عبدالرضا فارسی
Category Education
Published April 30, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تا نارنجزاران

Available Episodes

دعوای منصفانه در زندگی زناشویی
2021-03-10

 پادکست عدالرضا فارسی گفتگوی علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری دعوای منصفانه در زندگی زناشویی  هیچ زندگی و رابطه مشترکی بدون اختلاف نظر و  ناهماهنگی نیست. دعوای منصفانه و سازنده در زندگی زناشویی چیست؟  منظور  گفتگوی صمیمانه بین زن و شوهر برای رفع اختلاف و رسیدن به آرامش در زندگی مشترک می‌باشد.  گفتگوی دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری در مورد دعوای منصفانه در زندگی زناشویی.  در زوج درمانی یک دستورالعمل داریم برای دعوای زن و شوهر و بگو مگو و مجادله. برای این که این بگو مگو سازنده و منصفانه باشد سه ویژگی دارد که در این گفتگو به آن می پردازند. کاری از: دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری #دکترصاحبی  علیصاحبی  دکترعلیصاحبی  تئوریانتخاب  واقعیتدرمانی #انتخاب #ویلیامگلسر #ویلیامگلاسر  #مدرسهکیفی #مدیریتراهبرانه #راهبرانه #جانگاتمن #روانشناسی #روانشناسی #دنیایمطلوب #روانشناسیامید  #سرمایهروانشناختی #ماشینرفتار #رفتارهایمخرب #رفتارهایپیونددهنده #انتخاببهتر #موسسهانتخاببهتر  #روانشناسیمثبتنگر #مهدیاسکندری #روانشناسیکنترلدرونی  #شادمانی #شادکامی

Show...
فرزند پروری مثبت
2021-04-30

فایل های صوتی برنامه: جویبار لحظه‌ها جاریست بسوی فرزندپروری موثر و پرورش فرزندانی شاد و مسئولیت پذیر کاری از: دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری عبدالرضا فارسی مرکز سلامت روان نوید آینده رفسنجان #دکترصاحبی #علیصاحبی #دکترعلی- صاحبی #تئوریانتخاب

Show...
فرزند پروری مثبت
2021-04-30

فایل های صوتی برنامه: جویبار لحظه‌ها جاریست بسوی فرزندپروری موثر و پرورش فرزندانی شاد و مسئولیت پذیر کاری از: دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری عبدالرضا فارسی مرکز سلامت روان نوید آینده رفسنجان #دکترصاحبی #علیصاحبی #دکترعلیصاحبی #تئوریانتخاب

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

دعوای منصفانه در زندگی زناشویی
2021-03-10

 پادکست عدالرضا فارسی گفتگوی علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری دعوای منصفانه در زندگی زناشویی  هیچ زندگی و رابطه مشترکی بدون اختلاف نظر و  ناهماهنگی نیست. دعوای منصفانه و سازنده در زندگی زناشویی چیست؟  منظور  گفتگوی صمیمانه بین زن و شوهر برای رفع اختلاف و رسیدن به آرامش در زندگی مشترک می‌باشد.  گفتگوی دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری در مورد دعوای منصفانه در زندگی زناشویی.  در زوج درمانی یک دستورالعمل داریم برای دعوای زن و شوهر و بگو مگو و مجادله. برای این که این بگو مگو سازنده و منصفانه باشد سه ویژگی دارد که در این گفتگو به آن می پردازند. کاری از: دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری #دکترصاحبی  علیصاحبی  دکترعلیصاحبی  تئوریانتخاب  واقعیتدرمانی #انتخاب #ویلیامگلسر #ویلیامگلاسر  #مدرسهکیفی #مدیریتراهبرانه #راهبرانه #جانگاتمن #روانشناسی #روانشناسی #دنیایمطلوب #روانشناسیامید  #سرمایهروانشناختی #ماشینرفتار #رفتارهایمخرب #رفتارهایپیونددهنده #انتخاببهتر #موسسهانتخاببهتر  #روانشناسیمثبتنگر #مهدیاسکندری #روانشناسیکنترلدرونی  #شادمانی #شادکامی

Show...
فرزند پروری مثبت
2021-04-30

فایل های صوتی برنامه: جویبار لحظه‌ها جاریست بسوی فرزندپروری موثر و پرورش فرزندانی شاد و مسئولیت پذیر کاری از: دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری عبدالرضا فارسی مرکز سلامت روان نوید آینده رفسنجان #دکترصاحبی #علیصاحبی #دکترعلی- صاحبی #تئوریانتخاب

Show...
فرزند پروری مثبت
2021-04-30

فایل های صوتی برنامه: جویبار لحظه‌ها جاریست بسوی فرزندپروری موثر و پرورش فرزندانی شاد و مسئولیت پذیر کاری از: دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری عبدالرضا فارسی مرکز سلامت روان نوید آینده رفسنجان #دکترصاحبی #علیصاحبی #دکترعلیصاحبی #تئوریانتخاب

Show...

Latest Episode