صدای ِ من
Published March 26, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یکی از همین غروب‌ها صدای مرا خواهی دید..!

Available Episodes

صدای ِ من (Trailer)
2021-01-16

Show...
عآدت
2021-01-17

عادت ، بی رحمترین زهر زندگیست...

Show...
گوُشوآره‌ی لَبخَند
2021-01-24

حتی دنیای زشت هم ، با چنین گوشواره‌ای زیباست

Show...
سَر ِ وقتْ
2021-01-31

وقتش که بگذرد دیگر بود و نبودش فرقی نمیکند..

Show...
طآعون دوهزارو۲۰
2021-02-01

از زخم‌ها فقط رد باریکی به‌جا خواهد ماند برای تداعی..!

Show...
اختلال نادر روانی!
2021-02-03

شیرین ، زهره شد!!!

Show...
مَعمولی!!!
2021-02-04

آدم‌ها بد نیستند!!

Show...
مخاطب خاص : من
2021-02-15

دوسِت دارم نگران نباش ...💚

Show...
هَفت سین ِ امسال
2021-03-26

لبخند ِ سیب

Show...
دست هایَم
2021-06-05

خوشحالَم که دست هایَم را دارم ...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

صدای ِ من (Trailer)
2021-01-16

Show...
عآدت
2021-01-17

عادت ، بی رحمترین زهر زندگیست...

Show...
گوُشوآره‌ی لَبخَند
2021-01-24

حتی دنیای زشت هم ، با چنین گوشواره‌ای زیباست

Show...
سَر ِ وقتْ
2021-01-31

وقتش که بگذرد دیگر بود و نبودش فرقی نمیکند..

Show...
طآعون دوهزارو۲۰
2021-02-01

از زخم‌ها فقط رد باریکی به‌جا خواهد ماند برای تداعی..!

Show...
اختلال نادر روانی!
2021-02-03

شیرین ، زهره شد!!!

Show...
مَعمولی!!!
2021-02-04

آدم‌ها بد نیستند!!

Show...
مخاطب خاص : من
2021-02-15

دوسِت دارم نگران نباش ...💚

Show...
هَفت سین ِ امسال
2021-03-26

لبخند ِ سیب

Show...
دست هایَم
2021-06-05

خوشحالَم که دست هایَم را دارم ...

Show...

Latest Episode