زندگی جاودان
Published December 3, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روایت و شرح و تفسیر تجربیات شبه مرگ یا NDE

Available Episodes

نجات توسط فرشته کوچک
2020-12-03

هشدار: این پادکست مناسب برای کودکان و افرادی که از مرگ می‌ترسند نیست. ابتدا لازم است مطالب قبلی در کانال تلگرامی مطالعه شود.کانال تلگرام: زندگی جاودانآدرس سایت منبع:تجربه های نزدیک به مرگ | نگرشی به پدیدۀ تجربیات نزدیك به مرگ و پاره ای از تحقیقات و گزارش های مربوطه

Show...
ورود به مبحث اتفاقات آینده و لوئیز فاماسو
2020-12-03

اولین پادکست از بخش اتفاقات آیندة این سایتکانال تلگرام:زندگی جاودانآدرس سایت منبع:تجربه های نزدیک به مرگ | نگرشی به پدیدۀ تجربیات نزدیك به مرگ و پاره ای از تحقیقات و گزارش های مربوطه

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

نجات توسط فرشته کوچک
2020-12-03

هشدار: این پادکست مناسب برای کودکان و افرادی که از مرگ می‌ترسند نیست. ابتدا لازم است مطالب قبلی در کانال تلگرامی مطالعه شود.کانال تلگرام: زندگی جاودانآدرس سایت منبع:تجربه های نزدیک به مرگ | نگرشی به پدیدۀ تجربیات نزدیك به مرگ و پاره ای از تحقیقات و گزارش های مربوطه

Show...
ورود به مبحث اتفاقات آینده و لوئیز فاماسو
2020-12-03

اولین پادکست از بخش اتفاقات آیندة این سایتکانال تلگرام:زندگی جاودانآدرس سایت منبع:تجربه های نزدیک به مرگ | نگرشی به پدیدۀ تجربیات نزدیك به مرگ و پاره ای از تحقیقات و گزارش های مربوطه

Show...

Latest Episode