رادیو آزفا | Radio Azfa
Category Education
Published April 19, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

فارسی را خوب آموزش دهیم پادکست اینترنتی رادیو آزفا گفتگو دربارۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان Conversation-based podcasts about how to teach and learn Persian as a second language. Teach Persian better! رادیو آزفا در تلگرام https://t.me/azfaradio

Available Episodes

پادکست اول: مهارت شنیدن
2021-01-31

گفتگو با دکتر شهره‌سادات سجادی پیرامون مهارت شنیدن در آموزش زبان فارسی کتاب‌های معرفی‌شده در این اپیزود آموزش شنیدن؛ از مجموعه کتاب‌های «زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟»؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی مهارت شنیداری (رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی)؛ نشر نویسۀ پارسی زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟؛ نشر نویسۀ پارسی با تشکر از  آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا محمد آقایی برای تدوین امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش  و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا رادیو آزفا یکشنبه‌شب‌ها ساعت 20 منتشر می‌شود رادیو آزفا را به علاقه‌مندان آموزش زبان فارسی معرفی کنید

Show...
پادکست دوم: آموزش دستور
2021-02-07

گفتگو با خانم مهدیه عابدی پیرامون آموزش دستور با تشکر از آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا محمد آقایی برای تدوین امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا کتاب‌های مرتبط با این قسمت سی روش آموزش زبان؛ نشر نویسه‌ی پارسی فارسی را چگونه آموزش دهیم؟؛ نشر نویسه‌ی پارسی رهنمودهایی برای آموزش دستور زبان فارسی؛ نشر نویسه‌ی پارسی رادیو آزفا یکشنبه‌شب‌ها ساعت 20 منتشر می‌شود رادیو آزفا را به علاقه‌مندان آموزش زبان فارسی معرفی کنید

Show...
پادکست سوم: زبانشناسی پیکره‌ای
2021-02-14

گفتگو با دکتر آزاده میرزایی پیرامون زبانشناسی پیکره‌ای کتاب‌های مرتبط با این قسمت آشنایی با زبانشناسی پیکره‌ای؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی واژه‌نامه‌ی زبانشناسی پیکره‌ای؛ نشر نویسه‌ی پارسی با تشکر از آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا محمد آقایی برای تدوین امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا رادیو آزفا یکشنبه‌شب‌ها منتشر می‌شود

Show...
پادکست چهارم: برنامه‌ی درسی
2021-02-21

گفتگو با دکتر افسانه غریبی پیرامون برنامه‌ی درسی؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ مسائلی در طراحی برنامه‌ی درسی؛ نشر نویسه‌ی پارسی؛ اصول و مبانی برنامه‌ی درسی آموزش زبان فارسی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ طراحی برنامه‌ی آموزش زبان؛ نشر خاموش؛ با تشکر از؛ ،آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا ،محمد آقایی برای تدوین .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست پنجم: آموزش الکترونیکی
2021-02-28

گفتگو با دکتر احسان طوفانی‌نژاد پیرامون آموزش الکترونیکی؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ مبانی طراحی آموزشی؛ انتشارات سمت؛ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی؛ انتشارات سمت؛ اجرای آموزش تکلیف‌محور؛ نشر نویسه‌ی پارسی؛ با تشکر از؛ آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا، محمد آقایی برای تدوین، .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست ششم: مهارت نوشتن
2021-03-07

گفتگو با دکتر فائقه شاه‌حسینی پیرامون مهارت نوشتن؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟؛ نشر نویسه‌ی پارسی؛ تولید نوشتاری؛ نشر خاموش؛ با تشکر از؛ آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا، محمد آقایی برای تدوین، .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست هفتم: آزمون‌سازی
2021-03-16

گفتگو با خانم منیره شهباز پیرامون آزمون‌سازی؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی؛ نشر دوران؛ ارزشیابی زبان؛ نشر رهنما؛ درآمدی بر آزمون‌سازی زبان؛ نشر نویسه‌ی پارسی با تشکر از؛ ،آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا ،محمد آقایی برای تدوین .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست هشتم: زمان، نمود، وجه
2021-04-11

گفتگو با دکتر مونا ولی‌پور پیرامون زمان، نمود، وجه؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ مقولۀ وجه، نمود، زبان در زبان فارسی؛ نشر نویسۀ پارسی؛ افعال معین در زبان فارسی؛ نشر نویسۀ پارسی؛ گفتارهایی در نحو؛ نشر مرکز با تشکر از؛ ،آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا ،محمد آقایی برای تدوین .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست نهم: آموزش واژه
2021-04-19

گفتگو با خانم شیوا مجیدی پیرامون آموزش واژه؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ آموزش واژه؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؛ نشر نویسۀ پارسی؛ با تشکر از؛ ،آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا ،محمد آقایی برای تدوین .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پادکست اول: مهارت شنیدن
2021-01-31

گفتگو با دکتر شهره‌سادات سجادی پیرامون مهارت شنیدن در آموزش زبان فارسی کتاب‌های معرفی‌شده در این اپیزود آموزش شنیدن؛ از مجموعه کتاب‌های «زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟»؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی مهارت شنیداری (رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی)؛ نشر نویسۀ پارسی زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟؛ نشر نویسۀ پارسی با تشکر از  آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا محمد آقایی برای تدوین امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش  و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا رادیو آزفا یکشنبه‌شب‌ها ساعت 20 منتشر می‌شود رادیو آزفا را به علاقه‌مندان آموزش زبان فارسی معرفی کنید

Show...
پادکست دوم: آموزش دستور
2021-02-07

گفتگو با خانم مهدیه عابدی پیرامون آموزش دستور با تشکر از آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا محمد آقایی برای تدوین امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا کتاب‌های مرتبط با این قسمت سی روش آموزش زبان؛ نشر نویسه‌ی پارسی فارسی را چگونه آموزش دهیم؟؛ نشر نویسه‌ی پارسی رهنمودهایی برای آموزش دستور زبان فارسی؛ نشر نویسه‌ی پارسی رادیو آزفا یکشنبه‌شب‌ها ساعت 20 منتشر می‌شود رادیو آزفا را به علاقه‌مندان آموزش زبان فارسی معرفی کنید

Show...
پادکست سوم: زبانشناسی پیکره‌ای
2021-02-14

گفتگو با دکتر آزاده میرزایی پیرامون زبانشناسی پیکره‌ای کتاب‌های مرتبط با این قسمت آشنایی با زبانشناسی پیکره‌ای؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی واژه‌نامه‌ی زبانشناسی پیکره‌ای؛ نشر نویسه‌ی پارسی با تشکر از آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا محمد آقایی برای تدوین امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا رادیو آزفا یکشنبه‌شب‌ها منتشر می‌شود

Show...
پادکست چهارم: برنامه‌ی درسی
2021-02-21

گفتگو با دکتر افسانه غریبی پیرامون برنامه‌ی درسی؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ مسائلی در طراحی برنامه‌ی درسی؛ نشر نویسه‌ی پارسی؛ اصول و مبانی برنامه‌ی درسی آموزش زبان فارسی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ طراحی برنامه‌ی آموزش زبان؛ نشر خاموش؛ با تشکر از؛ ،آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا ،محمد آقایی برای تدوین .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست پنجم: آموزش الکترونیکی
2021-02-28

گفتگو با دکتر احسان طوفانی‌نژاد پیرامون آموزش الکترونیکی؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ مبانی طراحی آموزشی؛ انتشارات سمت؛ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی؛ انتشارات سمت؛ اجرای آموزش تکلیف‌محور؛ نشر نویسه‌ی پارسی؛ با تشکر از؛ آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا، محمد آقایی برای تدوین، .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست ششم: مهارت نوشتن
2021-03-07

گفتگو با دکتر فائقه شاه‌حسینی پیرامون مهارت نوشتن؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟؛ نشر نویسه‌ی پارسی؛ تولید نوشتاری؛ نشر خاموش؛ با تشکر از؛ آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا، محمد آقایی برای تدوین، .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست هفتم: آزمون‌سازی
2021-03-16

گفتگو با خانم منیره شهباز پیرامون آزمون‌سازی؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی؛ نشر دوران؛ ارزشیابی زبان؛ نشر رهنما؛ درآمدی بر آزمون‌سازی زبان؛ نشر نویسه‌ی پارسی با تشکر از؛ ،آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا ،محمد آقایی برای تدوین .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست هشتم: زمان، نمود، وجه
2021-04-11

گفتگو با دکتر مونا ولی‌پور پیرامون زمان، نمود، وجه؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ مقولۀ وجه، نمود، زبان در زبان فارسی؛ نشر نویسۀ پارسی؛ افعال معین در زبان فارسی؛ نشر نویسۀ پارسی؛ گفتارهایی در نحو؛ نشر مرکز با تشکر از؛ ،آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا ،محمد آقایی برای تدوین .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...
پادکست نهم: آموزش واژه
2021-04-19

گفتگو با خانم شیوا مجیدی پیرامون آموزش واژه؛ کتاب‌های مرتبط با این قسمت؛ آموزش واژه؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؛ نشر نویسۀ پارسی؛ با تشکر از؛ ،آرمین حسین‌زاده برای ضبط صدا ،محمد آقایی برای تدوین .امیرحسین مجیری برای همفکری و همکاری خوبش و با قدردانی صمیمانه از مجموعۀ بنیاد سعدی خصوصا دکتر رضامراد صحرائی؛ و با سپاس از نشر نویسۀ پارسی برای همراهی‌اش با شنوندگان رادیو آزفا

Show...

Latest Episode