خانواده صلح | موج صلح | Moje Solh | Khanevadeh Solh
Published May 2, 2021
Episodes 48

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خانواده صلح در سال۱۳۸۴ کار خودش را آغاز کرد بنیان گذار آن آقای سروش آقازاده بودند که ایشان درخانواده ای معنوی پا به جهان فیزیک گذاشتند و از همان کودکی نزد پدر بزرگ و پدرشان تعالیم معنوی و شناختی را آموزش دیدند و در بسیاری از جریانات معنوی و متافیزیکی تعلیم دیدند تا در سال ۱۳۸۴ به بیداری رسیدند و خانواده صلح را بوجود آوردند در رویا استادان راستین ایم ماموریت را به دوش ایشان گذاشتند هدایت روح هایی گه قصد رسیدن به مراتب بالای معنوی را دارند . هدف خانواده صلح این است که هر یک از صلح جویانش بتوانند به صلح و آرامش در درون دست یابند و امواج صلح و آرامش را در خانواده و در تمام محیط اطراف خود بپرا کنند

Available Episodes

معرفی موج صلح
2021-02-06

معرفی موج صلح

Show...
مدیتیشن رهایی مشکلات
2021-02-06

مدیتیشن رهایی مشکلات

Show...
مدیتیشن باران الهی
2021-02-08

مدیتشن باران الهی

Show...
مدیتیشن جام مقدس
2021-02-22

 مدیتیشن جام مقدس

Show...
مدیتیشن مغناطیس عشق
2021-02-23

مدیتیشن مغناطیس عشق

Show...
رازها وپندها صلح درون
2021-02-23

 رازها وپندها صلح درون

Show...
داستان هیچ کس فصل اول قسمت ۱
2021-02-23

داستان هیچ کس فصل اول قسمت ۱

Show...
رازها و پندها: موج حمایت گرهستی
2021-02-24

رازها و پندها: موج حمایت گرهستی

Show...
راز ها و پندها: امواج ناهماهنگ
2021-02-24

راز ها و پندها: امواج ناهماهنگ

Show...
داستان هیچ کس فصل اول قسمت۲
2021-02-24

داستان هیچ کس فصل اول قسمت۲

Show...
داستان هیچ کس فصل اول قسمت۳
2021-02-24

داستان هیچ کس فصل اول قسمت۳

Show...
مدیتیشن شفا با اصوات الهی
2021-02-28

مدیتیشن شفا با اصوات الهی 

Show...
مدیتیشن شمشیر نورانی
2021-02-28

مدیتیشن شمشیر نورانی

Show...
داستان هیچ کس فصل اول۴
2021-02-28

داستان هیچ کس فصل اول۴

Show...
داستان هیچ کس فصل اول۵
2021-02-28

داستان هیچ کس فصل اول۵

Show...
داستان هیچ کس فصل اول قسمت ۶
2021-03-08

داستان هیچ کس فصل اول قسمت ۶

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۷
2021-03-10

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۷

Show...
مدیتیشن حل مشکلات به کمک استاد درون
2021-03-15

مدیتیشن حل مشکلات به کمک استاد درون

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۸
2021-03-15

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۸

Show...
رازها و پندها من روح هستم
2021-03-15

رازها و پندها من روح هستم

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۹
2021-03-18

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۹

Show...
تبریک نوروز ۱۴۰۰
2021-03-20

تبریک نوروز ۱۴۰۰ 

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۰
2021-03-22

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۰

Show...
رازها و پندها بخشیدن
2021-03-22

رازها و پندها بخشیدن 

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۱
2021-03-26

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۱

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۲
2021-03-29

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۲

Show...
رازها و پندها قانون جذب
2021-03-29

رازها و پندها قانون جذب

Show...
مدیتیشن شفا با نور نارنجی
2021-03-30

مدیتیشن شفا با نور نارنجی

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۱۳
2021-03-31

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۱۳

Show...
داستان هیچ کس فصل چهارم قسمت۱۴
2021-04-04

داستان هیچ کس فصل چهارم قسمت۱۴

Show...
راز ها و پندها موضوع انرژی پول
2021-04-04

راز ها و پندها موضوع انرژی پول 

Show...
داستان هیچ کس فصل چهارم ۱۵
2021-04-08

داستان هیچ کس فصل چهارم ۱۵

Show...
داستان هیچ کس فصل چهارم ۱۶
2021-04-12

داستان هیچ کس فصل چهارم ۱۶

Show...
مدیتیشن شمع فروزان
2021-04-12

مدیتیشن شمع فروزان

Show...
داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت۱۷
2021-04-15

داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت۱۷

Show...
داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت ۱۸
2021-04-22

داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت ۱۸

Show...
داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت۱۹
2021-05-02

داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت۱۹

Show...
رازها و پندها جفت معنوی
2021-05-02

رازها و پندها جفت معنوی

Show...
داستان هیچ کس فصل ششم قسمت۲۰
2021-05-16

داستان هیچ کس فصل ششم قسمت۲۰

Show...
راز ها وپندها شفا
2021-05-16

راز ها وپندها شفا

Show...
داستان هیچ کس فصل ششم ۲۱
2021-05-19

داستان هیچ کس فصل ششم ۲۱

Show...
داستان هیچ کس فصل ششم ۲۲
2021-06-02

داستان هیچ کس فصل ششم ۲۲

Show...
داستان هیچ کس فصل هفتم۲۳
2021-06-08

داستان هیچ کس فصل هفتم۲۳

Show...
راز ها و پند ها شکست های عاطفی
2021-06-18

راز ها و پند ها شکست های عاطفی

Show...
داستان هیچ کس فصل هفتم۲۴
2021-06-22

داستان هیچ کس فصل هفتم۲۴

Show...
داستان هیچ کس فصل هفتم ۲۵
2021-07-08

داستان هیچ کس فصل هفتم ۲۵

Show...
بسوزید و نسازید و بسوزانید
2021-07-21

بسوزید و نسازید و بسوزانید

Show...
داستان هیچ کس فصل هفتم۲۶
2021-08-09

داستان هیچ کس فصل هفتم۲۶

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

معرفی موج صلح
2021-02-06

معرفی موج صلح

Show...
مدیتیشن رهایی مشکلات
2021-02-06

مدیتیشن رهایی مشکلات

Show...
مدیتیشن باران الهی
2021-02-08

مدیتشن باران الهی

Show...
مدیتیشن جام مقدس
2021-02-22

 مدیتیشن جام مقدس

Show...
مدیتیشن مغناطیس عشق
2021-02-23

مدیتیشن مغناطیس عشق

Show...
رازها وپندها صلح درون
2021-02-23

 رازها وپندها صلح درون

Show...
داستان هیچ کس فصل اول قسمت ۱
2021-02-23

داستان هیچ کس فصل اول قسمت ۱

Show...
رازها و پندها: موج حمایت گرهستی
2021-02-24

رازها و پندها: موج حمایت گرهستی

Show...
راز ها و پندها: امواج ناهماهنگ
2021-02-24

راز ها و پندها: امواج ناهماهنگ

Show...
داستان هیچ کس فصل اول قسمت۲
2021-02-24

داستان هیچ کس فصل اول قسمت۲

Show...
داستان هیچ کس فصل اول قسمت۳
2021-02-24

داستان هیچ کس فصل اول قسمت۳

Show...
مدیتیشن شفا با اصوات الهی
2021-02-28

مدیتیشن شفا با اصوات الهی 

Show...
مدیتیشن شمشیر نورانی
2021-02-28

مدیتیشن شمشیر نورانی

Show...
داستان هیچ کس فصل اول۴
2021-02-28

داستان هیچ کس فصل اول۴

Show...
داستان هیچ کس فصل اول۵
2021-02-28

داستان هیچ کس فصل اول۵

Show...
داستان هیچ کس فصل اول قسمت ۶
2021-03-08

داستان هیچ کس فصل اول قسمت ۶

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۷
2021-03-10

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۷

Show...
مدیتیشن حل مشکلات به کمک استاد درون
2021-03-15

مدیتیشن حل مشکلات به کمک استاد درون

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۸
2021-03-15

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۸

Show...
رازها و پندها من روح هستم
2021-03-15

رازها و پندها من روح هستم

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۹
2021-03-18

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۹

Show...
تبریک نوروز ۱۴۰۰
2021-03-20

تبریک نوروز ۱۴۰۰ 

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۰
2021-03-22

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۰

Show...
رازها و پندها بخشیدن
2021-03-22

رازها و پندها بخشیدن 

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۱
2021-03-26

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۱

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۲
2021-03-29

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت۱۲

Show...
رازها و پندها قانون جذب
2021-03-29

رازها و پندها قانون جذب

Show...
مدیتیشن شفا با نور نارنجی
2021-03-30

مدیتیشن شفا با نور نارنجی

Show...
داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۱۳
2021-03-31

داستان هیچ کس فصل دوم قسمت ۱۳

Show...
داستان هیچ کس فصل چهارم قسمت۱۴
2021-04-04

داستان هیچ کس فصل چهارم قسمت۱۴

Show...
راز ها و پندها موضوع انرژی پول
2021-04-04

راز ها و پندها موضوع انرژی پول 

Show...
داستان هیچ کس فصل چهارم ۱۵
2021-04-08

داستان هیچ کس فصل چهارم ۱۵

Show...
داستان هیچ کس فصل چهارم ۱۶
2021-04-12

داستان هیچ کس فصل چهارم ۱۶

Show...
مدیتیشن شمع فروزان
2021-04-12

مدیتیشن شمع فروزان

Show...
داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت۱۷
2021-04-15

داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت۱۷

Show...
داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت ۱۸
2021-04-22

داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت ۱۸

Show...
داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت۱۹
2021-05-02

داستان هیچ کس فصل پنجم قسمت۱۹

Show...
رازها و پندها جفت معنوی
2021-05-02

رازها و پندها جفت معنوی

Show...
داستان هیچ کس فصل ششم قسمت۲۰
2021-05-16

داستان هیچ کس فصل ششم قسمت۲۰

Show...
راز ها وپندها شفا
2021-05-16

راز ها وپندها شفا

Show...
داستان هیچ کس فصل ششم ۲۱
2021-05-19

داستان هیچ کس فصل ششم ۲۱

Show...
داستان هیچ کس فصل ششم ۲۲
2021-06-02

داستان هیچ کس فصل ششم ۲۲

Show...
داستان هیچ کس فصل هفتم۲۳
2021-06-08

داستان هیچ کس فصل هفتم۲۳

Show...
راز ها و پند ها شکست های عاطفی
2021-06-18

راز ها و پند ها شکست های عاطفی

Show...
داستان هیچ کس فصل هفتم۲۴
2021-06-22

داستان هیچ کس فصل هفتم۲۴

Show...
داستان هیچ کس فصل هفتم ۲۵
2021-07-08

داستان هیچ کس فصل هفتم ۲۵

Show...
بسوزید و نسازید و بسوزانید
2021-07-21

بسوزید و نسازید و بسوزانید

Show...
داستان هیچ کس فصل هفتم۲۶
2021-08-09

داستان هیچ کس فصل هفتم۲۶

Show...

Latest Episode