دوگاه | Dogah
Category Arts
Published October 18, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

لیست پخش موسیقی ایرانی دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند Iranian music playlist Dogah is a playlist consisting of Iranian music, pieces that have been selected with love, the music in Dogah is original, has a soul and makes you feel good.

Available Episodes

قسمت اول - صدای تو را دوست دارم
2020-09-17

دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند. "صدای تو را دوست دارم" قسمت اول از دوگاه است که به بهانه زادروز 80 سالگی استاد محمدرضا شجریان ساخته شده است.

Show...
قسمت دوم - زردترین نارنجی
2020-10-18

دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند." زردترین نارنجی" قسمت دوم دوگاه است که در ستایش پاییز ساخته شده است.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت اول - صدای تو را دوست دارم
2020-09-17

دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند. "صدای تو را دوست دارم" قسمت اول از دوگاه است که به بهانه زادروز 80 سالگی استاد محمدرضا شجریان ساخته شده است.

Show...
قسمت دوم - زردترین نارنجی
2020-10-18

دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند." زردترین نارنجی" قسمت دوم دوگاه است که در ستایش پاییز ساخته شده است.

Show...

Latest Episode