رادیو نان و گل‌های سرخ
Published May 4, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو نان و گل‌های سرخ

Available Episodes

شماره اول: کار خانگی
2020-05-04

آیا خانه‌داری به معنی شستن ظرف‌ها و لباس‌ها، نظافت خونه و آشپزیه؟ آیا چیزی که زنان انجام می‌دن، همون‌طور که این واژه به ما می‌گه، نگهداری از خانه است؟ اگر واژه‌ی خانه رو برداریم و به جاش خانواده رو بذاریم، چه بخش‌های پنهان‌مانده‌ای از این تصویر بر ما آشکار می‌شه؟ تصور کنید فقط برای یک روز زنان خانه‌دار مثل کارگرای یه کارخونه دست به اعتصاب بزنن. اگه خیال می‌کنید چیزی که پایان روز باقی می‌مونه، تنها کوهی از ظرف‌های کثیف، لباس‌های نشسته و خونه‌ای به هم ریخته است، بهتره سالمندان، بیماران و کودکان رو به یاد بیارید. شما‌ره‌ی نخست این رادیو همزمان با روز جهانی زن در سال ۹۷ منتشر شد. در این شماره درباره کار خانگی صحبت کردیم و برنامه را تقدیم کردیم به آرزوهای از دست‌رفته زنان خانه‌دار.

Show...
شماره دوم: کار مادری (بخش اول)
2020-05-04

اینجا درباره کار کردن حرف می‌زنیم. درباره کارهایی که دیده نمی‌شوند و کارگرهایی که یکدیگر را نمی‌بینند در شماره اول راجع‌به کار خانگی زنان صحبت کردیم و مبارزه دائمی زنان در آشپزخانه و خانه و خیابان. شماره قبلی همزمان با ۸ مارس سال ۹۷ منتشر شد و خوشحالیم که شماره دوم به ۸ مارس سال ۹۸ رسید. این بار از مادری می‌گوییم و امکان مقاومت و رهایی و برنامه را تقدیم می‌کنیم به تمام مادران دربند.

Show...
شماره سوم: کار مادری (بخش دوم)
2020-05-04

اینجا رادیو نان و گل‌های سرخ است. در این روزها که اضطرار جهان اهمیت و مادیت کارهای بازتولیدی را بیش از هر زمان دیگری بر ما آشکار کرده، ما پرستاران و کارگرانی را می‌بینیم که خلاف جهت این سیستم سرمایه‌دار و مردسالار و سودمحور همچنان به راه زندگی می‌روند و نیز رنج و استثمار مضاعف مادران و زنان خانه‌دار را می‌بینیم که با تلنبار کارهایی دست به گریبان شده‌اند که دولت‌ها از انجام آن‌ها سر باز زده‌اند. در چنین روزهایی از کار مادری و مراقبتی حرف می‌زنیم. به این امید که بیشتر بشنویم از کار رایگان و ارزان و کارگران نامرئی.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

شماره اول: کار خانگی
2020-05-04

آیا خانه‌داری به معنی شستن ظرف‌ها و لباس‌ها، نظافت خونه و آشپزیه؟ آیا چیزی که زنان انجام می‌دن، همون‌طور که این واژه به ما می‌گه، نگهداری از خانه است؟ اگر واژه‌ی خانه رو برداریم و به جاش خانواده رو بذاریم، چه بخش‌های پنهان‌مانده‌ای از این تصویر بر ما آشکار می‌شه؟ تصور کنید فقط برای یک روز زنان خانه‌دار مثل کارگرای یه کارخونه دست به اعتصاب بزنن. اگه خیال می‌کنید چیزی که پایان روز باقی می‌مونه، تنها کوهی از ظرف‌های کثیف، لباس‌های نشسته و خونه‌ای به هم ریخته است، بهتره سالمندان، بیماران و کودکان رو به یاد بیارید. شما‌ره‌ی نخست این رادیو همزمان با روز جهانی زن در سال ۹۷ منتشر شد. در این شماره درباره کار خانگی صحبت کردیم و برنامه را تقدیم کردیم به آرزوهای از دست‌رفته زنان خانه‌دار.

Show...
شماره دوم: کار مادری (بخش اول)
2020-05-04

اینجا درباره کار کردن حرف می‌زنیم. درباره کارهایی که دیده نمی‌شوند و کارگرهایی که یکدیگر را نمی‌بینند در شماره اول راجع‌به کار خانگی زنان صحبت کردیم و مبارزه دائمی زنان در آشپزخانه و خانه و خیابان. شماره قبلی همزمان با ۸ مارس سال ۹۷ منتشر شد و خوشحالیم که شماره دوم به ۸ مارس سال ۹۸ رسید. این بار از مادری می‌گوییم و امکان مقاومت و رهایی و برنامه را تقدیم می‌کنیم به تمام مادران دربند.

Show...
شماره سوم: کار مادری (بخش دوم)
2020-05-04

اینجا رادیو نان و گل‌های سرخ است. در این روزها که اضطرار جهان اهمیت و مادیت کارهای بازتولیدی را بیش از هر زمان دیگری بر ما آشکار کرده، ما پرستاران و کارگرانی را می‌بینیم که خلاف جهت این سیستم سرمایه‌دار و مردسالار و سودمحور همچنان به راه زندگی می‌روند و نیز رنج و استثمار مضاعف مادران و زنان خانه‌دار را می‌بینیم که با تلنبار کارهایی دست به گریبان شده‌اند که دولت‌ها از انجام آن‌ها سر باز زده‌اند. در چنین روزهایی از کار مادری و مراقبتی حرف می‌زنیم. به این امید که بیشتر بشنویم از کار رایگان و ارزان و کارگران نامرئی.

Show...

Latest Episode