رادیو ۴۳۹ - Radio 439
Category Music
Published July 30, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود.

Available Episodes

قسمت اول سایه-کتابی از احسان افشاری
2020-04-10

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانال Telegram SoundCloud YouTube

Show...
قسمت دوم افراد-کتابی از مهدی اشرفی
2020-04-17

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانال Telegram SoundCloud YouTube

Show...
قسمت سوم میخانه ی بی خواب-کتابی از مهدی فرجی
2020-04-23

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانال Telegram SoundCloud YouTube

Show...
اپیزود ویژه چرنوبیل-ادبیات اوکراین
2020-04-26

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانال Telegram soundcloudyoutube

Show...
قسمت چهارم پذیرفتن-کتابی از گروس عبدالملکیان
2020-05-08

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانالtelegramsoundcloudyoutube

Show...
قسمت پنجم شلتاق-کتابی از غلامرضا طریقی
2020-05-15

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانالtelegraminstagramsoundcloudtwitter

Show...
قسمت ششم باران،با انگشت های لاغر و غمگین اش
2020-05-29

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramtwittersoundcloudyoutube

Show...
قسمت هفتم گریه های امپراتور-کتابی از فاضل نظری
2020-06-12

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegram youtubeInstagramsoundcloudtwitter

Show...
قسمت هشتم یک بسته سیگار در تبعید غلامرضا بروسان
2020-06-26

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramtwitteryoutube

Show...
قسمت نهم سیاه مشق-سایه
2020-07-10

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramyoutube

Show...
قسمت دهم-آدم ها روی پل کتابی از ویسواوا شیمبروسکا
2020-08-28

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramyoutube

Show...
قسمت یازدهم-حدود کتابی از الیاس علوی
2020-09-04

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramsoundcloudyoutube

Show...
قسمت دوازدهم کسره-کتابی از علیرضا روشن
2020-09-11

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramsoundcloudyoutube

Show...
قسمت سیزدهم - شهریار
2020-09-17

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramyoutubesoundcloud

Show...
قسمت چهاردهم-سهراب سپهری
2020-10-06

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagramsoundcluod

Show...
قسمت پانزدهم-پیشامد کتابی از کاظم بهمنی
2020-10-16

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramsoundcloud

Show...
قسمت ویژه-فروپاشی دیوار برلین
2020-11-13

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
قسمت شانزدهم-هیام-کتابی از مجید افشاری
2020-11-27

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramsoundcloud

Show...
قسمت هفدهم-اسب من کتابی از معین دهاز
2020-12-04

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
قسمت هجدهم-به روش سامورایی- سید مهدی موسوی
2021-01-16

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagramsoundcloud

Show...
قسمت نوزدهم-فروغ فرخزاد
2021-02-13

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagramSoundcloud

Show...
ویژه برنامه ی یک سالگی رادیو ۴۳۹
2021-04-10

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
قسمت بیستم - رسول یونان
2021-04-29

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
قسمت بیست و یکم - بیهوده می بارد این باران - عزیز نسین
2021-05-14

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
اپیزود ویژه - هیچ مرا یادت هست؟
2021-06-04

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود

Show...
قسمت بیست و دوم - چارلز بوکوفسکی
2021-07-16

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود

Show...
قسمت بیست و سوم - شهرام شیدایی
2021-07-30

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت اول سایه-کتابی از احسان افشاری
2020-04-10

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانال Telegram SoundCloud YouTube

Show...
قسمت دوم افراد-کتابی از مهدی اشرفی
2020-04-17

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانال Telegram SoundCloud YouTube

Show...
قسمت سوم میخانه ی بی خواب-کتابی از مهدی فرجی
2020-04-23

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانال Telegram SoundCloud YouTube

Show...
اپیزود ویژه چرنوبیل-ادبیات اوکراین
2020-04-26

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانال Telegram soundcloudyoutube

Show...
قسمت چهارم پذیرفتن-کتابی از گروس عبدالملکیان
2020-05-08

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانالtelegramsoundcloudyoutube

Show...
قسمت پنجم شلتاق-کتابی از غلامرضا طریقی
2020-05-15

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود. کانالtelegraminstagramsoundcloudtwitter

Show...
قسمت ششم باران،با انگشت های لاغر و غمگین اش
2020-05-29

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramtwittersoundcloudyoutube

Show...
قسمت هفتم گریه های امپراتور-کتابی از فاضل نظری
2020-06-12

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegram youtubeInstagramsoundcloudtwitter

Show...
قسمت هشتم یک بسته سیگار در تبعید غلامرضا بروسان
2020-06-26

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramtwitteryoutube

Show...
قسمت نهم سیاه مشق-سایه
2020-07-10

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramyoutube

Show...
قسمت دهم-آدم ها روی پل کتابی از ویسواوا شیمبروسکا
2020-08-28

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramyoutube

Show...
قسمت یازدهم-حدود کتابی از الیاس علوی
2020-09-04

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramsoundcloudyoutube

Show...
قسمت دوازدهم کسره-کتابی از علیرضا روشن
2020-09-11

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramsoundcloudyoutube

Show...
قسمت سیزدهم - شهریار
2020-09-17

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramyoutubesoundcloud

Show...
قسمت چهاردهم-سهراب سپهری
2020-10-06

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagramsoundcluod

Show...
قسمت پانزدهم-پیشامد کتابی از کاظم بهمنی
2020-10-16

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramsoundcloud

Show...
قسمت ویژه-فروپاشی دیوار برلین
2020-11-13

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
قسمت شانزدهم-هیام-کتابی از مجید افشاری
2020-11-27

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودtelegraminstagramsoundcloud

Show...
قسمت هفدهم-اسب من کتابی از معین دهاز
2020-12-04

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
قسمت هجدهم-به روش سامورایی- سید مهدی موسوی
2021-01-16

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagramsoundcloud

Show...
قسمت نوزدهم-فروغ فرخزاد
2021-02-13

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagramSoundcloud

Show...
ویژه برنامه ی یک سالگی رادیو ۴۳۹
2021-04-10

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
قسمت بیستم - رسول یونان
2021-04-29

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
قسمت بیست و یکم - بیهوده می بارد این باران - عزیز نسین
2021-05-14

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شودTelegramInstagram

Show...
اپیزود ویژه - هیچ مرا یادت هست؟
2021-06-04

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود

Show...
قسمت بیست و دوم - چارلز بوکوفسکی
2021-07-16

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود

Show...
قسمت بیست و سوم - شهرام شیدایی
2021-07-30

در هر قسمت کتابی ورق میخورد، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود

Show...

Latest Episode