نخستین داستان مکتوب تاریخ، حک شده بر دوازده لوح سنگی

Available Episodes

حماسه ي گيلگمش-فصل يك
2020-03-29

حماسه ی گیلگمشِ شهریار پیش گفتار و فصل اول: تولد انکیدو

Show...
حماسه ي گيلگمش-فصل دو
2020-03-29

فصل دوم: به سوی جنگل سِدار و نبرد با "هوم واوا"

Show...
حماسه ي گيلگمش-فصل سوم
2020-03-29

فصل سوم: دعوت ایشتار (الهه ی عشق) از گیلگمش برای بستن پیمان زناشویی

Show...
حماسه ي گيلگمش-فصل چهار
2020-04-02

به سوی حیات ابدی

Show...
حماسه ي گيلگمش-فصل پنج
2020-04-03

اوتناپیشتیم از طوفان بزرگ می گوید.

Show...
حماسه ي گيلگمش- فصلهاي شش و هفت
2020-04-05

بازگشت گیلگمش به اروروک و رخت بربستن او از جهان

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

حماسه ي گيلگمش-فصل يك
2020-03-29

حماسه ی گیلگمشِ شهریار پیش گفتار و فصل اول: تولد انکیدو

Show...
حماسه ي گيلگمش-فصل دو
2020-03-29

فصل دوم: به سوی جنگل سِدار و نبرد با "هوم واوا"

Show...
حماسه ي گيلگمش-فصل سوم
2020-03-29

فصل سوم: دعوت ایشتار (الهه ی عشق) از گیلگمش برای بستن پیمان زناشویی

Show...
حماسه ي گيلگمش-فصل چهار
2020-04-02

به سوی حیات ابدی

Show...
حماسه ي گيلگمش-فصل پنج
2020-04-03

اوتناپیشتیم از طوفان بزرگ می گوید.

Show...
حماسه ي گيلگمش- فصلهاي شش و هفت
2020-04-05

بازگشت گیلگمش به اروروک و رخت بربستن او از جهان

Show...

Latest Episode