فینتاک
Category Business
Published June 20, 2020
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست فینتک ، فناوری مالی و استارتاپ ها

Available Episodes

2017-01-02

پادکست فینتاک قسمت اول - گفت و گو علی فارمد با میلاد جهاندار موسس باهمتا

Show...
2017-01-10

پادکست فینتاک قسمت دوم - گفت و گو علی فارمد با مصطفی امیری هم بنیانگذار زرین پال

Show...
2017-01-15

پادکست فینتاک قسمت سوم - گفت و گو علی فارمد با سعید مشهدی از استارتاپ پی پینگ

Show...
2017-02-05

پادکست فینتاک قسمت چهارم - گفت و گو علی فارمد با مهدی عبادی هم بنیانگذار پولام

Show...
2017-04-26

پادکست فینتاک قسمت پنجم- گفت و گو علی فارمد با علیرضا علیدوست از استارت آپ نیو

Show...
2017-06-24

پادکست فینتاک قسمت ششم - گفتگو علی فارمد با جعفر محمدی فعال حوزه فین تک

Show...
2017-07-15

پادکست فینتاک قسمت هفتم - گفتگو علی فارمد با ناصر غانم زاده

Show...
2018-07-02

پادکست فینتاک قسمت هشتم - گفتگو علی فارمد با محمدرضا نیک خواه از استارتاپ هما پی

Show...
گفتگو با قاسم رادمان (استارتاپ آی دی پی)
2018-07-11

گفتگو علی فارمد با قاسم رادمان از استارتاپ آی دی پی

Show...
گفتگو با مصطفی نقی پور فر (آزمایشگاه نوآوری بلاکچین)
2018-07-21

گفتگو علی فارمد با مصطفی نقی پور فر مدیر آزمایشگاه بلاکچین خانه نوآوری

Show...
گفتگو با حسین سالمی نژاد (استارتاپ شارژمان)
2018-08-04

گفتگو علی فارمد با حسین سالمی نژاد موسس استارتاپ شارژمان

Show...
گفتگو با حسین سالمی نژاد (استارتاپ شارژمان)
2018-08-04

گفتگو علی فارمد با حسین سالمی نژاد موسس استارتاپ شارژمان

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-01-02

پادکست فینتاک قسمت اول - گفت و گو علی فارمد با میلاد جهاندار موسس باهمتا

Show...
2017-01-10

پادکست فینتاک قسمت دوم - گفت و گو علی فارمد با مصطفی امیری هم بنیانگذار زرین پال

Show...
2017-01-15

پادکست فینتاک قسمت سوم - گفت و گو علی فارمد با سعید مشهدی از استارتاپ پی پینگ

Show...
2017-02-05

پادکست فینتاک قسمت چهارم - گفت و گو علی فارمد با مهدی عبادی هم بنیانگذار پولام

Show...
2017-04-26

پادکست فینتاک قسمت پنجم- گفت و گو علی فارمد با علیرضا علیدوست از استارت آپ نیو

Show...
2017-06-24

پادکست فینتاک قسمت ششم - گفتگو علی فارمد با جعفر محمدی فعال حوزه فین تک

Show...
2017-07-15

پادکست فینتاک قسمت هفتم - گفتگو علی فارمد با ناصر غانم زاده

Show...
2018-07-02

پادکست فینتاک قسمت هشتم - گفتگو علی فارمد با محمدرضا نیک خواه از استارتاپ هما پی

Show...
گفتگو با قاسم رادمان (استارتاپ آی دی پی)
2018-07-11

گفتگو علی فارمد با قاسم رادمان از استارتاپ آی دی پی

Show...
گفتگو با مصطفی نقی پور فر (آزمایشگاه نوآوری بلاکچین)
2018-07-21

گفتگو علی فارمد با مصطفی نقی پور فر مدیر آزمایشگاه بلاکچین خانه نوآوری

Show...
گفتگو با حسین سالمی نژاد (استارتاپ شارژمان)
2018-08-04

گفتگو علی فارمد با حسین سالمی نژاد موسس استارتاپ شارژمان

Show...
گفتگو با حسین سالمی نژاد (استارتاپ شارژمان)
2018-08-04

گفتگو علی فارمد با حسین سالمی نژاد موسس استارتاپ شارژمان

Show...

Latest Episode