سفر به ژرفای درون
Category Arts
Published August 29, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

باز خوانی وتفسیر کتاب زندگی خود رادوباره بیافرینید

Available Episodes

سفر به ژرفای درون (معرفینامه)
2020-06-06

سلام بیتا مقدس هستم 😊😊شناسایی تله های زندگی براساس کتاب (زندگی خود را دوباره بیافریند)خوشحال میشم نظراتتون را برام بنویسید🌹🌹درابندای راه هستیم

Show...
سفربه ژرفای درون (1)
2020-08-29

نگاهی تحلیلگرانه ومتعهدانه به کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سفر به ژرفای درون (معرفینامه)
2020-06-06

سلام بیتا مقدس هستم 😊😊شناسایی تله های زندگی براساس کتاب (زندگی خود را دوباره بیافریند)خوشحال میشم نظراتتون را برام بنویسید🌹🌹درابندای راه هستیم

Show...
سفربه ژرفای درون (1)
2020-08-29

نگاهی تحلیلگرانه ومتعهدانه به کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

Show...

Latest Episode