داستان های تاریخی
Category History
Published December 10, 2020
Episodes 56

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پـادکـسـتِ داسـتـان‌هـای‌تـاریـخـی، بـه‌دنـبـالِ سـه‌کـلـمـۀ گـم‌شـده‌سـت؛ «شـنـاخـت» و «اخـلـاق» و «نـتـیـجـه» در اصـل مـی‌خـواهـیـم در کـنـارِ یـکـدیـگـر، بـا شـنـاسـایـیِ خُـلـقـیـاتِ اجـتـمـاعـی، نـتـایـجِ مـفـیـدی کـسـب کـنـیـم! Instagram : @QajarTime Telegram : @His_Tory Twitter : @QajarTime Support Email : [email protected]

Available Episodes

معرفی پادکست سریالی شکر تلخ
2020-06-10

به زودی... ✌️

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت اول
2020-06-29

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #فقر #قحطی #ژن_خوب کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوم
2020-07-02

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #اعتراض_گرسنگان #طبابت_قاجاری #خواب_و_خرافات کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت سوم
2020-07-06

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود ســـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تأهل_و_تعهد #بهشت_و_جهنم #خرافات_و_خیانت کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهارم
2020-07-09

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود چـــهـــارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #نظام_دیکتاتوری #مهاجرت_برای_نان #سوءاستفاده_از_فقر کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت پنجم
2020-07-13

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود پـــنـــجـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #روح_انسان #نواهای_زندگی #چارۀ_عشق شعری که اواسط اپیزود گفته شد : اِی مَهَت را زغالیه زنجیر/آفتابت به زیرِ پردۀ قیر آخرِ شب رَهِ «حسینی» ساز/صبحدم پردۀ «رهادی» گیر سپرِ زَر به نیزه چون برسد/پردۀ «راست» گیر بی تأخیر چاشت که در «عراق» ساز آهنگ/تا شَوی بر سَریرِ عیشِ امیر در میانِ روز کُن «حجاز و نوا»/خواهی اَر علم را مقام و سَریر راست گویم رَهِ «مخالف» را/در زوال ای صنم مدارِ حقیر «بوسَلیک» نواز بعدِ زَوال/اِی ضمیرِ تو آفتابِ مُنیر روی گُلگون خور چو زرد شود/سازِ «عُشّاق» و پندِ من پذیر وقتِ خُفتن «بزرگ» را بنواز/تا نِکو رفته با شدتِ تدبیر دِرع از پردۀ «صِفاهان» ساز/چون شهاب اَفکَنَد زِ آتشِ تیر ساز هنگام نیمه شب اِی ماه/در «نهاوند» از قلیل و کثیر کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت ششم
2020-07-16

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود شـــشـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #پول_یا_عشق #طشتِ_رُسوایی #مَسلَکِ_درویشی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت هفتم
2020-07-20

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود هـــفـــتـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #حقوق_برابر #همسر_آزاری #دفاتر_رسمی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت هشتم
2020-07-23

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود هـــشـــتـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #ناموس_پرستی #خون_و_غیرت #حرف_مردم کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت نهم
2020-07-27

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود نـــهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مسافرت_زمان_قاجار #اعمال_گذشتگان #امنیت_قاجاری کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دهم
2020-07-30

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود دهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مدعیان‌حکومت_دشمنان‌ملت #جنگ‌های_مذهبی #سوءاستفادۀ_نظامی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت یازدهم
2020-08-03

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود یـــازدهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تجاوز_در_امنیت #زندان‌های_دیکتاتور #رشوۀ_جنسی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوازدهم
2020-08-06

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود دوازدهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تزویر_و_ریاکاری #فرزند_ناخلف #حرص_و_طمع کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت سیزدهم
2020-08-10

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود ســـیـــزدهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #جنس_زن #مادرشوهر_خواهرشوهر #مرد_سالاری کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهاردهم
2020-08-13

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود چـــهـــاردهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #نوروز_چهارشنبه‌سوری #قاشق‌زنی_فال‌گوشی #تکالیف_ازدواج ( پـــایـــان فـــصـــل اول ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت اول
2020-08-24

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #شیوع_آنفولانزا #روسپی‌خانۀ_قاجاری #شکست_عشقی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت دوم
2020-08-27

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #عشق‌و‌فضاحت_تکالیف‌فرزندآوری #می‌خانۀ_کلیمی #انسان_چیست کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت سوم
2020-08-31

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود سـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #بخت‌واقبال #کاسبی_نسیه‌فروشی #همسر_عاشق‌و‌دلسوز کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت چهارم
2020-09-03

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود چـهـارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #همجنس‌گرایی #ابتذال_اخلاقی #احمق‌ونادان_کیست کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت پنجم
2020-09-07

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود پـنـجـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #فتنه‌های‌مذهبی_بابی‌گری #تجاوز_به_مردم_با_حقۀ_مذهبی #تجربه_انسانیت ( پـایـان فـصـل دوم ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت اول
2020-09-10

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #جنگ‌جهانی‌اول #بنایی_کارگری #فرزند_یتیم کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت دوم
2020-09-14

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #هنر_نان‌بازو #گرمای‌خانواده_تحصیل‌قاجاری #کچلی_درمان‌خرافی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت سوم
2020-09-17

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود سـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #دعوای_خانوادگی #آرایشگاه_قاجاری #حمام_زنانه کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت چهارم
2020-09-21

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود چـهـارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #دعوای_زنانه #رسم_تحصیل #معجزۀ_امام کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت پنجم
2020-09-24

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود پـنـجـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #رسوم_سفر_زیارتی #چشمه_سنگ_آهو #عزت_امام ( پـایـان فـصـل سـوم ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت اول
2020-10-05

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #زائران‌و‌صیغه #زیارت‌و‌سیاحت #کاسبی_در_غربت کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دوم
2020-10-08

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #رونق‌کاسبی #افکار_مالیخولیایی #می‌خونۀ‌ارمنی_بهترین‌روسپیان کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت سوم
2020-10-12

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود سـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #طرد_همسر #قصۀ‌حسن‌کچل #سوءاستفادۀ‌مذهبی_رسوایی‌جنسی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت چهارم
2020-10-15

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود چـهـارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #بیوه‌زن_و_دختر #خیانت_در‌_امانت #عاقبت‌نمک‌نشناس کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت پنجم
2020-10-19

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود پـنـجـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #قتل_ناموسی #حکم‌دادگاه_تبرئۀ‌آقایان #تنها_گذاشتن_خانواده کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت ششم
2020-10-22

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود شـشـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #پدر_بیخیال #حساب‌کتاب_در_فقر #دزدی_عاقبت‌گرسنگی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت هفتم
2020-10-26

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود هـفـتـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #بیماری‌و‌درمان‌های‌مختلف #تظاهر_و_ریا_در_تقدس #فقر_و_تغییر‌اخلاق کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت هشتم
2020-10-29

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود هـشـتـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #کور_لاعلاج #کلفتی_در_خونۀ‌مردم #فقیر_باسواد کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت نهم
2020-11-02

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود نـهـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #زحمت‌بچۀ‌یتیم #خجالت_از_پابرهنگی #درمان‌آبله_حکمت‌روزگار کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دهم
2020-11-05

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود دهـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #نماز_و_آرامش #نامه‌نویسی_خوش‌خطی #دروس‌قاجاری_انگ‌دزدی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت يازدهم
2020-11-09

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود یـازدهـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #قلیان‌گردانی_جام‌چرخانی #چشم_دزد‌و‌هیز #رفت‌و‌آمد_انسان_ازکجا‌به‌کجاست_برای‌چیست کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دوازدهم
2020-11-12

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود دوازدهـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #بچۀسر‌به‌هوا #بساط_معرکه‌گیرها #آموزش_روابط_کودکانه ( پـایـان فـصـل چـهـارم ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت اول
2020-11-23

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تفاوت‌درویش_با_درویش‌نما #صعودونزول_انسان #فرار_از_خود کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت دوم
2020-11-26

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مردمان_و_حکومت‌های‌متفاوت #رضاشاه_سیدضیاء #دلال‌های_ازدواج کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت سوم
2020-11-30

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود سـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مکر_زن #تاوان_خیانت #رمال_و_جادوگر کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت چهارم
2020-12-03

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود چـهـارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #حیله‌های_رمال #هووکشی #مشکلات_مرد_دو_زنه کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت پنجم
2020-12-07

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود پـنـجـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #خودکشی_زن #عاقبت_ولخرجی‌و‌عیاشی #تفاوت_زن‌اول‌و‌دوم کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت ششم
2020-12-10

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود شـشـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #زندگی_با_هوو #طلاق #مادر ( پـــایـــان پـادکـسـت سـریـالـی شـکـر تـلـخ ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
معرفی پادکست سریالی گزنه
2021-03-10

معرفی پادکست سریالی گزنه (ادامۀ شکر تلخ) لینک کَست‌باکس چنل پادکست «رادیو قجرتایم»؛ http://bit.ly/radioqajartime آدرس پیج اینستاگرام؛ https://www.instagram.com/QajarTime/ آدرس کانال تلگرام؛ https://t.me/His_Tory آدرس پیج توئیتر؛ https://twitter.com/QajarTime موزیک اول؛ Hrag Mikkel - Desert Heart موزیک دوم؛ Nikhita Gandhi - Do You Love Me

Show...
گزنه؛ به‌نام عشق، یک از یازده
2021-03-11

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ بـه‌نـام عـشـق، یـک از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ از تولد تا مرگ دروغ گفت؛ نه انسان بود، نه عشق داشت، نه زندگی کرد...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازین : Camel - Rajaz تيتراژ پايانی : Billie Eilish - EveryThing i Wanted

Show...
گزنه؛ اطاعت از والدین، دو از یازده
2021-03-18

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ اطـاعـت از والـدیـن، دو از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ تکلیف سختی به من تحمیل کرد؛ باید مجازات می‌شدم...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Nick Cave & The Bad Seeds - Red Right Hand تيتراژ پايانی : Chris Rea - The Mention Of Your Name

Show...
گزنه؛ انسان‌های دزد و گدا، سه از یازده
2021-03-25

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ انـسـان‌هـای دزد و گـدا، سـه از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ می‌گفت به‌عقیدۀ من؛ بیشتر مردم از دو طبقه بیرون نیستن؛ یا دزدن یا گدا...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Hozier - Run تيتراژ پايانی : LP (Laura Pergolizzi) - Muddy Waters

Show...
گزنه؛ ضعف انسان در اميد، چهار از یازده
2021-04-01

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ ضـعـف انـسـان در امـيـد، چـهـار از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ از معایب خلقت آدمیه که تا زنده‌ست، باید به یک نقطه‌ای امید داشته باشه...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Sergeant Jay - The Nu-Jazz Lover تيتراژ پايانی : Hozier - Movement

Show...
گزنه؛ پول و بَدنامی، پنج از یازده
2021-04-08

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ پـول و بَـدنـامـی، پـنـج از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ مگر نه اینکه پول؛ پرده‌پوش تمام بَدنامی‌هاست؟ آدمِ بَد نام و بی‌آبرو، سرش به دنیا نباشه بهتره...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Beth Hart - Jazz Man تيتراژ پايانی : Anathema - Fragile Dreams

Show...
گزنه؛ موجودات و سرنوشت، شش از یازده
2021-04-15

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ مـوجـودات و سـرنـوشـت، شـش از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ جامِ جهان‌نمارو جلوی کسی نذاشتن؛ موجودات در مورد آینده و سرنوشت خودشون، کر و کور و لال و ناتوان هستن...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Frank Sinatra – Autumn Leaves تيتراژ پايانی : Sting - A Thousand Years

Show...
گزنه؛ طمعِ غيرقابل جبران، هفت از یازده
2021-04-22

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ طـمـعِ غـيـرقـابـل جـبـران، هـفـت از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ باز گول خوردم و طمع کردم؛ هیچ‌وقت جبران نخواهد شد...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Lhasa De Sela - Love Came Here تيتراژ پايانی : Aaron - Lily

Show...
گزنه؛ دائماً يکسان نماند، هشت از یازده
2021-04-29

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ دائـمـاً يـکـسـان نـمـانـد، هـشـت از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت/دائماً یکسان نماند حال دوران غم مخور...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Floyd Lee - Mean Blues تيتراژ پايانی : Haris Alexiou - To Tango Tis Nefelis

Show...
گزنه؛ حکومتِ فهم یا جهل، نه از یازده
2021-05-06

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ حـکـومـتِ فـهـم یـا جـهـل، نُـه از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ چی می‌شد اگر از بینِ فهم یا جهل، یکی‌شون حکومتِ مطلق می‌کرد...؟! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Lucky Peterson - Who's Been Talking تيتراژ پايانی : Leonard Cohen - Everybody Knows

Show...
گزنه؛ ناامیدی و ناکامی، دَه از یازده
2021-05-13

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ نـاامـیـدی و نـاکـامـی، دَه از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ به هرچی امید ‌می‌بستم به ناامیدی و به هرکس دلی می‌دادم به ناکامی منجر می‌شد...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Frank Sinatra - All The Way تيتراژ پايانی : Isak Danielson - Ending

Show...
گزنه؛ آتشِ سردِ عشق، یازده از یازده (پایان)
2021-05-20

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ آتـشِ سـردِ عـشـق، یـازده از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ خودمو از اونچه که بودم، حقيرتر و ناچیزتر تصور کردم...! ( پـــایـــان پـادکـسـت سـریـالـی گـــزنـــه ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Gustavo Santaolalla - Babel (Original & Remix) تيتراژ پايانی : کیارش سنجرانی - عاشق

Show...
گزنه؛ آتشِ سردِ عشق، یازده از یازده (پایان)
2021-05-20

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ آتـشِ سـردِ عـشـق، یـازده از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ خودمو از اونچه که بودم، حقيرتر و ناچیزتر تصور کردم...! ( پـــایـــان پـادکـسـت سـریـالـی گـــزنـــه ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Gustavo Santaolalla - Babel (Original & Remix) تيتراژ پايانی : کیارش سنجرانی - عاشق

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

معرفی پادکست سریالی شکر تلخ
2020-06-10

به زودی... ✌️

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت اول
2020-06-29

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #فقر #قحطی #ژن_خوب کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوم
2020-07-02

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #اعتراض_گرسنگان #طبابت_قاجاری #خواب_و_خرافات کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت سوم
2020-07-06

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود ســـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تأهل_و_تعهد #بهشت_و_جهنم #خرافات_و_خیانت کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهارم
2020-07-09

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود چـــهـــارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #نظام_دیکتاتوری #مهاجرت_برای_نان #سوءاستفاده_از_فقر کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت پنجم
2020-07-13

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود پـــنـــجـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #روح_انسان #نواهای_زندگی #چارۀ_عشق شعری که اواسط اپیزود گفته شد : اِی مَهَت را زغالیه زنجیر/آفتابت به زیرِ پردۀ قیر آخرِ شب رَهِ «حسینی» ساز/صبحدم پردۀ «رهادی» گیر سپرِ زَر به نیزه چون برسد/پردۀ «راست» گیر بی تأخیر چاشت که در «عراق» ساز آهنگ/تا شَوی بر سَریرِ عیشِ امیر در میانِ روز کُن «حجاز و نوا»/خواهی اَر علم را مقام و سَریر راست گویم رَهِ «مخالف» را/در زوال ای صنم مدارِ حقیر «بوسَلیک» نواز بعدِ زَوال/اِی ضمیرِ تو آفتابِ مُنیر روی گُلگون خور چو زرد شود/سازِ «عُشّاق» و پندِ من پذیر وقتِ خُفتن «بزرگ» را بنواز/تا نِکو رفته با شدتِ تدبیر دِرع از پردۀ «صِفاهان» ساز/چون شهاب اَفکَنَد زِ آتشِ تیر ساز هنگام نیمه شب اِی ماه/در «نهاوند» از قلیل و کثیر کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت ششم
2020-07-16

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود شـــشـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #پول_یا_عشق #طشتِ_رُسوایی #مَسلَکِ_درویشی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت هفتم
2020-07-20

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود هـــفـــتـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #حقوق_برابر #همسر_آزاری #دفاتر_رسمی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت هشتم
2020-07-23

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود هـــشـــتـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #ناموس_پرستی #خون_و_غیرت #حرف_مردم کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت نهم
2020-07-27

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود نـــهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مسافرت_زمان_قاجار #اعمال_گذشتگان #امنیت_قاجاری کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دهم
2020-07-30

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود دهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مدعیان‌حکومت_دشمنان‌ملت #جنگ‌های_مذهبی #سوءاستفادۀ_نظامی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت یازدهم
2020-08-03

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود یـــازدهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تجاوز_در_امنیت #زندان‌های_دیکتاتور #رشوۀ_جنسی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت دوازدهم
2020-08-06

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود دوازدهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تزویر_و_ریاکاری #فرزند_ناخلف #حرص_و_طمع کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت سیزدهم
2020-08-10

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود ســـیـــزدهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #جنس_زن #مادرشوهر_خواهرشوهر #مرد_سالاری کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل اول - قسمت چهاردهم
2020-08-13

پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی فـــصـــل اول : ســـالِ قـــحـــطـــیِ دمـــپـــخـــتـــکـــی - اپـــیـــزود چـــهـــاردهـــم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #نوروز_چهارشنبه‌سوری #قاشق‌زنی_فال‌گوشی #تکالیف_ازدواج ( پـــایـــان فـــصـــل اول ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـــجـــرتـــایـــم و محتوای پـــادکـــســـت داســـتـــان هـــای تـــاریـــخـــی، لینک پادکست های ما را با دوستان و خانواده محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت اول
2020-08-24

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #شیوع_آنفولانزا #روسپی‌خانۀ_قاجاری #شکست_عشقی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت دوم
2020-08-27

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #عشق‌و‌فضاحت_تکالیف‌فرزندآوری #می‌خانۀ_کلیمی #انسان_چیست کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت سوم
2020-08-31

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود سـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #بخت‌واقبال #کاسبی_نسیه‌فروشی #همسر_عاشق‌و‌دلسوز کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت چهارم
2020-09-03

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود چـهـارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #همجنس‌گرایی #ابتذال_اخلاقی #احمق‌ونادان_کیست کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل دوم - قسمت پنجم
2020-09-07

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل دوم : سـالِ مِـشـمِـشـه - اپـیـزود پـنـجـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #فتنه‌های‌مذهبی_بابی‌گری #تجاوز_به_مردم_با_حقۀ_مذهبی #تجربه_انسانیت ( پـایـان فـصـل دوم ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت اول
2020-09-10

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #جنگ‌جهانی‌اول #بنایی_کارگری #فرزند_یتیم کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت دوم
2020-09-14

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #هنر_نان‌بازو #گرمای‌خانواده_تحصیل‌قاجاری #کچلی_درمان‌خرافی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت سوم
2020-09-17

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود سـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #دعوای_خانوادگی #آرایشگاه_قاجاری #حمام_زنانه کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت چهارم
2020-09-21

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود چـهـارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #دعوای_زنانه #رسم_تحصیل #معجزۀ_امام کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل سوم - قسمت پنجم
2020-09-24

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل سـوم : سـالِ بـعـد از جـنـگ - اپـیـزود پـنـجـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #رسوم_سفر_زیارتی #چشمه_سنگ_آهو #عزت_امام ( پـایـان فـصـل سـوم ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت اول
2020-10-05

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #زائران‌و‌صیغه #زیارت‌و‌سیاحت #کاسبی_در_غربت کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دوم
2020-10-08

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #رونق‌کاسبی #افکار_مالیخولیایی #می‌خونۀ‌ارمنی_بهترین‌روسپیان کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت سوم
2020-10-12

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود سـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #طرد_همسر #قصۀ‌حسن‌کچل #سوءاستفادۀ‌مذهبی_رسوایی‌جنسی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت چهارم
2020-10-15

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود چـهـارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #بیوه‌زن_و_دختر #خیانت_در‌_امانت #عاقبت‌نمک‌نشناس کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت پنجم
2020-10-19

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود پـنـجـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #قتل_ناموسی #حکم‌دادگاه_تبرئۀ‌آقایان #تنها_گذاشتن_خانواده کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت ششم
2020-10-22

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود شـشـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #پدر_بیخیال #حساب‌کتاب_در_فقر #دزدی_عاقبت‌گرسنگی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت هفتم
2020-10-26

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود هـفـتـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #بیماری‌و‌درمان‌های‌مختلف #تظاهر_و_ریا_در_تقدس #فقر_و_تغییر‌اخلاق کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت هشتم
2020-10-29

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود هـشـتـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #کور_لاعلاج #کلفتی_در_خونۀ‌مردم #فقیر_باسواد کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت نهم
2020-11-02

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود نـهـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #زحمت‌بچۀ‌یتیم #خجالت_از_پابرهنگی #درمان‌آبله_حکمت‌روزگار کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دهم
2020-11-05

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود دهـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #نماز_و_آرامش #نامه‌نویسی_خوش‌خطی #دروس‌قاجاری_انگ‌دزدی کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت يازدهم
2020-11-09

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود یـازدهـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #قلیان‌گردانی_جام‌چرخانی #چشم_دزد‌و‌هیز #رفت‌و‌آمد_انسان_ازکجا‌به‌کجاست_برای‌چیست کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل چهارم - قسمت دوازدهم
2020-11-12

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل چـهـارم : مـشـهـد - اپـیـزود دوازدهـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #بچۀسر‌به‌هوا #بساط_معرکه‌گیرها #آموزش_روابط_کودکانه ( پـایـان فـصـل چـهـارم ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت اول
2020-11-23

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود اول #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #تفاوت‌درویش_با_درویش‌نما #صعودونزول_انسان #فرار_از_خود کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت دوم
2020-11-26

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود دوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مردمان_و_حکومت‌های‌متفاوت #رضاشاه_سیدضیاء #دلال‌های_ازدواج کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت سوم
2020-11-30

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود سـوم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #مکر_زن #تاوان_خیانت #رمال_و_جادوگر کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت چهارم
2020-12-03

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود چـهـارم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #حیله‌های_رمال #هووکشی #مشکلات_مرد_دو_زنه کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت پنجم
2020-12-07

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود پـنـجـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #خودکشی_زن #عاقبت_ولخرجی‌و‌عیاشی #تفاوت_زن‌اول‌و‌دوم کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
شکر تلخ، فصل پنجم - قسمت ششم
2020-12-10

پـادکسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی فـصـل پـنـجـم : مـراجـعـت - اپـیـزود شـشـم #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ #زندگی_با_هوو #طلاق #مادر ( پـــایـــان پـادکـسـت سـریـالـی شـکـر تـلـخ ) کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قـجـرتـایـم و محتوای پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی، لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم. برای استفادۀ بهتر از فضاهای پادکست، اَپ آن را روی گوشی و سیستم عامل مورد نظر خودتان نصب کنید.

Show...
معرفی پادکست سریالی گزنه
2021-03-10

معرفی پادکست سریالی گزنه (ادامۀ شکر تلخ) لینک کَست‌باکس چنل پادکست «رادیو قجرتایم»؛ http://bit.ly/radioqajartime آدرس پیج اینستاگرام؛ https://www.instagram.com/QajarTime/ آدرس کانال تلگرام؛ https://t.me/His_Tory آدرس پیج توئیتر؛ https://twitter.com/QajarTime موزیک اول؛ Hrag Mikkel - Desert Heart موزیک دوم؛ Nikhita Gandhi - Do You Love Me

Show...
گزنه؛ به‌نام عشق، یک از یازده
2021-03-11

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ بـه‌نـام عـشـق، یـک از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ از تولد تا مرگ دروغ گفت؛ نه انسان بود، نه عشق داشت، نه زندگی کرد...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازین : Camel - Rajaz تيتراژ پايانی : Billie Eilish - EveryThing i Wanted

Show...
گزنه؛ اطاعت از والدین، دو از یازده
2021-03-18

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ اطـاعـت از والـدیـن، دو از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ تکلیف سختی به من تحمیل کرد؛ باید مجازات می‌شدم...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Nick Cave & The Bad Seeds - Red Right Hand تيتراژ پايانی : Chris Rea - The Mention Of Your Name

Show...
گزنه؛ انسان‌های دزد و گدا، سه از یازده
2021-03-25

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ انـسـان‌هـای دزد و گـدا، سـه از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ می‌گفت به‌عقیدۀ من؛ بیشتر مردم از دو طبقه بیرون نیستن؛ یا دزدن یا گدا...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Hozier - Run تيتراژ پايانی : LP (Laura Pergolizzi) - Muddy Waters

Show...
گزنه؛ ضعف انسان در اميد، چهار از یازده
2021-04-01

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ ضـعـف انـسـان در امـيـد، چـهـار از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ از معایب خلقت آدمیه که تا زنده‌ست، باید به یک نقطه‌ای امید داشته باشه...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Sergeant Jay - The Nu-Jazz Lover تيتراژ پايانی : Hozier - Movement

Show...
گزنه؛ پول و بَدنامی، پنج از یازده
2021-04-08

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ پـول و بَـدنـامـی، پـنـج از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ مگر نه اینکه پول؛ پرده‌پوش تمام بَدنامی‌هاست؟ آدمِ بَد نام و بی‌آبرو، سرش به دنیا نباشه بهتره...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Beth Hart - Jazz Man تيتراژ پايانی : Anathema - Fragile Dreams

Show...
گزنه؛ موجودات و سرنوشت، شش از یازده
2021-04-15

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ مـوجـودات و سـرنـوشـت، شـش از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ جامِ جهان‌نمارو جلوی کسی نذاشتن؛ موجودات در مورد آینده و سرنوشت خودشون، کر و کور و لال و ناتوان هستن...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Frank Sinatra – Autumn Leaves تيتراژ پايانی : Sting - A Thousand Years

Show...
گزنه؛ طمعِ غيرقابل جبران، هفت از یازده
2021-04-22

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ طـمـعِ غـيـرقـابـل جـبـران، هـفـت از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ باز گول خوردم و طمع کردم؛ هیچ‌وقت جبران نخواهد شد...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Lhasa De Sela - Love Came Here تيتراژ پايانی : Aaron - Lily

Show...
گزنه؛ دائماً يکسان نماند، هشت از یازده
2021-04-29

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ دائـمـاً يـکـسـان نـمـانـد، هـشـت از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت/دائماً یکسان نماند حال دوران غم مخور...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Floyd Lee - Mean Blues تيتراژ پايانی : Haris Alexiou - To Tango Tis Nefelis

Show...
گزنه؛ حکومتِ فهم یا جهل، نه از یازده
2021-05-06

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ حـکـومـتِ فـهـم یـا جـهـل، نُـه از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ چی می‌شد اگر از بینِ فهم یا جهل، یکی‌شون حکومتِ مطلق می‌کرد...؟! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Lucky Peterson - Who's Been Talking تيتراژ پايانی : Leonard Cohen - Everybody Knows

Show...
گزنه؛ ناامیدی و ناکامی، دَه از یازده
2021-05-13

پـادکـسـت داسـتـان‌هـای تـاریـخـی گـزنـه؛ نـاامـیـدی و نـاکـامـی، دَه از یـازده #پادکست_سریالی #تکرار_تاریخ به هرچی امید ‌می‌بستم به ناامیدی و به هرکس دلی می‌دادم به ناکامی منجر می‌شد...! کاری از گروه تولید محتوای قجرتایم راوی : فرهاد مهرآبادی تيتراژ آغازين : Frank Sinatra - All The Way تيتراژ پايانی : Isak Danielson - Ending

Show...