عبور از تاریخ
Category History
Published May 2, 2021
Episodes 380

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست تنها به دلیل علاقه به تاریخ ایران و با هدف گردآوری مجموعه صوتی کاملی از تاریخ ایران با استفاده از آرشیو برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان ساخته خواهد شد که شامل مرور2800 سال تاریخ باشکوه ایران می باشد. به دلیل موجود نبودن قسمتهای ابتدایی این برنامه-سال 1394-در آرشیو رادیو از قسمتهای بعد از سال 1395 که شامل سلسله های بعد از اشکانیان بوده و در حال پخش می باشد شروع می کنیم. کارشناس-مجری: خسرو معتضد تهیه کننده برنامه: مهدی شاهرضایی منبع: سایت ایران صدا

Available Episodes

ساسانیان1
2021-02-14

قیام اردشیر بابکان در پارس- کشته شدن اردوان پنجم (آخرین پادشاه اشکانی) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان2
2021-02-14

منابع روایت تاریخ ساسانیان- مقدمه کلی در مورد ساسان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان3
2021-02-14

مقدمه کلی در مورد اردشیر بابکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان4
2021-02-14

حکومت اردشیر بابکان- قیام های صورت گرفته علیه اردشیر اول (اولین پادشاه ساسانی) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان5
2021-02-15

توطئه ناموفق مسموم کردن اردشیر بابکان- فتح ارمنستان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان6
2021-02-15

امپراتوری های روم شرقی و روم غربی- اختلافات دولت ایران با امپراتوری روم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان7
2021-02-15

شکست امپراتور روم از اردشیر بابکان- دکترین نظامی اردشیر بابکان و دولت ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان8
2021-02-15

عقب نشینی رومی ها به انطاکیه و درخواست صلح با اردشیر بابکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان9
2021-02-15

طبقه بندی جامعه در زمان اردشیر بابکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان10
2021-02-15

متصرفات اردشیر بابکان- ایجاد شهرهای جدید در زمان فرمانروایی اردشیر --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان11
2021-02-15

آغاز پادشاهی شاپور یکم ساسانی- دلایل انتخاب تیسفون به عنوان پایتخت ساسانیان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان12
2021-02-15

شهر تیسفون یا مدائن (پایتخت ساسانی) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان13
2021-02-15

 شهر سلوکیه و تیسفون در گزارش های سفیر خاقان چین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان14
2021-02-15

گیاهان و حیوانات ایران ساسانی به روایت سفیر خاقان چین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان15
2021-02-15

اوضاع دربار، ارتش و مردم در دوران ساسانی به روایت سفیر خاقان چین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان16
2021-02-15

تاریخچه شهر تیسفون و تسخیر چند باره آن در طول تاریخ ایران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان17
2021-02-15

لباس ها و تاج و تخت پادشاهان ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان18
2021-02-15

هفت خانواده اشرافی و سایر طبقات اجتماعی دوران ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان19
2021-02-15

ایجاد طبقه بزرگان (دیوانسالاران) جهت تضعیف خانواده های اشرافی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان20
2021-02-15

ساختار اداری دولت ساسانی و دیوان های آن --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان21
2021-02-15

علم پزشکی و سلسله مراتب پزشکان در دوران ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان22
2021-02-15

دیوان ایران درستبد در دوره ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان23
2021-02-15

اهمیت پزشکی در دوره ساسانی- ساختن اولین گرمابه ها در ایران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان24
2021-02-15

لشکرها، درجات نظامی و سلاح های ارتش ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان25
2021-02-15

سربازان و سایر نیروهای ارتش ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان26
2021-02-15

مالیات ها و بی عدالتی اجتماعی در دوره ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان27
2021-02-15

ایجاد شهرهای جدید در دوره ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان28
2021-02-15

غذاهای دوره ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان29
2021-02-16

میوه ها و سبزیجات و لوازم آشپزی در ایران عصر ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان30
2021-02-16

علم و فرهنگ ایران در دوران ساسانی- انحصار خواندن و نوشتن به طبقه موبدان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان31
2021-02-16

فعالیت های دانشگاه جندی شاپور در دوره ساسانی- دشواری خط نوشتاری عصر ساسانیان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان32
2021-02-16

وصیت اردشیر بابکان به شاپور یکم- تدارک رومی ها برای حمله انتقام جویانه به ایران در زمان شاپور اول --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان33
2021-02-16

سازمان اداری و ارتش امپراتوری روم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان34
2021-02-16

جنگ های شاپور اول با گردیانوس و والریانوس و تصرف ۳۷ شهر امپراتوری روم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان35
2021-02-16

متصرفات ارتش شاپور یکم در اروپا بر اساس سنگ نوشته های باستانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان36
2021-02-16

ایالات ایران در زمان فرمانروایی شاپور یکم ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان37
2021-02-16

توسعه تیسفون در زمان شاپور یکم- پیشرفت های مدنی ایرانی ها در آن دوران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان38
2021-02-16

جانشینان شاپور یکم ساسانی- جنگ های ایران و روم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان39
2021-02-16

شکست نرسی از رومی ها- ماجرای فرار شاهزاده شورشی چین به ایران- ازدواج هرمز دوم با دختر پادشاه کوشانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان40
2021-02-16

آغاز پادشاهی شاپور دوم ساسانی- رسمی شدن مسیحیت در امپراتوری روم و انتقال پایتخت از رم به نزدیکی ایران در قسطنطنیه (استانبول) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان41
2021-02-16

شهرسازی دوران ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان42
2021-02-16

همسایه شدن ایران با اعراب --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان43
2021-02-16

فتح کشور کوشانی و بازپس گیری ارمنستان از رومی ها در زمان فرمانروایی شاپور دوم (شاپور ذوالاکتاف) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان44
2021-02-16

حمله ژولیان (امپراتور روم) به ایران و رویارویی لشکر شاپور دوم با رومی ها در انطاکیه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان45
2021-02-16

پیشروی لشکر ژولیان تا نزدیکی تیسفون --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان46
2021-02-16

کشته شدن ژولیان و شکست رومی ها از ایران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان47
2021-02-16

فرار رومی ها و تقاضای صلح با ایران- بستن پیمان صلح با رومیان و بازپس گیری ولایات شرقی دجله --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان48
2021-02-16

مرگ شاپور دوم- نقش ارتش ساسانی در حفاظت از مرزها --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان49
2021-02-16

جانشینان شاپور دوم ساسانی- تجزیه امپراتوری روم و جدایی روم شرقی (۳۹۵میلادی) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان50
2021-02-16

آیین رزم ارتش ساسانی به روایت عبدالله بن مسلم مروزی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان51
2021-02-16

تاکتیک‌های جنگی دوران ساسانیان به روایت عبدالله بن مسلم مروزی (دینوری) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان52
2021-02-16

تجارت ایران با امپراتوری روم شرقی (بیزانس) در دوره ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان53
2021-02-17

پادشاهی پیروز یکم (پس از شکست دادن برادرش هرمز سوم) - همسایه شدن ایران با هیتال ها --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان54
2021-02-17

آغاز پادشاهی خسرو انوشیروان (خسرو یکم) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان55
2021-02-17

صفات خسرو انوشیروان و برخی از اقدامات او --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان56
2021-02-17

برخی از اقدامات نظامی خسرو انوشیروان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان57
2021-02-17

توزیع ثروت در دوران ساسانیان- توسعه دانشگاه گندی شاپور در زمان خسرو انوشیروان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان58
2021-02-17

صفات متضاد خسرو انوشیروان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان59
2021-02-17

اقدامات علمی خسرو انوشیروان و دوران طلایی دانش در زمان او --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان60
2021-02-17

اختلافات خسرو انوشیروان با امپراتوری روم شرقی بر سر تجارت ابریشم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان61
2021-02-17

آغاز زوال ساسانیان در دوره خسرو انوشیروان همزمان با توسعه قلمرو پادشاهی او --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان62
2021-02-17

علم نجوم در دانشگاه گندی شاپور --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان63
2021-02-17

ادبیات در دوره ساسانی- اولین تماس ایرانیان با ترکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان64
2021-02-17

اختلاف خسرو انوشیروان با ترکان بر سر تجارت ابریشم تا مرز جنگ- قیام پسر خسرو انوشیروان علیه او --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان65
2021-02-17

سرکوب قیام انوشزاد- مرگ خسرو انوشیروان پس از 48 سال پادشاهی و جانشینی هرمز چهارم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان66
2021-02-17

تغییر ساختار ارتش و دولت در زمان فرمانروایی خسرو انوشیروان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان67
2021-02-17

ساختار اداری و نظامی حکومت خسرو انوشیروان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان68
2021-02-17

موسیقی در ارتش ساسانی- کشتار تعداد زیادی از اشراف،موبدان و نظامیان بلندپایه در زمان فرمانروایی هرمز چهارم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان69
2021-02-17

تاثیر کشتار بزرگان ایران در زمان هرمز چهارم بر سقوط سلسله ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان70
2021-02-17

هجوم خزرها و خاقان ترک به شمال ایران در دوران هرمز چهارم- دفع حمله خاقان ترک با فرماندهی بهرام چوبین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان71
2021-02-17

کشته شدن خاقان ترک و کسب غنائم فراوان از ترکان- شکست بهرام چوبین از شورشیان لازیکا (در گرجستان امروز) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان72
2021-02-17

بالا گرفتن اختلاف هرمز چهارم و بهرام چوبین- فرار خسرو پرویز (ولیعهد هرمز چهارم)- دستگیری و کور کردن هرمز چهارم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان73
2021-02-17

بازگشت خسرو پرویز و شکست های متعدد او از بهرام چوبین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان74
2021-02-17

فرار خسرو پرویز به امپراتوری روم شرقی- حمایت مالی و نظامی رومیان از خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان75
2021-02-18

برخی از دلایل سقوط ساسانیان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان76
2021-02-18

پیوستن ارتش و یاران خسرو پرویز به بهرام چوبین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان77
2021-02-18

رویارویی مجدد خسرو پرویز با بهرام چوبین- شکست بهرام چوبین و فرار او پس از یک سال حکومت --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان78
2021-02-18

روابط حسنه ایران و روم در آغاز پادشاهی خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان79
2021-02-18

واگذاری ارمنستان به امپراتوری روم توسط خسرو پرویز- کشته شدن برادر خاقان ترک در نبرد تن به تن با بهرام چوبین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان80
2021-02-18

 قتل بهرام چوبین با نیرنگ هرمز گرابزین (فرستاده خسرو پرویز به دربار خاقان ترک) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان81
2021-02-18

کینه خسرو پرویز از ویستهم و بندوی (دایی های خسرو پرویز) به دلیل قتل پدرش --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان82
2021-02-18

بازگشت سربازان بهرام چوبین از ترکستان به سرزمین دیلم پس از قتل او --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان83
2021-02-18

قطع دست و پا و سنگسار بندوی (دایی خسرو پرویز) به فرمان خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان84
2021-02-18

پناهنده شدن ویستهم (دایی خسرو پرویز) به دیلم- شورش ویستهم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان85
2021-02-18

ازدواج ویستهم با خواهر بهرام چوبین- لشکرکشی ویستهم- نامه خسرو پرویز به ویستهم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان86
2021-02-18

کشته شدن ویستهم (بسطام) با دسیسه خسرو پرویز و به دست همسرش (گردیه) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان87
2021-02-18

نارضایتی مردم از خسرو پرویز به دلیل روابط نزدیک با رومی ها و واگذاری چهار ایالت تحت تصرف ایران به آنها --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان88
2021-02-18

استبداد شاهان ساسانی- نارضایتی موبدان از خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان89
2021-02-18

کودتای فوکاس در روم شرقی در سال 602میلادی و کشتن امپراتور موریس (پدر زن خسرو پرویز)- آغاز جنگ 24 ساله ایران و روم  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان90
2021-02-18

اولتیماتوم خسرو پرویز به روم جهت مجازات کودتاچیان- لشکرکشی خسرو پرویز به روم شرقی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان91
2021-02-18

فتح انطاکیه و اسکندریه توسط ارتش خسرو پرویز- رسته های ارتش ساسانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان92
2021-02-18

پیشروی ارتش خسرو پرویز تا نزدیکی قسطنطنیه (کالسدون) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان93
2021-02-18

تسخیر کالسدون- طولانی شدن جنگ خسرو پرویز با رومی‌ها --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان94
2021-02-18

کودتا در روم شرقی- کشته شدن فوکاس و امپراتور شدن هراکلیوس- درخواست مصالحه هراکلیوس با خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان95
2021-02-18

رد پیشنهاد صلح هراکلیوس توسط خسرو پرویز- اعلام جهاد کلیسای قسطنطنیه علیه ایران- به کارگیری آتش یونانی علیه ارتش ساسانی- سرداران ارتش خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان96
2021-02-18

زمین گیر شدن ارتش خسرو پرویز در قسمت شرقی تنگه بسفر- نارضایتی فرماندهان ارتش از طولانی شدن جنگ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان97
2021-02-18

ترک محاصره قسطنطنیه و عقب نشینی ارتش خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان98
2021-02-18

واگذاری امور جنگ به فرماندهان ارتش و رفتن خسرو پرویز به کاخ دستگرد جهت خوشگذرانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان99
2021-02-19

اوصاف خسرو پرویز- تجملات و گنج‌های خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان100
2021-02-19

عجایب دربار خسرو پرویز- بدگمانی خسرو پرویز به اطرافیان و فرماندهان ارتش- ماجرای شهربراز یا شهروراز (فرمانده ارتش خسرو پرویز) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان101
2021-02-19

ماجرای نامه‌های خسرو پرویز به شهر‌براز و برادرش- دلسرد شدن شهربراز (فرمانده ارتش در حال جنگ با روم شرقی) از خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان102
2021-02-19

اولین شکست ارتش ایران به فرماندهی شهربراز از هراکلیوس (امپراتور روم شرقی)- اتحاد هراکلیوس با پادشاه خزران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان103
2021-02-19

پیشروی گسترده ارتش هراکلیوس در آسیای صغیر، قفقاز، عراق امروزی تا نزدیکی پایتخت تابستانی خسرو پرویز- فرار خسرو پرویز از میدان جنگ و شکست های متعدد ارتش ایران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان104
2021-02-19

تسخیر دستگرد (پایتخت تابستانی خسرو پرویز)- فرار خسرو پرویز به سلوکیه در تیسفون- آغاز توطئه علیه خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان105
2021-02-19

کودتا علیه خسرو پرویز و زندانی و کشته شدن او پس از نزدیک به چهل سال حکومت- به حکومت رسیدن شیرویه یا قباد دوم (پسر خسروپرویز از همسر رومی او) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان106
2021-02-19

صلح شیرویه (قباد دوم) با رومی‌ها و پذیرفتن شرایط تحمیلی هراکلیوس --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان107
2021-02-19

کیفر خواست خسرو پرویز- اقدامات شیرویه پس از پادشاهی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان108
2021-02-19

شیوع طاعون در ایران و کشته شدن تعداد زیادی از مردم- سرنوشت شیرین پس از کشته شدن خسرو پرویز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان109
2021-02-19

جانشینی پسر خردسال شیرویه (اردشیر سوم) پس از مرگ او- کودتای شهربراز و کشتن اردشیر سوم- قتل شهربراز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان110
2021-02-19

دوران فرمانروایی پوراندخت (دختر خسرو پرویز) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان111
2021-02-19

ماجرای فرخ هرمز در دوران فرمانروایی آذرمیدخت- آغاز پادشاهی یزدگرد سوم (نوه خسرو پرویز) در نوجوانی پس از جابجایی چند پادشاه در سه سال  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان112
2021-02-19

مابقی پادشاهان دوازده گانه ساسانی پس از خسرو پرویز- سپهسالار شدن رستم فرخزاد- درخواست حمایت یزدگرد سوم از دولت چین و خاقانات ترک --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان113
2021-02-19

ایران در آستانه حمله مسلمانان- مسلمان شدن مرزبان ایرانی یمن- همراهان ایرانی پیامبر اسلام --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان114
2021-02-19

منابع روایت حمله مسلمانان به ایران- گسترش سریع اسلام در دنیای آن روز --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان115
2021-02-19

نامه پیامبر اسلام به امپراتور روم شرقی (هراکلیوس یا هرقل) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
ساسانیان114
2021-02-19

سرزمین های عربی و قبایل عرب --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه1
2021-03-25

منابع مورد استفاده در روایت تاریخ افشاریه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه2
2021-03-26

مقدمه کلی در مورد نادر شاه افشار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه3
2021-03-26

طایفه قرخلو (طایفه نادر شاه افشار) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه4
2021-03-26

ایل افشار و سالهای ابتدایی زندگی نادر شاه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه5
2021-03-26

تولد و کودکی نادر شاه افشار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه6
2021-03-26

جوانی نادر شاه افشار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه7
2021-03-26

زندگی نادرشاه پیش از پادشاهی به روایت تاجر انگلیسی جوناس هنوی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه8
2021-03-26

خدمت کردن نادر برای والی خراسان (پاپالو خان) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه9
2021-03-26

زندگی شخصی نادر شاه به روایت پزشک فرانسوی او (پادری پازن) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه10
2021-03-27

بیماری های نادر که منجر به تغییر خلق او شد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...
افشاریه11
2021-03-27

سال و محل تولد نادر شاه افشار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/majid-gh/message

Show...