در بیست دقیقه
Category Arts
Published March 27, 2020
Episodes 135

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

از اونجاییکه هر کاری وقتی گروهی و جمعی میشه، انجامش انگیزه های بیشتری براش داریم، و از طرفی هممون سرمون شلوغه و دوست داریم و لازمه که مطالعه مداوم داشته باشیم، من در این مجموعه روزانه بیست دقیقه مطالعه یک کتاب خوب رو بلند بلند انجام میدم و منتشر میکنم تا شماها هم وقتهای غیر مفیدتون رو‌ مفیدش کنید. اینجا کتاب صوتی تولید نمیشه پس من راحت مطالعه میکنم و گاهی هم بینش نکاتی رو میگم. از این فرصت استفاده کنید و ببینید که با همین مدت زمان روزانه محدود در روز، طی یک سال بین ۱۲ تا ۲۰ کتاب رو‌میتونیم تموم کنیم. هیجان انگیزه ، نه؟!!

Available Episodes

مجموعه در بیست دقیقه
2019-08-18

هر کار گروهی انگیزه آدمها رو تقویت میکنه که بیشتر انجامش بدن، ما اینجا گروهی و مداوم و روزانه مطالعه میکنیم، بشنوید قضیه از چه قراره

Show...
عادت های اتمی - قسمت اول
2019-08-21

این اپیزود سرآغاز کتاب است و داستان این است که جیمز کلیر چگونه درباره عادت ها آموخت و چطور تصمیم به نگارش این کتاب گرفت و در نهایت چگونه از این کتاب استفاده کنیم

Show...
عادت های اتمی - قسمت دوم
2019-08-21

بخش اول: بنیادها (چرا تغییرات کوچک تفاوت چشمگیری ایجاد می کنند؟) فصل اول: نیروی غافلگیرکننده عادت های اتمی، در این فصل می پردازد که چگونه اثر تغییرات کوچک تبدیل به اتفاقات بزرگ می شود. بعلاوه تشدید مثبت و تشدید منفی را معرفی کرده و موضوع بسیار مهمی به نام فلات پتانسیل نهفته که همه ما به نوعی درگیر آن هستیم را معرفی میکند

Show...
عادت های اتمی - قسمت سوم
2019-08-21

بخش اول: بنیادها (چرا تغییرات کوچک تفاوت چشمگیری ایجاد می کنند؟) ادامه فصل اول: نیروی غافلگیرکننده عادت های اتمی، شروع فصل دوم: چگونه عادت های تان هویت شما را شکل می دهد (و برعکس)؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت چهارم
2019-08-21

بخش اول: بنیادها (چرا تغییرات کوچک تفاوت چشمگیری ایجاد می کنند؟) ادامه فصل دوم: چگونه عادت های تان هویت شما را شکل می دهد (و برعکس)؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت پنجم
2019-08-21

بخش اول: بنیادها (چرا تغییرات کوچک تفاوت چشمگیری ایجاد می کنند؟) فصل سوم: چگونه در چهار قدم، عادت های بهتر را شکل دهیم؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت ششم
2019-08-21

بخش اول: بنیادها (چرا تغییرات کوچک تفاوت چشمگیری ایجاد می کنند؟) تا آخر،. بخش دوم: قانون اول، آشکارش کن! فصل چهارم: مردی که رنگ و روی خوبی نداشت

Show...
عادت های اتمی - قسمت هفتم
2019-08-21

بخش دوم: قانون اول، آشکارش کن! ادامه فصل چهارم: مردی که رنگ و روی خوبی نداشت، فصل پنجم: بهترین راه شروع عادت تازه

Show...
عادت های اتمی - قسمت هشتم
2019-08-21

بخش دوم: قانون اول، آشکارش کن! ادامه فصل پنجم: بهترین راه شروع عادت تازه

Show...
عادت های اتمی - قسمت نهم
2019-08-21

بخش دوم: قانون اول، آشکارش کن! ادامه فصل چهارم: مردی که رنگ و روی خوبی نداشت، فصل ششم: درباره انگیزش اغراق می شود؛ اما اغلب محیط مهم تر است

Show...
عادت های اتمی - قسمت دهم
2019-08-21

بخش دوم: قانون اول، آشکارش کن! فصل هفتم: رمز و راز خویشتن داری، بخش سوم: قانون دوم، جذابش کن! فصل هشتم: چگونه عادت مقاومت ناپذیری بسازیم؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت یازدهم
2019-08-21

بخش سوم: قانون دوم، جذابش کن، ادامه فصل هشتم: چگونه عادت مقاومت ناپذیری بسازیم؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت دوازدهم
2019-08-21

بخش سوم: قانون دوم، جذابش کن، فصل نهم: نقش خانواده و دوستان در شکل گیری عادت ها

Show...
عادت های اتمی - قسمت سیزدهم
2019-08-21

بخش سوم: قانون دوم، جذابش کن، فصل دهم: چگونه چطور می توانیم علل رفتارهای بدمان را پیدا کرده و درمانش کنیم؟

Show...
عا‌دت های اتمی - قسمت چهاردهم
2019-08-21

بخش چهارم: قانون سوم، آسانش کن! فصل یازدهم: آهسته برو؛ ولی هیچگاه به عقب برنگرد

Show...
عادت های اتمی - قسمت پانزدهم
2019-08-21

بخش چهارم: قانون سوم، آسانش کن! فصل دوازدهم: قانون کمترین تلاش

Show...
عادت های اتمی - قسمت شانزدهم
2019-08-21

بخش چهارم: قانون سوم، آسانش کن! فصل سیزدهم: چگونه با استفاده از قاعده دو دقیقه ای جلوی پشت گوش انداختن کارها را بگیریم؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت هفدهم
2019-08-21

بخش چهارم: قانون سوم، آسانش کن! فصل چهاردهم: چطور می شود عادت های خوب را اجتناب ناپذیر و عادت های بد را امکان ناپذیر کرد؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت هجدهم
2019-08-21

بخش پنجم: قانون چهارم، رضایت بخشش کنید!، فصل پانزدهم: قانون اصلی تغییر رفتار

Show...
عادت های اتمی - قسمت نوزدهم
2019-08-21

بخش پنجم: قانون چهارم، رضایت بخشش کنید!، ادامه فصل پانزدهم: قانون اصلی تغییر رفتار، فصل شانزدهم:چگونه هر روز به عادت های خوب پایبند باشیم؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت بیستم
2019-08-22

بخش پنجم: قانون چهارم، رضایت بخشش کنید!، ادامه فصل شانزدهم: چگونه هر روز به عادت های خوب پایبند باشیم؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت بیست و یکم
2019-08-23

بخش پنجم: قانون چهارم، رضایت بخشش کنید!، فصل هفدهم: حساب پس دادن به همدیگر، معجزه می کند.

Show...
عادت های اتمی - قسمت بیست و دوم
2019-08-24

بخش ششم: شگردهای پیشرفته: چطور می شود از آدمی موفق به آدم فوق العاده ای مبدل شود؟ فصل هجدهم: حقیقت استعداد (چه زمانی ژن اهمیت دارد؟ و چه زمانی بی اهمیت است؟)

Show...
عادت های اتمی - قسمت بیست و سوم
2019-08-25

بخش ششم: شگردهای پیشرفته: چطور می شود از آدمی موفق به آدم فوق العاده ای مبدل شود؟ ادامه فصل هجدهم: حقیقت استعداد (چه زمانی ژن اهمیت دارد؟ و چه زمانی بی اهمیت است؟) فصل نوزدهم: قانون گلدی لاکس: چطور در زندگی و کار با انگیزه بمانیم؟

Show...
عادت های اتمی - قسمت بیست و چهارم
2019-08-26

بخش ششم: شگردهای پیشرفته: چطور می شود از آدمی موفق به آدم فوق العاده ای مبدل شود؟ ادامه فصل نوزدهم: قانون گلدی لاکس: چطور در زندگی و کار با انگیزه بمانیم؟ فصل بیستم: چشم اسفندیار ایجاد عادت های خوب

Show...
عادت های اتمی - قسمت بیست و پنجم (آخر)
2019-08-27

بخش ششم: شگردهای پیشرفته: چطور می شود از آدمی موفق به آدم فوق العاده ای مبدل شود؟ ادامه فصل بیستم: چشم اسفندیار ایجاد عادت های خوب، نتیجه: رمز نتایج پایدار

Show...
واقع نگری - معرفی کتاب
2019-08-28

معرفی کتاب به طور خلاصه

Show...
واقع نگری - قسمت اول
2019-08-29

مقدمه

Show...
واقع نگری - قسمت دوم
2019-08-31

ادامه مقدمه کتاب تا پایان آن - صفحه ۲۱

Show...
واقع نگری - قسمت سوم
2019-09-01

فصل اول - غریزه شکاف

Show...
واقع نگری - قسمت چهارم
2019-09-02

ادامه فصل اول غریزه شکاف

Show...
واقع نگری - قسمت پنجم
2019-09-03

ادامه فصل اول: غریزه شکاف تا پایان فصل

Show...
واقع نگری - قسمت ششم
2019-09-05

فصل دوم: غریضه منفی نگری

Show...
واقع نگری - قسمت هفتم
2019-09-06

ادامه فصل دوم: غریضه منفی نگری

Show...
واقع نگری - قسمت هشتم
2019-09-07

ادامه فصل دوم: غریضه منفی نگری تا پایان فصل

Show...
واقع نگری - قسمت نهم
2019-09-08

فصل سوم: غریضه خط مستقیم

Show...
واقع نگری - قسمت دهم
2019-09-12

ادامه فصل سوم: غریضه خط مستقیم

Show...
واقع نگری - قسمت یازدهم
2019-09-13

ادامه فصل سوم: غریزه خط مستقیم - فصل چهارم: غریزه ترس

Show...
واقع نگری - قسمت دوازدهم
2019-09-15

ادامه فصل چهارم: غریزه ترس

Show...
واقع نگری - قسمت سیزدهم
2019-09-16

ادامه فصل چهارم: غریزه ی ترس تا پایان

Show...
واقع نگری - قسمت چهاردهم
2019-09-17

فصل پنجم: غریزه بزرگی

Show...
واقع نگری - قسمت پانزدهم
2019-09-18

ادامه فصل پنجم: غریزه بزرگی تا پایان

Show...
واقع نگری - قسمت شانزدهم
2019-09-19

فصل ششم: غریزه تعمیم

Show...
واقع نگری - قسمت هفدهم
2019-09-21

ادامه فصل ششم: غریزه تعمیم

Show...
واقع نگری - قسمت هجدهم
2019-09-22

ادامه فصل ششم: غریزه تعمیم تا پایان؛ فصل هفتم: غریزه سرنوشت

Show...
واقع نگری - قسمت نوزدهم
2019-09-23

ادامه فصل هفتم: غریزه سرنوشت

Show...
واقع نگری - قسمت بیستم
2019-09-25

ادامه فصل هفتم: غریزه سرنوشت؛ فصل هشتم: غریزه ی دیدگاه یگانه

Show...
واقع نگری - قسمت بیست و یکم
2019-09-27

ادامه فصل هشتم: غریزه دیدگاه یگانه تا پایان فصل

Show...
واقع نگری - قسمت بیست و دوم
2019-09-30

فصل نهم: غریزه مقصر دانستن

Show...
واقع نگری: قسمت بیست و سوم
2019-09-30

ادامه فصل نهم: غریزه مقصر دانستن

Show...
واقع نگری - قسمت بیست و چهارم
2019-10-01

فصل دهم: غریزه اضطرار

Show...
واقع نگری - قسمت بیست و پنجم
2019-10-03

ادامه فصل دهم: غریزه اضطرار

Show...
واقع نگری - قسمت بیست و ششم
2019-10-04

ادامه فصل دهم: غریزه اضطرار - فصل یازدهم: واقع نگری در عمل

Show...
واقع نگری - قسمت بیست و هفتم (پایانی)
2019-10-04

فصل یازدهم: واقع نگری در عمل

Show...
واقع نگری - جمع بندی
2019-10-05

جمع بندی و مطالعه خلاصه های پایان هر فصل

Show...
کار عمیق - قسمت اول
2019-10-07

مقدمه

Show...
کار عمیق - قسمت دوم
2019-10-08

ادامه مقدمه تا پایان

Show...
کار عمیق - قسمت سوم
2019-10-09

بخش اول: ایده - فصل اول: کار عمیق ارزشمند است

Show...
کار عمیق - قسمت چهارم
2019-10-10

(ادامه) بخش اول: ایده - فصل اول: کار عمیق اررزشمند است

Show...
کار عمیق - قسمت پنجم
2019-10-12

(ادامه) بخش اول: ایده - فصل اول: کار عمیق اررزشمند است

Show...
کار عمیق - قسمت ششم
2019-10-14

(ادامه) بخش اول: ایده - فصل اول: کار عمیق اررزشمند است، فصل دوم: کار عمیق نایاب است

Show...
کار عمیق - قسمت هفتم
2019-10-15

(ادامه) بخش اول: ایده - فصل اول: کار عمیق اررزشمند است، فصل دوم: کار عمیق نایاب است ‌. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت هشتم
2019-10-17

فصل دوم: کار عمیق نایاب است ‌. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت نهم
2019-10-20

فصل دوم: کار عمیق هدفمند است. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت دهم
2019-10-21

فصل سوم: کار عمیق ارزشمند است. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت یازدهم
2019-10-24

بخش دوم: قوانین، قانون اول: عمیق کار کنید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت دوازدهم
2019-10-24

بخش دوم: قوانین، ادامه قانون اول: عمیق کار کنید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت سیزدهم
2019-10-25

بخش دوم: قوانین، ادامه قانون اول: عمیق کار کنید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت چهاردهم
2019-10-26

بخش دوم: قوانین، ادامه قانون اول: عمیق کار کنید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت پانزدهم
2019-10-27

بخش دوم: قوانین، ادامه قانون اول: عمیق کار کنید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت شانزدهم
2019-10-31

بخش دوم: قوانین، ادامه قانون اول: عمیق کار کنید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف 20min20 هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت هفدهم
2019-11-01

بخش دوم: قوانین، ادامه قانون اول: عمیق کار کنید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت هجدهم
2019-11-03

بخش دوم: قوانین، قانون دوم: سر رفتن حوصله تان را بپذیرید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت نوزدهم
2019-11-04

بخش دوم: قوانین، قانون دوم: سر رفتن حوصله تان را بپذیرید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیستم
2019-11-05

بخش دوم: قوانین، قانون دوم: سر رفتن حوصله تان را بپذیرید. قانون سوم: شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - بیست و یکم
2019-11-08

قانون سوم: شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیست و دوم
2019-11-09

قانون سوم: شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیست و سوم
2019-11-10

قانون سوم: شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیست و چهارم
2019-11-14

قانون سوم: شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیست و پنجم
2019-11-14

قانون چهارم: کم عمقی را کاهش دهید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیست و ششم
2019-11-14

قانون چهارم: کم عمقی را کاهش دهید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیست و هفتم
2019-11-15

قانون چهارم: کم عمقی را کاهش دهید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیست و هشتم
2019-11-21

قانون چهارم: کم عمقی را کاهش دهید. دوستان عزیزی که میخوان با خرید کتاب از ناشرین کتاب حمایت داشته باشن و البته اصل نسخه فیزیکی کتاب رو میتونن از سایت نشر نوین تهیه کنن، همچنین با کد تخفیف (20min20) هم میتونن نسخه دیجیتالش رو از اپلیکیشن طاقچه تهیه کنند. این کد یکماه اعتبار داره.

Show...
کار عمیق - قسمت بیست و‌نهم (آخر)
2019-11-28

نتیجه گیری

Show...
طرز فکر - قسمت اول
2019-11-29

مقدمه - فصل اول: طرز فکر

Show...
طرز فکر - قسمت دوم
2019-11-30

فصل اول: طرز فکر

Show...
طرز فکر - قسمت سوم
2019-12-01

فصل دوم: بررسی عمیق طرز فکر ها

Show...
طرز فکر - قسمت چهارم
2019-12-02

ادامه فصل دوم: بررسی عمیق طرز فکر ها

Show...
طرز فکر - قسمت پنجم
2019-12-04

ادامه فصل دوم: بررسی عمیق طرز فکر ها

Show...
طرز فکر - قسمت ششم
2019-12-06

ادامه فصل دوم: بررسی عمیق طرز فکر ها

Show...
طرز فکر - قسمت هفتم
2019-12-06

ادامه فصل دوم: بررسی عمیق طرز فکر ها

Show...
طرز فکر - قسمت هشتم
2019-12-07

فصل سوم: حقیقت توانایی و دستاورد

Show...
طرز فکر - قسمت نهم
2019-12-08

ادامه فصل سوم: حقیقت توانایی و دستاورد

Show...
طرز فکر - قسمت دهم
2019-12-09

ادامه فصل سوم: حقیقت توانایی و دستاورد

Show...
طرز فکر - قسمت یازدهم
2019-12-11

ادامه فصل سوم: حقیقت توانایی و دستاورد؛ فصل چهارم: ورزش ها: طرز فکر یک قهرمان

Show...
طرز فکر - قسمت دوازدهم
2019-12-12

فصل چهارم: ورزش ها: طرز فکر یک قهرمان

Show...
طرز فکر - قسمت‌ سیزدهم
2019-12-15

فصل چهارم: ورزش ها: طرز فکر یک قهرمان

Show...
طرز فکر - قسمت چهاردهم
2019-12-16

فصل چهارم: ورزش ها: طرز فکر یک قهرمان

Show...
طرز فکر - قسمت پانزدهم
2019-12-18

فصل پنجم: کسب و کار؛ طرز فکر و رهبری

Show...
طرز فکر - قسمت شانزدهم
2019-12-19

فصل پنجم: کسب و کار؛ طرز فکر و رهبری

Show...
طرز فکر - قسمت هفدهم
2019-12-21

فصل پنجم: کسب و کار؛ طرز فکر و رهبری

Show...
طرز فکر - قسمت هجدهم
2019-12-23

فصل پنجم: کسب و کار؛ طرز فکر و رهبری

Show...
طرز فکر - قسمت نوزدهم
2019-12-24

فصل پنجم: کسب و کار؛ طرز فکر و رهبری؛؛ فصل ششم: روابط؛ طرز فکر ها در روابط عاشقانه

Show...
طرز فکر - قسمت بیستم
2019-12-25

فصل ششم: روابط؛ طرز فکر ها در روابط عاشقانه

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و یکم
2019-12-27

فصل ششم: روابط؛ طرز فکر ها در روابط عاشقانه

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و دوم
2020-01-02

فصل ششم: روابط؛ طرز فکر ها در روابط عاشقانه

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و سوم
2020-01-06

فصل ششم: روابط: طرز فکر ها در روابط عاشقانه؛ فصل هفتم: والدین، معلمان و مربیان: طرز فکر ها از کجا می آیند؟

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و چهارم
2020-01-09

فصل هفتم: والدین، معلمان و مربیان: طرز فکر ها از کجا می آیند؟

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و پنجم
2020-01-11

فصل هفتم: والدین، معلمان و مربیان: طرز فکر ها از کجا می آیند؟

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و ششم
2020-01-14

فصل هفتم: والدین، معلمان و مربیان: طرز فکر ها از کجا می آیند؟

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و هفتم
2020-01-16

فصل هفتم: والدین، معلمان و مربیان: طرز فکر ها از کجا می آیند؟

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و هشتم
2020-01-17

فصل هشتم: تغییر طرز فکرها

Show...
طرز فکر - قسمت بیست و‌ نهم
2020-01-18

فصل هشتم: تغییر طرز فکرها

Show...
طرز فکر - قسمت سی ام
2020-01-20

فصل هشتم: تغییر طرز فکرها

Show...
طرز فکر - قسمت سی و یکم (آخر)
2020-01-22

فصل هشتم: تغییر طرز فکرها

Show...
نسل چهارم بازاریابی
2020-01-30

معرفی کتاب - پیش گفتار

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت اول
2020-02-02

بخش اول- روندهای اصلی شکل دهنده بازاریابی؛ فصل اول- جابجایی قدرت به مشتریان متصل

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت دوم
2020-02-03

بخش اول- روندهای اصلی شکل دهنده بازاریابی؛ فصل اول- جابجایی قدرت به مشتریان متصل؛ فصل دوم: تناقض های بازاریابی مشتریان متصل

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت سوم
2020-02-04

بخش اول- روندهای اصلی شکل دهنده بازاریابی؛ فصل دوم: تناقض های بازاریابی مشتریان متصل

Show...
بازاریابی نسل چهارم - قسمت چهارم
2020-02-05

بخش اول- روندهای اصلی شکل دهنده بازاریابی؛ فصل سوم: خردت فرهنگ های دیجیتالی تاثیر گذار

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت پنجم
2020-02-06

بخش اول- روندهای اصلی شکل دهنده بازاریابی؛ فصل سوم: خردت فرهنگ های دیجیتالی تاثیر گذار

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت ششم
2020-02-09

بخش دوم: چارچوب های جدید برای بازاریابی در اقتصاد دیجیتال؛ فصل پنجم: مسیر جدید مشتری، آگاهی، جذابیت، پرسش، عمل و دفاع

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت هفتم
2020-02-10

بخش دوم: چارچوب های جدید برای بازاریابی در اقتصاد دیجیتال؛ فصل پنجم: مسیر جدید مشتری، آگاهی، جذابیت، پرسش، عمل و دفاع

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت هشتم
2020-02-13

فصل ششم: شاخص های بهره وری بازایابی؛ نسبت عمل خرید (پار) و نسبت دفاع برند (بار)

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت نهم
2020-02-16

فصل ششم: شاخص های بهره وری بازایابی؛ نسبت عمل خرید (پار) و نسبت دفاع برند (بار)

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت دهم
2020-02-19

فصل هفت: نمونه های اصلی صنعت و بهترین شیوه ها مدیریت کانال، برند، فروش و خدمات

Show...
نسل چهارم بازاریابی - قسمت یازدهم
2020-02-23