سپیده قصه گو
Published June 20, 2021
Episodes 315

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مامان بابا های عزیز . شما استراحت کنید و اجازه بدید من برای کوچولو هاتون قصه بگم

Available Episodes

گل میکشه یا نی نی ؟
2021-02-11

قصه های می می نی

Show...
چه دوست نازنینی
2021-02-12

قصه های می می نی

Show...
الهی بد نبینی
2021-02-12

قصه های می می نی

Show...
شیمو ماسک میسازه
2021-02-18

مجموعه شیمو

Show...
شیمو شیرینی و کادو
2021-02-18

مجموعه شیمو

Show...
شیمو عکس میگیره چیک و چیک
2021-02-18

مجموعه شیمو

Show...
شیمو آتش نشانه
2021-02-18

مجموعه شیمو

Show...
قلی قلقلکی
2021-02-18

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
مری مرتب
2021-02-18

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
شو شو شکمی
2021-02-18

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
بابی بی باک
2021-02-18

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
می نی نی یه عالمه شیرینی
2021-02-20

قصه های می می نی

Show...
می می نی پشت پرده یک سکه پیدا کرده
2021-02-21

قصه های می می نی

Show...
می می نی شلخته میشه
2021-02-21

قصه های می می نی

Show...
می می نی پیدا میشه
2021-02-22

قصه های می می نی

Show...
درس اول.محله ما
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس دوم .زنگ ورزش
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس سوم .آسمان آبی،طبیعت پاک
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس چهارم.آواز گنجشک
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس پنجم.بلدرچین و برزگر
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
شیمو می ره کتابخونه
2021-02-23

مجموعه شیمو

Show...
آب و شکر با لیمو شربت می سازه شیمو
2021-02-23

مجموعه شیمو

Show...
بالی خوش لباس
2021-02-23

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
شیموبازی کنه با سنگ و چوب
2021-02-23

مجموعه شیمو

Show...
درس ششم.فداکاران
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس هفتم.کار نیک
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس هشتم.پیراهن بهشتی
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس نهم.بوی نرگس
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس دهم.یار مهربان
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس یازدهم.نویسنده بزرگ
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس دوازدهم.ایران عزیز
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس سیزدهم.درس آزاد
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس چهاردهم.ایران آباد
2021-02-23

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس پانزدهم.دریا
2021-02-25

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس شانزدهم .اگر جنگل نبود
2021-02-25

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
درس هفدهم.چشم های آسمان
2021-02-25

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
فسقلی ها دودو دروغ گو
2021-02-25

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
می می نی دوست و رفیق نداره
2021-02-25

قصه های می می نی

Show...
خداوند رنگین کمان .سوم
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
پدربزرگ .سوم.۲
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
دختر تنگ بلور.سوم
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
آشپز که دو تا شد .سوم
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
هم بازی.سوم
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
مورچه ریزه .سوم
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
هر چه کنی به خود کنی سوم
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
مثل باران .سوم.۸
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
پری کوچولو سوم۹
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
لحظه سبز دعا.سوم.۱۰
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
حوض فیروزه ای.سوم.۱۱
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
دو قورت و نیمش. باقیست.سوم.۱۲
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
نقاش دنیا.سوم.۱۳
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
خواب خلیفه.سوم.۱۴
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
راز جعبه.سوم.۱۵
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
وطن.سوم۱۶
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
بوی سیب و یاس ۱۷
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
خروس ایرانی.۱۸
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
بهاران.سوم.۱۹
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
حلزون.سوم.۲۰
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
افتادن از آسمان.۲۱
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
نیایش.سوم.۲۲
2021-02-27

دیکته فارسی سوم دبستان

Show...
بیلی بی حوصله
2021-02-27

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
جالی خجالتی.فسقلی ها
2021-02-27

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
دی دی دیر کن
2021-02-27

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
فری فرزه.فسقلی ها
2021-02-27

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
نگی نگران
2021-02-27

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
نلی نق نقو
2021-02-27

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
درس ۱.آب کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۲.ابر. کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۳.مدرسه کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۴.توت.کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۵.مادر.کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۶.ایران کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس۷.استخر.کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس۸.دریا کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۹.لک لک‌.کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس۱۰.پرواز.کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس۱۱.روزبرفی.کلاس اول
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس۱۲.همکاری.کلاس اول.
2021-02-28

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس 13.نارنج و برنج
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس 14.مهتاب
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس 15.ژاله و منیژه
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۱۶ در بازار
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس۱۷ صدای موج
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس 18.علی و معصومه
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس 19.حلزون
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۲۰.رضا
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۲۱.لاک پشت و مرغابیها
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۲۲.پیامبر ما
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
زردآلو۲کلاس اول
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
ای ایران ۳.کلاس اول
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
مهربان‌تر از مادر .۱.کلاس اول
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
کودکانی.۴.کلاس اول
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
جشن در آسمان.۵
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
قرآن۶۰۱
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
میهن ما۶۰۲
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
دریا.۷
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
جشن بهمن .۸
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
درس ۲۲.پیامبر ما
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
شادیم و خندان .چهار فصل۱۲
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
داستان
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
نیایش.۱۳
2021-03-01

کتاب فارسی اول دبستان . دیکته

Show...
تاشی آتش پاره
2021-03-01

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
تامی تاپ تاپی
2021-03-01

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
هانی همه چیز دان
2021-03-01

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
1.کتابخانه کلاس ما
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
2.مسجد محله ما
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
3.خرس کوچولو
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
4.مدرسه خرگوش ها
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
5.چوپان درست کار
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
6.کوشا و نوشا
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
7. دوستان ما
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
8. از همه مهربانتر
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
9.زیارت
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
10.هنرمند
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
11.درس آزاد
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
12.شاهنامه
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
13. ایران زیبا
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
14. پرچم
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
15.نوروز
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
16.پرواز قطره
2021-03-04

دیکته فارسی دوم دبستان

Show...
جی جوجنگجو
2021-03-04

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
دادا خودپسند
2021-03-04

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
نامی ناقلا
2021-03-04

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
هلی هیولا
2021-03-04

مجموعه کتاب فسقلی ها

Show...
می می نی تو مهدکودک
2021-03-04

قصه های می می نی

Show...
می می نی تولد مهمونی
2021-03-04

قصه های می می نی

Show...
می می نی حالا تمیزترینی
2021-03-04

قصه های می می نی

Show...
کی بود کی بود . لوازم التحریر
2021-03-07

ترانه های کودکانه

Show...
کی بود کی بود لوازم خیاطی
2021-03-07

ترانه های کودکانه

Show...
کی بود کی بود طبیعت
2021-03-07

ترانه های کودکانه

Show...
کی بود کی بود پرندگان
2021-03-07

ترانه های کودکانه

Show...
کی بود کی بود ابزار و مشاغل
2021-03-07

ترانه