زمان
Published October 17, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نقل یک روایت شخصی از تجربیات زیسته من ..! راه‌ ارتباطی میان ما [email protected]

Available Episodes

اپیزود اول: سگ همه جا سگ است
2020-08-29

.سگ همه جا سگ است. نقل روایتی است از این جمله و تاثیرات آن بر زندگی من. این که چه شد که این جمله بر زبان من آمد و چه تاثیرات و نتایجی را به همراه داشت راه‌ ارتباطی میان ما [email protected]

Show...
اپیزود دوم: تفاوت میان حقیقت و واقعیت
2020-08-31

چه شد که تفاوت میان حقیقت و واقعیت برای من جذاب شد. تفاوت میان حقیقت و واقعیت چیست. چه تاثیری بر من گذاشت و نهایتا چه تجربه زیسته ای را برای من رقم زد راه‌ ارتباطی میان ما [email protected]

Show...
اپیزود دو و نیم: (تفاوت میان حقیقت و واقعیت)
2020-09-01

توضیحی بر بخش اخیر پادکست شماره دو در خصوص برداشت شخصی من از تفاوت میان واقعیت و حقیقت و تاثیر آن بر تصمیمات من.

Show...
اپیزود سوم: مرگ (پیش گفتار)
2020-09-08

در این اپیزود تجربه زیسته من در خصوص مرگ و پیرو آن مرگ آگاهی برای شما نقل شده است. در بخش های این اپیزود روند شناخت من از مرگ، ارزشمندی زمان و دستیابی به حال خوب با حس و حضور مرگ در زندگی روایت شده است

Show...
(اپیزود سوم: مرگ (بخش اول- مرگ آگاهی
2020-09-11

در این بخش از اپیزود سوم نقل روایتی داشتم از مواجه شدن با مرگ و حس و لمس آن و همچنین برای شما از تجربه ام در روند انکار، سوگواری، پذیرش مرگ و مرگ آگاهی مطالبی را روایت کرده ام

Show...
(اپیزود سوم: مرگ (بخش دوم - ارزش زمان
2020-10-17

در این بخش از اپیزود سوم نقل روایتی داشتم از تجربه مواجهه با ماهیت و ارزشمندی زمان در فضای انتزاع شخصی با رویکرد شناخت و آگاهی از مرگ

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود اول: سگ همه جا سگ است
2020-08-29

.سگ همه جا سگ است. نقل روایتی است از این جمله و تاثیرات آن بر زندگی من. این که چه شد که این جمله بر زبان من آمد و چه تاثیرات و نتایجی را به همراه داشت راه‌ ارتباطی میان ما [email protected]

Show...
اپیزود دوم: تفاوت میان حقیقت و واقعیت
2020-08-31

چه شد که تفاوت میان حقیقت و واقعیت برای من جذاب شد. تفاوت میان حقیقت و واقعیت چیست. چه تاثیری بر من گذاشت و نهایتا چه تجربه زیسته ای را برای من رقم زد راه‌ ارتباطی میان ما [email protected]

Show...
اپیزود دو و نیم: (تفاوت میان حقیقت و واقعیت)
2020-09-01

توضیحی بر بخش اخیر پادکست شماره دو در خصوص برداشت شخصی من از تفاوت میان واقعیت و حقیقت و تاثیر آن بر تصمیمات من.

Show...
اپیزود سوم: مرگ (پیش گفتار)
2020-09-08

در این اپیزود تجربه زیسته من در خصوص مرگ و پیرو آن مرگ آگاهی برای شما نقل شده است. در بخش های این اپیزود روند شناخت من از مرگ، ارزشمندی زمان و دستیابی به حال خوب با حس و حضور مرگ در زندگی روایت شده است

Show...
(اپیزود سوم: مرگ (بخش اول- مرگ آگاهی
2020-09-11

در این بخش از اپیزود سوم نقل روایتی داشتم از مواجه شدن با مرگ و حس و لمس آن و همچنین برای شما از تجربه ام در روند انکار، سوگواری، پذیرش مرگ و مرگ آگاهی مطالبی را روایت کرده ام

Show...
(اپیزود سوم: مرگ (بخش دوم - ارزش زمان
2020-10-17

در این بخش از اپیزود سوم نقل روایتی داشتم از تجربه مواجهه با ماهیت و ارزشمندی زمان در فضای انتزاع شخصی با رویکرد شناخت و آگاهی از مرگ

Show...

Latest Episode