رادیو هیپنوتیزم
Category Arts
Published January 8, 2021
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تراوشات ذهنی با موضوعات متنوع عاشقانه ، عارفانه، ادبی، طنز گونه، تلخ ، شیرین ، غم انگیز ، شور انگیز ، وهم انگیز

Available Episodes

پری دریایی
2021-01-08

اپیزود3- پری دریایی فصل اول : کمی با خویشتن داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند.

Show...
محبوب زیبا
2020-12-03

محبوب زیبا

Show...
شیدایی
2020-11-26

اپیزود2- شیدایی فصل اول : کمی با خویشتن داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند.

Show...
کمی با خویشتن
2020-11-23

اپیزود ۱ - کمی با خویشتن فصل اول : کمی با خویشتن داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند.

Show...
اینترو
2020-11-21

اپیزود 0 - اینترو فصل اول : کمی با خویشتن داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند.

Show...
خدا
2020-11-21

خدا : هر وقت که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی چون درد سرت شفا بدادم یاغی شوی و دگر نیایی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پری دریایی
2021-01-08

اپیزود3- پری دریایی فصل اول : کمی با خویشتن داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند.

Show...
محبوب زیبا
2020-12-03

محبوب زیبا

Show...
شیدایی
2020-11-26

اپیزود2- شیدایی فصل اول : کمی با خویشتن داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند.

Show...
کمی با خویشتن
2020-11-23

اپیزود ۱ - کمی با خویشتن فصل اول : کمی با خویشتن داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند.

Show...
اینترو
2020-11-21

اپیزود 0 - اینترو فصل اول : کمی با خویشتن داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند.

Show...
خدا
2020-11-21

خدا : هر وقت که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی چون درد سرت شفا بدادم یاغی شوی و دگر نیایی

Show...

Latest Episode