رادیو ایستگاه
Category Music
Published March 17, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت

Available Episodes

Radio Istgah- episode 1 (رادیو ایستگاه - اپیزود 1)
2021-02-27

 .اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت .میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما دانیال جورابچی‌ست. با او در مورد «صدا» گپ و گفتی خواهیم داشت.

Show...
Radio Istgah- episode 2 (رادیو ایستگاه - اپیزود 2)
2021-03-06

.اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت .میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما سحر شاطری. با او در مورد «کلمه» گپ و گفتی خواهیم داشت.

Show...
Radio Istgah- episode 3 (رادیو ایستگاه - اپیزود 3)
2021-03-17

.اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت .میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما مهرداد حامدی. با او در مورد «خواب» گپ و گفتی خواهیم داشت

Show...
Radio Istgah- episode 4 (رادیو ایستگاه - اپیزود 4)
2021-05-07

.اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت .میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما عادل اصغرزاده. با او در مورد «بهار» گپ و گفتی خواهیم داشت.

Show...
Radio Istgah- episode 5 (رادیو ایستگاه - اپیزود 5)
2021-06-11

ینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما فریماه تی خوانی. با او در مورد «دلتنگی» گپ و گفتی خواهیم داشت

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

Radio Istgah- episode 1 (رادیو ایستگاه - اپیزود 1)
2021-02-27

 .اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت .میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما دانیال جورابچی‌ست. با او در مورد «صدا» گپ و گفتی خواهیم داشت.

Show...
Radio Istgah- episode 2 (رادیو ایستگاه - اپیزود 2)
2021-03-06

.اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت .میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما سحر شاطری. با او در مورد «کلمه» گپ و گفتی خواهیم داشت.

Show...
Radio Istgah- episode 3 (رادیو ایستگاه - اپیزود 3)
2021-03-17

.اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت .میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما مهرداد حامدی. با او در مورد «خواب» گپ و گفتی خواهیم داشت

Show...
Radio Istgah- episode 4 (رادیو ایستگاه - اپیزود 4)
2021-05-07

.اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت .میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما عادل اصغرزاده. با او در مورد «بهار» گپ و گفتی خواهیم داشت.

Show...
Radio Istgah- episode 5 (رادیو ایستگاه - اپیزود 5)
2021-06-11

ینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت میهمان این قسمت از برنامه‌ی ما فریماه تی خوانی. با او در مورد «دلتنگی» گپ و گفتی خواهیم داشت

Show...

Latest Episode