دور و نزدیک
Category Science
Published March 29, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

چرا باید در مورد تطور فرهنگی بدانیم؟. واقعیت این است که بسیاری از دانشهای انسانی و علوم اجتماعی در قرن اخیر تحت تاثیر نظریه های تطور فرهنگی بوده اند. اما کمتر از آنها شنیده ایم. دور و نزدیک تلاش می کند با توضیح در مورد تطور فرهنگی، تاریخچه و چرایی اهمیت دانستن در مورد آن به اعتلای این دانش در بین فارسی زبانان یاری رساند. این پادکستها برای علاقه مندان به دانشهای باستان شناسی، تاریخ و انسان شناسی می تواند مفید باشد. این پادکستها با حمایت جامعه زیست شناسی تطوری اروپا تهیه می شوند.

Available Episodes

دور و نزدیک. پیش شماره اول
2020-10-04

در پیش شماره های دور و نزدیک به مبانی تطور فرهنگی خواهیم پرداخت

Show...
دور و نزدیک. شماره دوم
2020-10-04

آرام آرام وارد اصطلاحها و مسائل تخصصی تر تطور فرهنگی می شویم.

Show...
دور و نزدیک. شماره اول
2020-10-04

در این شماره به اصطلاحها خواهیم پرداخت.

Show...
دور و نزدیک. پیش شماره دوم
2020-10-04

در پیش شماره ها به مبانی تطور فرهنگی پرداخته می شود

Show...
دور و نزدیک. شماره سوم. منتقدان تطورگرایی
2020-11-05

در این شماره به دسته بندی و بررسی منتقدان تطورگرایی از بدو ارائۀ این پارادایم تا امروز خواهیم پرداخت.

Show...
دور و نزدیک 4. نوتطورگرایی
2021-01-06

در شماره چهارم دور و نزدیک به تغییرات و تحولاتی خواهیم پرداخت که به تدریج از اوایل قرن بیستم، تطورگرایی فرهنگی را تحت تاثیر قرار داد و مجموعه ای از گفتمانها ایجاد کرد که ما امروز با نام نوتطورگرایی می شناسیم.

Show...
دور و نزدیک ۵: کاربردهای تطورگرایی فرهنگی
2021-03-03

کاربرد نظریاتی مانند تطورگرایی کمتر مورد بحث قرار می گیرند در این شماره دور و نزدیک به کاربردهای تطورگرایی پرداخته ایم.

Show...
دور و نزدیک ۶: کاربردهای عملی تطورگرایی فرهنگی در تفسیر پدیده های اجتماعی
2021-03-29

در دور و نزدیک ۶ به کاربردهای تطورگرایی فرهنگی در تفسیر و خوانش پدیده های اجتماعی پرداخته ایم و برای نمونه سیر تحول ساختار قدرت در ایران معاصر را بررسی کرده ایم.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

دور و نزدیک. پیش شماره اول
2020-10-04

در پیش شماره های دور و نزدیک به مبانی تطور فرهنگی خواهیم پرداخت

Show...
دور و نزدیک. شماره دوم
2020-10-04

آرام آرام وارد اصطلاحها و مسائل تخصصی تر تطور فرهنگی می شویم.

Show...
دور و نزدیک. شماره اول
2020-10-04

در این شماره به اصطلاحها خواهیم پرداخت.

Show...
دور و نزدیک. پیش شماره دوم
2020-10-04

در پیش شماره ها به مبانی تطور فرهنگی پرداخته می شود

Show...
دور و نزدیک. شماره سوم. منتقدان تطورگرایی
2020-11-05

در این شماره به دسته بندی و بررسی منتقدان تطورگرایی از بدو ارائۀ این پارادایم تا امروز خواهیم پرداخت.

Show...
دور و نزدیک 4. نوتطورگرایی
2021-01-06

در شماره چهارم دور و نزدیک به تغییرات و تحولاتی خواهیم پرداخت که به تدریج از اوایل قرن بیستم، تطورگرایی فرهنگی را تحت تاثیر قرار داد و مجموعه ای از گفتمانها ایجاد کرد که ما امروز با نام نوتطورگرایی می شناسیم.

Show...
دور و نزدیک ۵: کاربردهای تطورگرایی فرهنگی
2021-03-03

کاربرد نظریاتی مانند تطورگرایی کمتر مورد بحث قرار می گیرند در این شماره دور و نزدیک به کاربردهای تطورگرایی پرداخته ایم.

Show...
دور و نزدیک ۶: کاربردهای عملی تطورگرایی فرهنگی در تفسیر پدیده های اجتماعی
2021-03-29

در دور و نزدیک ۶ به کاربردهای تطورگرایی فرهنگی در تفسیر و خوانش پدیده های اجتماعی پرداخته ایم و برای نمونه سیر تحول ساختار قدرت در ایران معاصر را بررسی کرده ایم.

Show...

Latest Episode