فرزند پروری _پرورش ذهن در حال رشد
Published May 18, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گام اول در ارتباط موثر با کودک آشنایی با ساختار ذهنی ا

Available Episodes

فرزند پروری _پرورش ذهن در حال رشد (Trailer)
2020-03-31

Show...
ساختار مغز قسمت اول
2020-05-18

در قسمت اول در مورد دو نیمکره چپ و راست مغز مطالبی می آموزیم ، همچنین اولین گام جهت پروش و اتصال دو نیکره مغز کودکان در حال رشد بیان می شود.

Show...
ساختار مغز_قسمت دوم
2020-05-18

با شناخت اجمالی مغز و نحوه کارکرد آن در هیجانات، ترس ها و کج خلقی ها، راهکارهای عملی، جهت ارتباط موثر به فرزندان و پاسخ صحیح به آنها در اختیار شما قرار میگیرد.

Show...
ارتباط با نوجوان
2020-05-18

راهکارهای ارتباط موثر با نوجوان

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

فرزند پروری _پرورش ذهن در حال رشد (Trailer)
2020-03-31

Show...
ساختار مغز قسمت اول
2020-05-18

در قسمت اول در مورد دو نیمکره چپ و راست مغز مطالبی می آموزیم ، همچنین اولین گام جهت پروش و اتصال دو نیکره مغز کودکان در حال رشد بیان می شود.

Show...
ساختار مغز_قسمت دوم
2020-05-18

با شناخت اجمالی مغز و نحوه کارکرد آن در هیجانات، ترس ها و کج خلقی ها، راهکارهای عملی، جهت ارتباط موثر به فرزندان و پاسخ صحیح به آنها در اختیار شما قرار میگیرد.

Show...
ارتباط با نوجوان
2020-05-18

راهکارهای ارتباط موثر با نوجوان

Show...

Latest Episode