خودآگاهی
Published November 18, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خودآگاهی

Available Episodes

آگاهی چیست؟
2020-11-07

در این قسمت اشنا میشید بحقایقی در مورد و دلیل خلقت و نقش و مراحل روح بصورت خلاصه وهمچنین به قدرت واقعی خود بیشتر پی خوهید برد  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mahan-mahallati/message

Show...
حضور
2020-11-07

شما می توانید به صورت تجربی حضور خود را حس کرده و وجود واقعی خود را احساس کنید --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mahan-mahallati/message

Show...
خلقت
2020-11-12

در این قسمت مراحل مختلفی که پروردگار خلقت رو افرید و نقش انسان وپنج مرحله اگاهی رو بصورت مختصربیان خواهم کرد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mahan-mahallati/message

Show...
بیان یکتا
2020-11-18

در این قسمت بسیاری از واقعیت ها رو در باره طبیعت دنیا و موجودیت شما اشکار خواهم کرد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mahan-mahallati/message

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

آگاهی چیست؟
2020-11-07

در این قسمت اشنا میشید بحقایقی در مورد و دلیل خلقت و نقش و مراحل روح بصورت خلاصه وهمچنین به قدرت واقعی خود بیشتر پی خوهید برد  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mahan-mahallati/message

Show...
حضور
2020-11-07

شما می توانید به صورت تجربی حضور خود را حس کرده و وجود واقعی خود را احساس کنید --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mahan-mahallati/message

Show...
خلقت
2020-11-12

در این قسمت مراحل مختلفی که پروردگار خلقت رو افرید و نقش انسان وپنج مرحله اگاهی رو بصورت مختصربیان خواهم کرد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mahan-mahallati/message

Show...
بیان یکتا
2020-11-18

در این قسمت بسیاری از واقعیت ها رو در باره طبیعت دنیا و موجودیت شما اشکار خواهم کرد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mahan-mahallati/message

Show...

Latest Episode