قصه نوید
Category Fiction
Published June 19, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... https://t.me/ghessehnavid

Available Episodes

"قصه نوید" -قسمت اول : قصه پارسا
2020-04-09

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید.

Show...
"قصه نوید" -قسمت دوم : قصه نگار
2020-04-10

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید.

Show...
"قصه نوید" -قسمت سوم : قصه نرگس
2020-04-23

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید.

Show...
"قصه نوید" -قسمت چهارم : قصه حسین
2020-05-07

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید.

Show...
قصه نوید ( قسمت پنجم : قصه رضا )
2020-05-21

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید. t.me/ghessehnavid

Show...
"قصه نوید " قسمت ششم : قصه سهیل
2020-06-19

قصه سهیل ، قصه ای برای تمام سربازان فراری روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید. t.me/ghessehnavid

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

"قصه نوید" -قسمت اول : قصه پارسا
2020-04-09

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید.

Show...
"قصه نوید" -قسمت دوم : قصه نگار
2020-04-10

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید.

Show...
"قصه نوید" -قسمت سوم : قصه نرگس
2020-04-23

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید.

Show...
"قصه نوید" -قسمت چهارم : قصه حسین
2020-05-07

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید.

Show...
قصه نوید ( قسمت پنجم : قصه رضا )
2020-05-21

روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید. t.me/ghessehnavid

Show...
"قصه نوید " قسمت ششم : قصه سهیل
2020-06-19

قصه سهیل ، قصه ای برای تمام سربازان فراری روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی .  با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی....  انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... .............................................................. هر یک پنجشنبه در میان منتظر قصه نوید باشید. t.me/ghessehnavid

Show...

Latest Episode