سخنرانی‌های موضوعی - دکتر روزبه توسرکانی
Published December 28, 2020
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلسله جلسات سخنرانی های موضوعی دکتر روزبه توسرکانی فصل اول - جدایی علم از دین فصل دوم: سرمايه‌سالاری، مردسالاری، آمريكا فصل سوم: تکامل فصل چهارم: نتايج فلسفی قضيّه‌ی گودل، فراروایت‌های صورتگرایی و شهودگرایی: تأمّلی در فلسفه‌ی ریاضی، فيزيك و هستی‌شناسی، علوم داده: ملاحظات فلسفی، پیش‌فرض‌های فیزیک فصل پنجم: تعارض علم و دين، گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی

Available Episodes

تعارض علم و دین
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%AA%DA%A9_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%86

Show...
گذار به پارادایم سوم - جلسه ١
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%85_-_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%A1

Show...
گذار به پارادایم سوم - جلسه ٢
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%85_-_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%A2

Show...
سرمایه‌سالاری ۱
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DB%B1

Show...
سرمایه‌سالاری ۲
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DB%B2

Show...
سرمایه‌سالاری ۳
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DB%B3

Show...
مردسالاری ۱
2020-12-28

https://www.khorshid.info/wikis/rf/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%94_%DB%B3%DB%B6%D9%AB%DB%B5

Show...
مردسالاری ۲
2020-12-28

https://www.khorshid.info/wikis/rf/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%94_%DB%B3%DB%B7

Show...
مردسالاری ۳
2020-12-28

https://www.khorshid.info/wikis/rf/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%94_%DB%B3%DB%B8

Show...
مردسالاری ۴
2020-12-28

https://www.khorshid.info/wikis/rf/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%94_%DB%B3%DB%B9

Show...
آمریکا ۱
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DB%B1

Show...
آمریکا ۲
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DB%B2

Show...
آمریکا ۳
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DB%B3

Show...
آمریکا ۴
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DB%B4

Show...
نظریه‌ی تکامل ١
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_8

Show...
نتايج فلسفی قضيّه‌ی گودل
2020-12-28

نتايج فلسفی قضيّه‌ی گودل

Show...
فراروایت‌های صورتگرایی و شهودگرایی: تأمّلی در فلسفه‌ی ریاضی
2020-12-28

فراروایت‌های صورتگرایی و شهودگرایی: تأمّلی در فلسفه‌ی ریاضی

Show...
فيزيك و هستی‌شناسی (مقدماتي)
2020-12-28

فيزيك و هستی‌شناسی

Show...
فیزیک و هستی شناسی ١
2020-12-28

فیزیک و هستی شناسی 2

Show...
فیزیک و هستی شناسی ٢
2020-12-28

فیزیک و هستی شناسی3

Show...
علوم داده: ملاحظات فلسفی
2020-12-28

علوم داده: ملاحظات فلسفی

Show...
پیش‌نشستی پیرامون پیش‌فرض‌های فیزیک
2020-12-28

پیش‌نشستی پیرامون پیش‌فرض‌های فیزیک

Show...
نظریه‌ی تکامل ٢
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 2

Show...
نظریه‌ی تکامل ٣
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 3

Show...
نظریه‌ی تکامل ٤
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 4

Show...
نظریه‌ی تکامل ٥
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 5

Show...
نظریه‌ی تکامل ٦
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 6

Show...
نظریه‌ی تکامل ٧
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 7

Show...
آیا فرایند تکامل نتایج تصادفی دارد؟
2020-12-28

آیا فرایند تکامل نتایج تصادفی دارد؟

Show...
تعارض علم و دین مقدماتی
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%AA%DA%A9_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%86

Show...
1گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی
2020-12-28

 1گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی

Show...
2 گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی
2020-12-28

 2 گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ١
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ١

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ٢
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ٢

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ٣
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ٣

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ۴
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ۴

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ۵
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ۵

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ۶
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ۶

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

تعارض علم و دین
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%AA%DA%A9_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%86

Show...
گذار به پارادایم سوم - جلسه ١
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%85_-_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%A1

Show...
گذار به پارادایم سوم - جلسه ٢
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%85_-_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%A2

Show...
سرمایه‌سالاری ۱
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DB%B1

Show...
سرمایه‌سالاری ۲
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DB%B2

Show...
سرمایه‌سالاری ۳
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DB%B3

Show...
مردسالاری ۱
2020-12-28

https://www.khorshid.info/wikis/rf/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%94_%DB%B3%DB%B6%D9%AB%DB%B5

Show...
مردسالاری ۲
2020-12-28

https://www.khorshid.info/wikis/rf/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%94_%DB%B3%DB%B7

Show...
مردسالاری ۳
2020-12-28

https://www.khorshid.info/wikis/rf/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%94_%DB%B3%DB%B8

Show...
مردسالاری ۴
2020-12-28

https://www.khorshid.info/wikis/rf/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%94_%DB%B3%DB%B9

Show...
آمریکا ۱
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DB%B1

Show...
آمریکا ۲
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DB%B2

Show...
آمریکا ۳
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DB%B3

Show...
آمریکا ۴
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DB%B4

Show...
نظریه‌ی تکامل ١
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_8

Show...
نتايج فلسفی قضيّه‌ی گودل
2020-12-28

نتايج فلسفی قضيّه‌ی گودل

Show...
فراروایت‌های صورتگرایی و شهودگرایی: تأمّلی در فلسفه‌ی ریاضی
2020-12-28

فراروایت‌های صورتگرایی و شهودگرایی: تأمّلی در فلسفه‌ی ریاضی

Show...
فيزيك و هستی‌شناسی (مقدماتي)
2020-12-28

فيزيك و هستی‌شناسی

Show...
فیزیک و هستی شناسی ١
2020-12-28

فیزیک و هستی شناسی 2

Show...
فیزیک و هستی شناسی ٢
2020-12-28

فیزیک و هستی شناسی3

Show...
علوم داده: ملاحظات فلسفی
2020-12-28

علوم داده: ملاحظات فلسفی

Show...
پیش‌نشستی پیرامون پیش‌فرض‌های فیزیک
2020-12-28

پیش‌نشستی پیرامون پیش‌فرض‌های فیزیک

Show...
نظریه‌ی تکامل ٢
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 2

Show...
نظریه‌ی تکامل ٣
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 3

Show...
نظریه‌ی تکامل ٤
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 4

Show...
نظریه‌ی تکامل ٥
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 5

Show...
نظریه‌ی تکامل ٦
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 6

Show...
نظریه‌ی تکامل ٧
2020-12-28

نظریه‌ی تکامل 7

Show...
آیا فرایند تکامل نتایج تصادفی دارد؟
2020-12-28

آیا فرایند تکامل نتایج تصادفی دارد؟

Show...
تعارض علم و دین مقدماتی
2020-12-28

https://www.khorshid.info/qlist/%D8%AA%DA%A9_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%86

Show...
1گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی
2020-12-28

 1گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی

Show...
2 گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی
2020-12-28

 2 گذار به «پارادایم سوم»: آينده‌ی علم و خداگرايی

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ١
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ١

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ٢
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ٢

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ٣
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ٣

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ۴
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ۴

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ۵
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ۵

Show...
جدایی علم از دین - جلسه ۶
2020-12-28

جدایی علم از دین - جلسه ۶

Show...

Latest Episode