راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی
Category Education
Published December 7, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بر خلاف تصور رایج که جایگاهی برای نشاط و سرزندگی در منظومه معارف دینی قائل نیست، باید تصریح کرد که دینداری واقعی، تلازم و تناسب بالایی با نشاط دارد. البته نشاط مدنظر دین، دارای تعریفی است که باید آن را به دقت شناخت و مشخصه‌هایش را ترسیم نمود. چنین نشاطی، تناسب ویژه‌ای با شخصیت انسان داشته و البته مورد نیاز او برای حیات مادی و معنوی است. عوامل ایجاد حال خوش معنوی و نشاط زندگی، به عنوان بحثی کاربردی و مورد غفلت، ساختار اصلی مباحث موجود را ترسیم نموده است.

Available Episodes

جلسۀ1(960306): دین یعنی نشاط و سرور
2020-10-21

اهمیت نشاط برای دینداریاز دین و عبادت، انتظار نشاط و لذت داشته باشیمکسی که اهل دینداری نیست، باید حسرت لذت دینداران را بخورددین یعنی نشاط و سروردنیا، لذتی نداردتوقع خودمان از دین را اصلاح کنیممعیاری برای تشخیص لذت حلال و حرامامان از مذهبی‌هایی که از دینشان لذت نمی‌برندلذت عمیق، فوری حاصل نمی‌شودآیا از دین انتظار نشاط آفرینی داریم؟عوارض لذت نبردن از دینلذت بیشتر، خواست اولیاء خدا بوده است

Show...
جلسۀ2(960307): مختصات و تعریف نشاط
2020-10-21

نیاز انسان به نشاط بسیار زیاد در زندگیبه مقدار کم نشاط نباید راضی شدبا نشاط کم چگونه می‌توان زندگی کرد؟نشاط، عامل بسیاری از اعمال و اقداماتانتظار مردم از نشاط پیدا کردن، کم استاگر در دنیا کمتر لذت حقیقی داشته باشی، در آخرت هم کمتر لذت می‌برینگاه خود را به زندگی، انسان و دین، عوض کنیمنشاط، شادی‌ای است که قدرت و انگیزه می‌دهداز عدم نشاط خود، استغفار کنیماز همه قوای خود برای رسیدن به نشاط استفاده کنیمتأثیر نشاط بر افزایش قدرتنشاط، عامل ارتباط صحیح با نعمتقناعت؛ یکی از عوامل مهم در کسب نشاطکسب لذت و نشاط، فقط از راه عبادت نیستتوجه به حیات اخروی؛ بزرگترین منبع نشاطمنظور از نشاط، شادی امیدبخش و قدرت‌بخش استاز زندگی و بندگی، نشاط دریافت کنیماهمیت نشاط و امید در جزئیات زندگی روضه حضرت عباس(ع)

Show...
جلسۀ3(960308): تناسب نشاط با حیات طیبه
2020-10-21

مروری بر مباحث گذشتهنگاه رایج ولی اشتباه در مورد نظر نشاط در دیننشاط، شاخص اصلی دینداریدین، برنامه‌ای برای رساندن به اوج لذتچرا کم استغفار می‌کنیم؟نشاط، مهمترین شاخص حیات تعریف نشاط از زاویه‌ای دیگرنشاط یعنی یک حیات همه جانبهبا همه وجود زنده بودن و در همه ابعاد زندگی کردنآشنایی با حیات طیبه و استناد به قرآن کریم برای تعریف نشاطحیات طیبه در نگاه علامه طباطباییمثال‌ از حیات طیبه در زندگی خوبانروضه حضرت زینب(س)  

Show...
جلسۀ4(960309): به بی نشاطی، عادت نکنیم
2020-10-21

نشاط ظاهری، یک عادت رفتاریمراد ما از نشاط، نشاط باطنی است؛ نه ظاهر خندان داشتنایمان، انسان را به نهایت سرور و شادی می‌رساندآثار شادی و نشاطبا نشاط نبودن، یک بیماری استعادت به خصلت‌های منفی در اثر شاد نبودنبه عدم نشاط، عادت نکنیماهمیت خوددآگاهی برای شناختن عادات روحیروضه حضرت زینب(س)

Show...
جلسۀ5(960310): تناسب نشاط در زندگی با حال خوش معنوی
2020-10-21

چرا نشاط در زندگی و حال خوش معنوی را در کنار هم ذکر می‌کنیم؟بندگی پرشور برای کسی است که از زندگی خیلی لذت بردهزیارت امین الله، نمونه‌ای ویژه از همراهی نشاط در زندگی و بندگیکسی که احساس بدبختی دارد، نمازهای خوبی هم نمی‌خواندمروری بر مباحث گذشته در تعریف نشاط و آثار نشاطعبادت شاکرانه، بهترین نوع عبادت و برآمده از نشاط در زندگیآشنایی بیشتر با ویژگی‌های عبادت شاکرانه و برآمده از نشاطفرد با نشاط، آداب را بیشتر رعایت می‌کنددر عروسی، آداب بیشتر رعایت می‌شوداز کسی که تصادف کرده، انتظار رعایت آداب ندارند   روضه حضرت عباس(ع)

Show...
جلسۀ6(960311): ویژگی‌های حال خوش معنوی
2020-10-21

مروری بر مباحث گذشتهرابطه نشاط در زندگی با نشاط در بندگیحال خوش معنوی را بیشتر بشناسیمدین نه تنها مشکلی با نشاط ندارد، بلکه نشاط را مطالبه می‌کندآیا گریه، یک حال خوش معنوی است؟چشم پرگریه یا لب پر لبخند باید ناشی از یک قلب شاد باشدمردم چه تعریفی از حال خوش معنوی دارند؟حال خوش معنوی، نوعی اطمینان و درک زیباییاگر گریه ریشه در اطمینان و خوشحالی داشته باشد، علامت حال خوش معنوی استتلقی اشتباه مردم از حال خوش معنوی؛ غم و اندوه داشتن در خانه خداگریه کردن، منافاتی با شاد بودن ندارداطمینان کودک به بزرگترها؛ نمونه‌ای از حال خوش معنویحال خوش معنوی، با شادی و اطمینان همراه استحال خوش معنوی، یعنی لذت بردن از اینکه در پناه خدا هستیکلام امام صادق(ع) در مورد حال خوش معنوینقش محبت به خدا در حال خوش معنویدل آنها درگیر دنیا نیست، اگر چه در دنیا زندگی می‌کنندشباهت‌ و تفاوت‌ نشاط در زندگی با حال خوش معنویقدرتمندانه زندگی کردن و عدم وابستگی برای نشاط در زندگیاحساس ضعف در خانه خدا و توأم با وابستگی به خدا برای داشتن حال خوش معنویمناجات با خدا در مورد نداشتن حال خوش معنویاشاره به روضه اسارت اهل بیت(ع)  

Show...
جلسۀ7(960312): فضل الهی برای کسب حال خوش معنوی
2020-10-21

ادبیات سوء تفاهم برانگیز نداشته باشیمبا چه ادبیاتی سوء تفاهم‌ها برطرف می‌شود؟من باید با دین شادتر زندگی کنممردم باید مسجد، هیئت، حجاب و .... را عامل نشاط بدانندآیا مقرب شدن به خدا لذت ندارد؟آیه‌ای برای شناخت حال خوش معنویمؤمنین باید به فضل و رحمت الهی فرح داشته باشندآشنایی با معنای فرحفضل الهی؛ فراتر از قواعد تعریف شدهبه فکر بهبود حال خوش معنوی خودمان باشیمعلاقه انسان به نظم و بی‌نظمیعلاقه انسان به چیزهای متضادعلاقه انسان به فضل الهی در مقابل عدل الهیفضل؛ چیزی وراء قانون و نظمجایگاه فضل در ابتدای خلقتنمونه‌هایی از فضل و رحمت در برخوردهای امیرالمؤمنین(ع)فضل الهی، فراتر از آزادیروضه حضرت سکینه(س)

Show...
جلسۀ8(960313): تأثیر انقلابی بودن بر حال خوش معنوی
2020-10-21

مروری بر مباحث گذشته در مورد حال خوش معنویحال خوش معنوی، شادی عمیقی که از دورن انسان می‌جوشدآشنایی با یکی از وجوه حال خوش معنویتأثیر انرژی مثبت بر روحیه ماتناسب انرژی مثبت از طرف خداوند با حال خوشی معنویکار خوب و مخلصانه، حال انسان را خوب می‌کنداگر خدا ما را دوست داشته باشد، چه تأثیری بر نشاط معنوی ما دارد؟اهمیت تأیید خدای متکبر از بنده‌اشلبخند خدا، بزرگترین نعمت هستینگاه نکردن خدا و حرف نزدن او، بزرگترین عذاب روز قیامتخدا به چه کسانی حال خوش معنوی می‌دهد؟کسانی که از طاغوت اجتناب کرده و انابه می‌کننداهمیت اجتناب از طاغوت برای توبه و انابهتأثیر انقلابی بودن بر حال خوش معنویروضه حضرت زهرا(س)

Show...
جلسۀ9(960314): رضایتمندی از خویشتن؛ یکی از عوامل غفلت از حال خوش معنوی
2020-12-06

مراقب شادی کاذب باشیمرضایتمندی از خویشتن؛ یکی از عوامل غفلت از حال خوش معنویخوشحالی و رضایت خدا، منشأ سرور معنویاز خودمان راضی نباشیم تا به فکر رضایت خدا بیافتیمرضایت از خود، عامل نشاط معنوی نیستبه رحمت خدا اعتماد کنیم نه خوبی‌های خودمانبدترین آدم‌ها هم خوبی‌هایی دارندبی‌خیال خوبی‌های خود باشیمآیا از دینداری احساس خوشبختی می‌کنیم؟معیار خوبی را میزان لذت بردن از دین بدانیمروایتی در مورد حال خوش معنویلذت اذان، خستگی عبادت را از انسان دور می‌کندحی علی الفلاح، یعنی بیا سوی سروری که هیچ غصه‌ای با آن نیستاشاره به روضه حضرت خدیجه(س) و روضه حضرت رقیه(س)

Show...
جلسۀ10(960315): تأثیر ذکر و یاد بر کسب حال خوش معنوی
2020-12-06

مروری بر نکات کلیدی بحث اگر مذهبی ها عمیقاً از دین لذت نبرند، چه مشکلاتی پیش می آید؟دینشان سست می شودمغرور می شونددیگران از دین او بیزار می شونددین در جامعه بد معرفی شده استکارکردهای دیننشاط در زندگیداشتن حال خوش معنویبخش عظیمی از لذات ما روحی هستنددنیا و لذات آن را بهتر بشناسیمچرا دنیا نزد ما محبوب است؟چرا آخرت نزد ما زیاد محبوب نیست؟تأثیر یاد و ذکر بر افزایش و کاهش لذتما از یاد دنیا بیشتر لذت می بریم تا از خود دنیا

Show...
جلسۀ11(960316): آخرت، یکی از عوامل ایجاد نشاط معنوی
2020-12-06

لذت و شادی هدف ما هستندمعرفت خدا؛ بالاترین لذت‌ها را دارددایره فهم خودمان از لذت را بالا ببریمما نباید کم لذت ببریمامید انسان برای رسیدن به لذت برترتأثیر امید، خوش‌بینی و یقین به آینده در ایجاد نشاط معنویامید، لذت‌بخش و نشاط آور استتلاش ابلیس برای ایجاد یأسوضع تک تک ما در آینده بهتر می‌شودبسیاری از اتفاقات خوب در آینده ریشه در امید امروز داردضرورت تغییر نگاه در مورد تأثیر دین بر نشاطما با دینداری خوشحال‌تر می‌شویم و بیشتر لذت می‌بریمکسی که لذت می‌برد، خودش را عبد کوچک خدا می‌بیندمتکبر نمی‌تواند لذتی از خدا و دین خدا ببردآخرت، عامل ایجاد حال خوش معنویبهشت و عالم آخرت را تصور کنیمتصور آخرت، نشاط ایجاد میکنددر مورد خلود در بهشت تفکر کنیمروایتی در نگاه مؤمن به آخرت و سروری که برای آخرت داردمؤمن کسی است که آخرت برایش زیباست از خیال خود برای شوق به آخرت بهره بگیریمناله خانه‌های بهشتی و خدمه بهشت در فراغ بهشتیانبه آخرت، جدی فکر کنیم‌

Show...
جلسۀ12(960317): برخورد ایمانی با غم و اندوه
2020-12-06

برخورد ایمانی و عقلانی برای کسب نشاط معنویبهره‌گیری از ایمان برای ایجاد نشاط معنوی و از بین بردن غم و نگرانیاندوه‌زدائی، عملیاتی دائمینمونه‌هایی از اندوه‌زدایی با انجام کارهای سادهرزمندگان دفاع مقدس، نمونه‌هایی از مبارزه با غم و ترس  روایتی در مورد بهره‌گیری از ایمان برای از بین بردن غم و اندوهخواندن آیه حسبنا الله و نعم الوکیلخواندن آیه لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمینخواندن آیه افوض امری الی الله فانّ الله بصیر بالعبادخواندن آیه ماشاءالله لاقوه الا باللهدفاع مقدس و تأثیر ذکر ناشی از ایمانچرا ذکر تأثیرگذار است؟ذکر، مرور و تقویت ایمان استکسی که به خدا اعتماد کند، به سرور می‌رسدتوکل به خدا و اصلاح امورروایت: ذکر یا رئوف و یا رحیم را زیاد بگوچرا دشمنان دین، با اینکه ذکری ندارند، زندگی خوبی دارند؟روضه حضرت رقیه(س)   

Show...
جلسۀ13(960318): عقل، عامل ایجاد نشاط معنوی
2020-12-06

ما برای لذت بردن آفریده شده‌ایمهر نوع هدف معنوی نشاط‌ آور استلذت معرفت و ملاقات خدالذت بندگی و شیرینی عبادترضایت خدا باعث نشاط بنده می‌شودراه‌های رسیدن به حال خوش معنویاندوه‌زدایی با مرور اعتقاداتتأثیر عقل بر کسب حال خوش معنویدو روایت در مورد تأثیر عقل بر شادی و نشاطبا افراد کم عقل نباید نشست و برخاست کردچه کسی بی عقل است؟توجه دوستان خدا به عقلاتناسب سرور و عقلبرای سرور، تفکر داشته باشیم 

Show...
جلسۀ14(960319): تأثیر امام داشتن بر نشاط معنوی
2020-12-06

همراهی دین و تجربه در مورد عوامل نشاط معنویبه تجربه باید اعتنا کردمؤمن تجربه را زیر پا نمی‌گذاردلزوم اهتمام برای فراهم آوردن عوامل نشاطآیا تلاش برای کسب نشاط معنوی، منافی اخلاص است؟تکبر و غرور معنوی نداشته باشیمتأثیر امام داشتن بر نشاط معنویپیاده‌روی اربعین، نمونه‌ای از نشاط و لذتعشق به امام؛ محبتی حقیقیمحدودیت همه عشق‌ها به جز عشق به امامبرخی سوء استفاده‌ها از محبت به امامروایاتی در مورد تأثیر ویژه محبت به امام بر نشاط و سرورعشق اهل بیت(ع)، شادی می‌آوردشادی زیارت اهل بیت(ع)، به خصوص زیارت کربلاامام، وجه الله استامام؛ قرار و آرامش انسان است    

Show...
جلسۀ15(960320): ولی خدا؛ عامل بالاترین نشاط معنوی
2020-12-06

به حداقل لذت معنوی، قانع نشویممعنویت، آرام بخش است ولی هدفی حداقلی استسطحی از لذت معنوی به همه داده می‌شودباید به دنبال معنویت بیشتر و لذت بسیار عمیق‌تر باشیمضرورت تفکر برای لذت معنویکسی که سراغ دین می‌رود بیشتر لذت می‌بردبرخی از عوامل تأثیرگذار بر تفکرتناسب ماه مبارک رمضان و تفکرولی خدا؛ عامل بالاترین نشاط معنویآدم‌های خوب، منبع انرژی هستندچرا امام، لذت‌بخش است؟امام به ما بسیار علاقه داردما خیلی از امام، کم بهره می‌بریمروایاتی در مورد محبت امام به مردمبا امام خود صادق و صمیمی باشیمشباهت امام با مادربرخورد حداقلی با امام خود نداشته باشیمامام و انرژی مثبتاشاره به روضه امام حسن(ع)

Show...
جلسۀ16(960321): تأثیر عشق و محبت بر ایجاد عمیق‌ترین نشاط‌ها
2020-12-06

نقش امام در ایجاد نشاط معنویبهره روحی خود را بالاتر ببریمآنچه را خدا بر ما حرام کرده، ما هم بر خود حرام کنیممحبت، یکی از عوامل نشاط معنویبرخورد انسان شناسانه با نشاطچه چیزهایی انسان را شاد می‌کند؟غم و شادی عاطفی، بسیار عمیق هستندعاشق نشدن، یکی از عوامل غم و اندوهخیال عشق هم نشاط آور استدوست داشتن با عشق بسیار متفاوت استعشق و ایجاد عمیق‌ترین نشاط‌هااگر محبت اندک باشد، نشاط هم اندک استکسی که عاشق شود، خراب نمی‌شودبا موضوع محبت، کافرانه برخورد نکنیمکسی که محبت شدید ندارد، افسرده استعلت نداشتن نشاط، نداشتن محبت استنرسیدن به محبوب واقعی، عامل غم نیستاهل بیت(ع)؛ تنها کسانی که می‌توان عاشق آنها شدمحبت شدید مؤمن به خدا و اولیاء خدامحبت به اولیاء خدا، عامل اصلی ایجاد نشاطعاشقی در داستان حضرت ابراهیم(ع)روضه امام حسین(ع)

Show...
جلسۀ17(960322): تأثیر محبت به اهل بیت(ع) بر نشاط
2020-12-06

چگونه از زندگی لذت ببریم؟ دعایی از امام سجاد(ع)محبت به خدا و اولیاء خدا؛ عامل نشاطمحبت به دنیا عامل نشاط نیستاثر سوء محبت به دنیا در نشاط انسان حب دنیا بصورت طبیعی وجود داردضرورت دقت در تشخیص و مبارزه با حب الدنیابرخی از راه‌های بیرون کردن حب الدنیا از دلمحبت عمیق‌تر و برتر از حب دنیا در دل خود ایجاد کینمولی خدا و ایجاد محبت عمیق در وجود انسانحب الدنیا علامت کم بودن محبت به اهل بیت(ع)دشواری‌های کاهش حب الدنیاتفاوت حب الدنیا و حب اللهسهولت کسب حب اهل بیت(ع)ّ نسبت به حب اللهنتایج سوء عدم افزایش محبت به اهل بیت(ع)اصلی‌ترین راه سعادت، افزایش محبت به اولیاء خدااگر محبت به اهل بیت(ع) را بالا نبریم، دچار چالش حسادت می‌شویممحبین اهل بیت(ع) را هم باید دوست داشتمحبت به اهل بیت(ع)، منشأ سرور و نشاطروضه حضرت علی اکبر(ع)

Show...
جلسۀ18(960324): ضرورت همراهی دینداری با عاشقی
2020-12-06

نا آشنایی عمومی با عاشقی واقعی و لذت عمیق آنهیچ عشقی نمی‌تواند مختصات عشق به اهل بیت(ع) را داشته باشدبدون عشق نمی‌توان لذت و نشاط داشتآدم سالم، یک آدم عاشق استما چون عاشق نشده‌ایم، دچار خودپرستی می‌شویمکسی که عاشق نیست، فاسد می‌شودضرورت همراهی دینداری با عاشقیچگونه در حکومت امام زمان(عج)، اسلام عزیز و نفاق ذلیل می‌شود؟ایمان و اخلاص را نمی‌توان پنهان کردنمونه‌ای از اخلاص امیرالمؤمنین(ع) روضه امیرالمؤمنین(ع)

Show...
جلسۀ19(960326): تأثیر نیت الهی بر کسب نشاط
2020-12-07

تأثیر نشاط بر انرژی مضاعف برای کار و تلاشانرژی نباید موقت، کم و آسیب‌پذیر باشددینداری از روی نشاط داشته باشیمبه نشاط کم قانع نشویمچگونه همیشه نشاط بالایی داشته باشیم؟تأثیر نیت بر انرژیاز خدا برداشت درستی داشته باشیم تا جایگاه نیت را درک کنیمانجام همه کارهای برای رضای خدا و افزایش نشاطاگر عاشق خدا هم نیستیم، نیت الهی داشته باشیمشادی‌های گذرا و آسیب‌هایش را دقیق‌تر ببینیمشادی‌هایی که ریشه دنیایی دارند، عامل غم می‌شوندخاطرات دنیایی را هم به خاطر خدا ایجاد کنیم تا دچار غم نشویماعتراضی که ما را به وادی نیت خدایی می‌رساند!برای خدا، قوانین و سختی‌های دنیا را بپذیریمدفاع مقدس و نیت الهی در انجام کارهای معمول دنیابا نیت الهی، همه زندگی غرق نشاط می‌شودبا نیت الهی، همیشه ذاکر باشیمروایتی در مورد ذکر خدا اشاره به روضه امیرالمؤمنین(ع)

Show...
جلسۀ20(960328): فرق نشاط کاذب و نشاط حقیقی
2020-12-07

شادی حقیقی را نمی‌توان آموزش دادبرخی آثار شادی واقعیشاد شدن ظاهری، اگر چه موقت است ولی گاهی لازم استفرد حقیقتاً شاد، اهل جک و برنامه شاد تلویزیونی نیستبی‌نیازی فرد شاد از موسیقیفاصله گرفتن از شادی کاذبفرهنگ‌سازی فعلی در مورد شادی، عمیق نیستتفاوت شادی حقیقی و شادی کاذبنشاط سطحی، فراوان و در دسترس همگانشادی سطحی، زحمتی نمی‌خواهدشادی سطحی را عمده نکنیمتفریح اهل فکر، تفکر استشادی سطحی در اسلام توصیه نمی‌شودتظاهرات شادی سطحی را عمده نکنیمتا وقتی اسیر شادی سطحی باشیم، به شادی عمیق نمی‌رسیمشادی عمیق باعث افزایش انرژی می‌شودتمرکز، فهم و بصیرت بیشتر با شادی عمیقبی اعتنایی دین به شادی سطحیممنوعیت شادی مضرچرا سراغ شادی عمیق نمی‌رویم؟دین، راهنمای رسیدن به شادی عمیقبرای رسیدن به شادی عمیق باید زحمت کشیدسختی و زحمت برای شادی عمیق را چگونه تحلیل کنیم؟لذت بردن همراه با سختی کشیدن؛ نمونه‌هایی از دفاع مقدسلذت‌بخش شدن سختی‌هاچرا مؤمن اهل شوخی است؟آشنایی با ابعاد و علل شوخ طبعی مؤمنمروری بر مباحث مذکور در این جلسهلحظه جان دادن؛ یکی از اوقاتی که مؤمن خیلی شاد می‌شودشادی مؤمن از مواجهه با رحمت الهیروایتی در مورد نشاط مؤمن بعد از مرگ با دیدن رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع)اشاره به روضه حضرت علی اکبر(ع) و حضرت علی اصغر(ع)

Show...
جلسۀ21(960329): سهولت رسیدن به نشاط واقعی
2020-12-07

شرایط پذیرش شادی کاذب در جامعهمرعوب عوام‌زدگی‌ها و شادی‌های خودساخته نباشیمتزیین لذت دنیا در فضای تبلیغاتیضرورت تبیین و تبیلغ در سه حوزه مهمشناخت نشاط عمیقی که دین می‌دهدشناخت نشاط سطحی که دنیا می‌دهدتحمل رنج برای رسیدن به لذت عمیقتلاش تبلیغاتی دشمنان حقیقت در مورد سختی لذت واقعیتبلیغات برای عمده کردن رنج و عمده کردن شادی سطحیباید تبلیغات و رسانه را بهتر شناختدر مقابل تبلیغات، حقیقت را نشان بدهیمبی دینی بیشتر ریشه در تبلیغات داردنشاط دنیا را به دروغ زیبا جلوه داده‌اندلذت واقعی، معرفی و تبلیغ نشده استنگاه خود را در مورد سختی‌ لذت عمیق اصلاح کنیمسخت‌ترین ریاضت‌ها نیز ساده هستندگناه با سختی بیشتری همراه استروایتی در مورد راحتی و لذت بخش بودن دین

Show...
جلسۀ22(960330): کسب نشاط دائمی و روبه تزاید
2020-12-07

تفاوت مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها در مورد نشاط و لذتلزوم بازنگری در مورد چگونه لذت بردنادبیات دینی در مورد لذت بردن، نیاز به تغییر داردضرورت تحول در گفتگو در حوزه نشاط بین دینداران و غیرمتدینینمذهبی‌ها هم دنبال نشاط هستندچرا لذت‌طلبی خود را بیان نمی‌کنیم؟تفاوت در انتخاب روش لذت بردن و عمق نشاط استنوسان حال غم و شادی را از بین ببریمچرا نشاط خود را دائمی نمی‌کنیم؟نوسان زیاد شادی و غم، غیرعادی استبررسی تغییر حال انسان در پرتو آیادتی از قرآن کریمنوسان حال خود را از بین ببریممعنای از بین بردن نوسان چیست؟هر چه از تو گرفتند ناراحت نشوی و هر چه دادند خوشحال نشویچرا بهشت خسته‌کننده نیست؟حلاوت و نشاط رو به ازدیاد، دائمی استروایاتی در مورد نشاط دائمنشاط دائمی و روبه تزاید داشته باشیمهوای نفس، مهمترین عامل از بین بردن نشاط عمیق و دائممبارزه با هوای نفس لذت دارد دوری از حرام، عامل کسب نشاط دائمحسادت، ریشه همه غم‌ها و بی‌نشاطی‌هاروضه اهل بیت امام حسین(ع)  

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

جلسۀ1(960306): دین یعنی نشاط و سرور
2020-10-21

اهمیت نشاط برای دینداریاز دین و عبادت، انتظار نشاط و لذت داشته باشیمکسی که اهل دینداری نیست، باید حسرت لذت دینداران را بخورددین یعنی نشاط و سروردنیا، لذتی نداردتوقع خودمان از دین را اصلاح کنیممعیاری برای تشخیص لذت حلال و حرامامان از مذهبی‌هایی که از دینشان لذت نمی‌برندلذت عمیق، فوری حاصل نمی‌شودآیا از دین انتظار نشاط آفرینی داریم؟عوارض لذت نبردن از دینلذت بیشتر، خواست اولیاء خدا بوده است

Show...
جلسۀ2(960307): مختصات و تعریف نشاط
2020-10-21

نیاز انسان به نشاط بسیار زیاد در زندگیبه مقدار کم نشاط نباید راضی شدبا نشاط کم چگونه می‌توان زندگی کرد؟نشاط، عامل بسیاری از اعمال و اقداماتانتظار مردم از نشاط پیدا کردن، کم استاگر در دنیا کمتر لذت حقیقی داشته باشی، در آخرت هم کمتر لذت می‌برینگاه خود را به زندگی، انسان و دین، عوض کنیمنشاط، شادی‌ای است که قدرت و انگیزه می‌دهداز عدم نشاط خود، استغفار کنیماز همه قوای خود برای رسیدن به نشاط استفاده کنیمتأثیر نشاط بر افزایش قدرتنشاط، عامل ارتباط صحیح با نعمتقناعت؛ یکی از عوامل مهم در کسب نشاطکسب لذت و نشاط، فقط از راه عبادت نیستتوجه به حیات اخروی؛ بزرگترین منبع نشاطمنظور از نشاط، شادی امیدبخش و قدرت‌بخش استاز زندگی و بندگی، نشاط دریافت کنیماهمیت نشاط و امید در جزئیات زندگی روضه حضرت عباس(ع)

Show...
جلسۀ3(960308): تناسب نشاط با حیات طیبه
2020-10-21

مروری بر مباحث گذشتهنگاه رایج ولی اشتباه در مورد نظر نشاط در دیننشاط، شاخص اصلی دینداریدین، برنامه‌ای برای رساندن به اوج لذتچرا کم استغفار می‌کنیم؟نشاط، مهمترین شاخص حیات تعریف نشاط از زاویه‌ای دیگرنشاط یعنی یک حیات همه جانبهبا همه وجود زنده بودن و در همه ابعاد زندگی کردنآشنایی با حیات طیبه و استناد به قرآن کریم برای تعریف نشاطحیات طیبه در نگاه علامه طباطباییمثال‌ از حیات طیبه در زندگی خوبانروضه حضرت زینب(س)  

Show...
جلسۀ4(960309): به بی نشاطی، عادت نکنیم
2020-10-21

نشاط ظاهری، یک عادت رفتاریمراد ما از نشاط، نشاط باطنی است؛ نه ظاهر خندان داشتنایمان، انسان را به نهایت سرور و شادی می‌رساندآثار شادی و نشاطبا نشاط نبودن، یک بیماری استعادت به خصلت‌های منفی در اثر شاد نبودنبه عدم نشاط، عادت نکنیماهمیت خوددآگاهی برای شناختن عادات روحیروضه حضرت زینب(س)

Show...
جلسۀ5(960310): تناسب نشاط در زندگی با حال خوش معنوی
2020-10-21

چرا نشاط در زندگی و حال خوش معنوی را در کنار هم ذکر می‌کنیم؟بندگی پرشور برای کسی است که از زندگی خیلی لذت بردهزیارت امین الله، نمونه‌ای ویژه از همراهی نشاط در زندگی و بندگیکسی که احساس بدبختی دارد، نمازهای خوبی هم نمی‌خواندمروری بر مباحث گذشته در تعریف نشاط و آثار نشاطعبادت شاکرانه، بهترین نوع عبادت و برآمده از نشاط در زندگیآشنایی بیشتر با ویژگی‌های عبادت شاکرانه و برآمده از نشاطفرد با نشاط، آداب را بیشتر رعایت می‌کنددر عروسی، آداب بیشتر رعایت می‌شوداز کسی که تصادف کرده، انتظار رعایت آداب ندارند   روضه حضرت عباس(ع)

Show...
جلسۀ6(960311): ویژگی‌های حال خوش معنوی
2020-10-21

مروری بر مباحث گذشتهرابطه نشاط در زندگی با نشاط در بندگیحال خوش معنوی را بیشتر بشناسیمدین نه تنها مشکلی با نشاط ندارد، بلکه نشاط را مطالبه می‌کندآیا گریه، یک حال خوش معنوی است؟چشم پرگریه یا لب پر لبخند باید ناشی از یک قلب شاد باشدمردم چه تعریفی از حال خوش معنوی دارند؟حال خوش معنوی، نوعی اطمینان و درک زیباییاگر گریه ریشه در اطمینان و خوشحالی داشته باشد، علامت حال خوش معنوی استتلقی اشتباه مردم از حال خوش معنوی؛ غم و اندوه داشتن در خانه خداگریه کردن، منافاتی با شاد بودن ندارداطمینان کودک به بزرگترها؛ نمونه‌ای از حال خوش معنویحال خوش معنوی، با شادی و اطمینان همراه استحال خوش معنوی، یعنی لذت بردن از اینکه در پناه خدا هستیکلام امام صادق(ع) در مورد حال خوش معنوینقش محبت به خدا در حال خوش معنویدل آنها درگیر دنیا نیست، اگر چه در دنیا زندگی می‌کنندشباهت‌ و تفاوت‌ نشاط در زندگی با حال خوش معنویقدرتمندانه زندگی کردن و عدم وابستگی برای نشاط در زندگیاحساس ضعف در خانه خدا و توأم با وابستگی به خدا برای داشتن حال خوش معنویمناجات با خدا در مورد نداشتن حال خوش معنویاشاره به روضه اسارت اهل بیت(ع)  

Show...
جلسۀ7(960312): فضل الهی برای کسب حال خوش معنوی
2020-10-21

ادبیات سوء تفاهم برانگیز نداشته باشیمبا چه ادبیاتی سوء تفاهم‌ها برطرف می‌شود؟من باید با دین شادتر زندگی کنممردم باید مسجد، هیئت، حجاب و .... را عامل نشاط بدانندآیا مقرب شدن به خدا لذت ندارد؟آیه‌ای برای شناخت حال خوش معنویمؤمنین باید به فضل و رحمت الهی فرح داشته باشندآشنایی با معنای فرحفضل الهی؛ فراتر از قواعد تعریف شدهبه فکر بهبود حال خوش معنوی خودمان باشیمعلاقه انسان به نظم و بی‌نظمیعلاقه انسان به چیزهای متضادعلاقه انسان به فضل الهی در مقابل عدل الهیفضل؛ چیزی وراء قانون و نظمجایگاه فضل در ابتدای خلقتنمونه‌هایی از فضل و رحمت در برخوردهای امیرالمؤمنین(ع)فضل الهی، فراتر از آزادیروضه حضرت سکینه(س)

Show...
جلسۀ8(960313): تأثیر انقلابی بودن بر حال خوش معنوی
2020-10-21

مروری بر مباحث گذشته در مورد حال خوش معنویحال خوش معنوی، شادی عمیقی که از دورن انسان می‌جوشدآشنایی با یکی از وجوه حال خوش معنویتأثیر انرژی مثبت بر روحیه ماتناسب انرژی مثبت از طرف خداوند با حال خوشی معنویکار خوب و مخلصانه، حال انسان را خوب می‌کنداگر خدا ما را دوست داشته باشد، چه تأثیری بر نشاط معنوی ما دارد؟اهمیت تأیید خدای متکبر از بنده‌اشلبخند خدا، بزرگترین نعمت هستینگاه نکردن خدا و حرف نزدن او، بزرگترین عذاب روز قیامتخدا به چه کسانی حال خوش معنوی می‌دهد؟کسانی که از طاغوت اجتناب کرده و انابه می‌کننداهمیت اجتناب از طاغوت برای توبه و انابهتأثیر انقلابی بودن بر حال خوش معنویروضه حضرت زهرا(س)

Show...
جلسۀ9(960314): رضایتمندی از خویشتن؛ یکی از عوامل غفلت از حال خوش معنوی
2020-12-06

مراقب شادی کاذب باشیمرضایتمندی از خویشتن؛ یکی از عوامل غفلت از حال خوش معنویخوشحالی و رضایت خدا، منشأ سرور معنویاز خودمان راضی نباشیم تا به فکر رضایت خدا بیافتیمرضایت از خود، عامل نشاط معنوی نیستبه رحمت خدا اعتماد کنیم نه خوبی‌های خودمانبدترین آدم‌ها هم خوبی‌هایی دارندبی‌خیال خوبی‌های خود باشیمآیا از دینداری احساس خوشبختی می‌کنیم؟معیار خوبی را میزان لذت بردن از دین بدانیمروایتی در مورد حال خوش معنویلذت اذان، خستگی عبادت را از انسان دور می‌کندحی علی الفلاح، یعنی بیا سوی سروری که هیچ غصه‌ای با آن نیستاشاره به روضه حضرت خدیجه(س) و روضه حضرت رقیه(س)

Show...
جلسۀ10(960315): تأثیر ذکر و یاد بر کسب حال خوش معنوی
2020-12-06

مروری بر نکات کلیدی بحث اگر مذهبی ها عمیقاً از دین لذت نبرند، چه مشکلاتی پیش می آید؟دینشان سست می شودمغرور می شونددیگران از دین او بیزار می شونددین در جامعه بد معرفی شده استکارکردهای دیننشاط در زندگیداشتن حال خوش معنویبخش عظیمی از لذات ما روحی هستنددنیا و لذات آن را بهتر بشناسیمچرا دنیا نزد ما محبوب است؟چرا آخرت نزد ما زیاد محبوب نیست؟تأثیر یاد و ذکر بر افزایش و کاهش لذتما از یاد دنیا بیشتر لذت می بریم تا از خود دنیا

Show...
جلسۀ11(960316): آخرت، یکی از عوامل ایجاد نشاط معنوی
2020-12-06

لذت و شادی هدف ما هستندمعرفت خدا؛ بالاترین لذت‌ها را دارددایره فهم خودمان از لذت را بالا ببریمما نباید کم لذت ببریمامید انسان برای رسیدن به لذت برترتأثیر امید، خوش‌بینی و یقین به آینده در ایجاد نشاط معنویامید، لذت‌بخش و نشاط آور استتلاش ابلیس برای ایجاد یأسوضع تک تک ما در آینده بهتر می‌شودبسیاری از اتفاقات خوب در آینده ریشه در امید امروز داردضرورت تغییر نگاه در مورد تأثیر دین بر نشاطما با دینداری خوشحال‌تر می‌شویم و بیشتر لذت می‌بریمکسی که لذت می‌برد، خودش را عبد کوچک خدا می‌بیندمتکبر نمی‌تواند لذتی از خدا و دین خدا ببردآخرت، عامل ایجاد حال خوش معنویبهشت و عالم آخرت را تصور کنیمتصور آخرت، نشاط ایجاد میکنددر مورد خلود در بهشت تفکر کنیمروایتی در نگاه مؤمن به آخرت و سروری که برای آخرت داردمؤمن کسی است که آخرت برایش زیباست از خیال خود برای شوق به آخرت بهره بگیریمناله خانه‌های بهشتی و خدمه بهشت در فراغ بهشتیانبه آخرت، جدی فکر کنیم‌

Show...
جلسۀ12(960317): برخورد ایمانی با غم و اندوه
2020-12-06

برخورد ایمانی و عقلانی برای کسب نشاط معنویبهره‌گیری از ایمان برای ایجاد نشاط معنوی و از بین بردن غم و نگرانیاندوه‌زدائی، عملیاتی دائمینمونه‌هایی از اندوه‌زدایی با انجام کارهای سادهرزمندگان دفاع مقدس، نمونه‌هایی از مبارزه با غم و ترس  روایتی در مورد بهره‌گیری از ایمان برای از بین بردن غم و اندوهخواندن آیه حسبنا الله و نعم الوکیلخواندن آیه لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمینخواندن آیه افوض امری الی الله فانّ الله بصیر بالعبادخواندن آیه ماشاءالله لاقوه الا باللهدفاع مقدس و تأثیر ذکر ناشی از ایمانچرا ذکر تأثیرگذار است؟ذکر، مرور و تقویت ایمان استکسی که به خدا اعتماد کند، به سرور می‌رسدتوکل به خدا و اصلاح امورروایت: ذکر یا رئوف و یا رحیم را زیاد بگوچرا دشمنان دین، با اینکه ذکری ندارند، زندگی خوبی دارند؟روضه حضرت رقیه(س)   

Show...
جلسۀ13(960318): عقل، عامل ایجاد نشاط معنوی
2020-12-06

ما برای لذت بردن آفریده شده‌ایمهر نوع هدف معنوی نشاط‌ آور استلذت معرفت و ملاقات خدالذت بندگی و شیرینی عبادترضایت خدا باعث نشاط بنده می‌شودراه‌های رسیدن به حال خوش معنویاندوه‌زدایی با مرور اعتقاداتتأثیر عقل بر کسب حال خوش معنویدو روایت در مورد تأثیر عقل بر شادی و نشاطبا افراد کم عقل نباید نشست و برخاست کردچه کسی بی عقل است؟توجه دوستان خدا به عقلاتناسب سرور و عقلبرای سرور، تفکر داشته باشیم 

Show...
جلسۀ14(960319): تأثیر امام داشتن بر نشاط معنوی
2020-12-06

همراهی دین و تجربه در مورد عوامل نشاط معنویبه تجربه باید اعتنا کردمؤمن تجربه را زیر پا نمی‌گذاردلزوم اهتمام برای فراهم آوردن عوامل نشاطآیا تلاش برای کسب نشاط معنوی، منافی اخلاص است؟تکبر و غرور معنوی نداشته باشیمتأثیر امام داشتن بر نشاط معنویپیاده‌روی اربعین، نمونه‌ای از نشاط و لذتعشق به امام؛ محبتی حقیقیمحدودیت همه عشق‌ها به جز عشق به امامبرخی سوء استفاده‌ها از محبت به امامروایاتی در مورد تأثیر ویژه محبت به امام بر نشاط و سرورعشق اهل بیت(ع)، شادی می‌آوردشادی زیارت اهل بیت(ع)، به خصوص زیارت کربلاامام، وجه الله استامام؛ قرار و آرامش انسان است    

Show...
جلسۀ15(960320): ولی خدا؛ عامل بالاترین نشاط معنوی
2020-12-06

به حداقل لذت معنوی، قانع نشویممعنویت، آرام بخش است ولی هدفی حداقلی استسطحی از لذت معنوی به همه داده می‌شودباید به دنبال معنویت بیشتر و لذت بسیار عمیق‌تر باشیمضرورت تفکر برای لذت معنویکسی که سراغ دین می‌رود بیشتر لذت می‌بردبرخی از عوامل تأثیرگذار بر تفکرتناسب ماه مبارک رمضان و تفکرولی خدا؛ عامل بالاترین نشاط معنویآدم‌های خوب، منبع انرژی هستندچرا امام، لذت‌بخش است؟امام به ما بسیار علاقه داردما خیلی از امام، کم بهره می‌بریمروایاتی در مورد محبت امام به مردمبا امام خود صادق و صمیمی باشیمشباهت امام با مادربرخورد حداقلی با امام خود نداشته باشیمامام و انرژی مثبتاشاره به روضه امام حسن(ع)

Show...
جلسۀ16(960321): تأثیر عشق و محبت بر ایجاد عمیق‌ترین نشاط‌ها
2020-12-06

نقش امام در ایجاد نشاط معنویبهره روحی خود را بالاتر ببریمآنچه را خدا بر ما حرام کرده، ما هم بر خود حرام کنیممحبت، یکی از عوامل نشاط معنویبرخورد انسان شناسانه با نشاطچه چیزهایی انسان را شاد می‌کند؟غم و شادی عاطفی، بسیار عمیق هستندعاشق نشدن، یکی از عوامل غم و اندوهخیال عشق هم نشاط آور استدوست داشتن با عشق بسیار متفاوت استعشق و ایجاد عمیق‌ترین نشاط‌هااگر محبت اندک باشد، نشاط هم اندک استکسی که عاشق شود، خراب نمی‌شودبا موضوع محبت، کافرانه برخورد نکنیمکسی که محبت شدید ندارد، افسرده استعلت نداشتن نشاط، نداشتن محبت استنرسیدن به محبوب واقعی، عامل غم نیستاهل بیت(ع)؛ تنها کسانی که می‌توان عاشق آنها شدمحبت شدید مؤمن به خدا و اولیاء خدامحبت به اولیاء خدا، عامل اصلی ایجاد نشاطعاشقی در داستان حضرت ابراهیم(ع)روضه امام حسین(ع)

Show...
جلسۀ17(960322): تأثیر محبت به اهل بیت(ع) بر نشاط
2020-12-06

چگونه از زندگی لذت ببریم؟ دعایی از امام سجاد(ع)محبت به خدا و اولیاء خدا؛ عامل نشاطمحبت به دنیا عامل نشاط نیستاثر سوء محبت به دنیا در نشاط انسان حب دنیا بصورت طبیعی وجود داردضرورت دقت در تشخیص و مبارزه با حب الدنیابرخی از راه‌های بیرون کردن حب الدنیا از دلمحبت عمیق‌تر و برتر از حب دنیا در دل خود ایجاد کینمولی خدا و ایجاد محبت عمیق در وجود انسانحب الدنیا علامت کم بودن محبت به اهل بیت(ع)دشواری‌های کاهش حب الدنیاتفاوت حب الدنیا و حب اللهسهولت کسب حب اهل بیت(ع)ّ نسبت به حب اللهنتایج سوء عدم افزایش محبت به اهل بیت(ع)اصلی‌ترین راه سعادت، افزایش محبت به اولیاء خدااگر محبت به اهل بیت(ع) را بالا نبریم، دچار چالش حسادت می‌شویممحبین اهل بیت(ع) را هم باید دوست داشتمحبت به اهل بیت(ع)، منشأ سرور و نشاطروضه حضرت علی اکبر(ع)

Show...
جلسۀ18(960324): ضرورت همراهی دینداری با عاشقی
2020-12-06

نا آشنایی عمومی با عاشقی واقعی و لذت عمیق آنهیچ عشقی نمی‌تواند مختصات عشق به اهل بیت(ع) را داشته باشدبدون عشق نمی‌توان لذت و نشاط داشتآدم سالم، یک آدم عاشق استما چون عاشق نشده‌ایم، دچار خودپرستی می‌شویمکسی که عاشق نیست، فاسد می‌شودضرورت همراهی دینداری با عاشقیچگونه در حکومت امام زمان(عج)، اسلام عزیز و نفاق ذلیل می‌شود؟ایمان و اخلاص را نمی‌توان پنهان کردنمونه‌ای از اخلاص امیرالمؤمنین(ع) روضه امیرالمؤمنین(ع)

Show...
جلسۀ19(960326): تأثیر نیت الهی بر کسب نشاط
2020-12-07

تأثیر نشاط بر انرژی مضاعف برای کار و تلاشانرژی نباید موقت، کم و آسیب‌پذیر باشددینداری از روی نشاط داشته باشیمبه نشاط کم قانع نشویمچگونه همیشه نشاط بالایی داشته باشیم؟تأثیر نیت بر انرژیاز خدا برداشت درستی داشته باشیم تا جایگاه نیت را درک کنیمانجام همه کارهای برای رضای خدا و افزایش نشاطاگر عاشق خدا هم نیستیم، نیت الهی داشته باشیمشادی‌های گذرا و آسیب‌هایش را دقیق‌تر ببینیمشادی‌هایی که ریشه دنیایی دارند، عامل غم می‌شوندخاطرات دنیایی را هم به خاطر خدا ایجاد کنیم تا دچار غم نشویماعتراضی که ما را به وادی نیت خدایی می‌رساند!برای خدا، قوانین و سختی‌های دنیا را بپذیریمدفاع مقدس و نیت الهی در انجام کارهای معمول دنیابا نیت الهی، همه زندگی غرق نشاط می‌شودبا نیت الهی، همیشه ذاکر باشیمروایتی در مورد ذکر خدا اشاره به روضه امیرالمؤمنین(ع)

Show...
جلسۀ20(960328): فرق نشاط کاذب و نشاط حقیقی
2020-12-07

شادی حقیقی را نمی‌توان آموزش دادبرخی آثار شادی واقعیشاد شدن ظاهری، اگر چه موقت است ولی گاهی لازم استفرد حقیقتاً شاد، اهل جک و برنامه شاد تلویزیونی نیستبی‌نیازی فرد شاد از موسیقیفاصله گرفتن از شادی کاذبفرهنگ‌سازی فعلی در مورد شادی، عمیق نیستتفاوت شادی حقیقی و شادی کاذبنشاط سطحی، فراوان و در دسترس همگانشادی سطحی، زحمتی نمی‌خواهدشادی سطحی را عمده نکنیمتفریح اهل فکر، تفکر استشادی سطحی در اسلام توصیه نمی‌شودتظاهرات شادی سطحی را عمده نکنیمتا وقتی اسیر شادی سطحی باشیم، به شادی عمیق نمی‌رسیمشادی عمیق باعث افزایش انرژی می‌شودتمرکز، فهم و بصیرت بیشتر با شادی عمیقبی اعتنایی دین به شادی سطحیممنوعیت شادی مضرچرا سراغ شادی عمیق نمی‌رویم؟دین، راهنمای رسیدن به شادی عمیقبرای رسیدن به شادی عمیق باید زحمت کشیدسختی و زحمت برای شادی عمیق را چگونه تحلیل کنیم؟لذت بردن همراه با سختی کشیدن؛ نمونه‌هایی از دفاع مقدسلذت‌بخش شدن سختی‌هاچرا مؤمن اهل شوخی است؟آشنایی با ابعاد و علل شوخ طبعی مؤمنمروری بر مباحث مذکور در این جلسهلحظه جان دادن؛ یکی از اوقاتی که مؤمن خیلی شاد می‌شودشادی مؤمن از مواجهه با رحمت الهیروایتی در مورد نشاط مؤمن بعد از مرگ با دیدن رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع)اشاره به روضه حضرت علی اکبر(ع) و حضرت علی اصغر(ع)

Show...
جلسۀ21(960329): سهولت رسیدن به نشاط واقعی
2020-12-07

شرایط پذیرش شادی کاذب در جامعهمرعوب عوام‌زدگی‌ها و شادی‌های خودساخته نباشیمتزیین لذت دنیا در فضای تبلیغاتیضرورت تبیین و تبیلغ در سه حوزه مهمشناخت نشاط عمیقی که دین می‌دهدشناخت نشاط سطحی که دنیا می‌دهدتحمل رنج برای رسیدن به لذت عمیقتلاش تبلیغاتی دشمنان حقیقت در مورد سختی لذت واقعیتبلیغات برای عمده کردن رنج و عمده کردن شادی سطحیباید تبلیغات و رسانه را بهتر شناختدر مقابل تبلیغات، حقیقت را نشان بدهیمبی دینی بیشتر ریشه در تبلیغات داردنشاط دنیا را به دروغ زیبا جلوه داده‌اندلذت واقعی، معرفی و تبلیغ نشده استنگاه خود را در مورد سختی‌ لذت عمیق اصلاح کنیمسخت‌ترین ریاضت‌ها نیز ساده هستندگناه با سختی بیشتری همراه استروایتی در مورد راحتی و لذت بخش بودن دین

Show...
جلسۀ22(960330): کسب نشاط دائمی و روبه تزاید
2020-12-07

تفاوت مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها در مورد نشاط و لذتلزوم بازنگری در مورد چگونه لذت بردنادبیات دینی در مورد لذت بردن، نیاز به تغییر داردضرورت تحول در گفتگو در حوزه نشاط بین دینداران و غیرمتدینینمذهبی‌ها هم دنبال نشاط هستندچرا لذت‌طلبی خود را بیان نمی‌کنیم؟تفاوت در انتخاب روش لذت بردن و عمق نشاط استنوسان حال غم و شادی را از بین ببریمچرا نشاط خود را دائمی نمی‌کنیم؟نوسان زیاد شادی و غم، غیرعادی استبررسی تغییر حال انسان در پرتو آیادتی از قرآن کریمنوسان حال خود را از بین ببریممعنای از بین بردن نوسان چیست؟هر چه از تو گرفتند ناراحت نشوی و هر چه دادند خوشحال نشویچرا بهشت خسته‌کننده نیست؟حلاوت و نشاط رو به ازدیاد، دائمی استروایاتی در مورد نشاط دائمنشاط دائمی و روبه تزاید داشته باشیمهوای نفس، مهمترین عامل از بین بردن نشاط عمیق و دائممبارزه با هوای نفس لذت دارد دوری از حرام، عامل کسب نشاط دائمحسادت، ریشه همه غم‌ها و بی‌نشاطی‌هاروضه اهل بیت امام حسین(ع)  

Show...

Latest Episode