قصه های هزار و یک شب | hezaroiekshab | Hezaro Yek Shab
Category Arts
Published February 9, 2021
Episodes 79

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در اینجا، قصه‌های هزارویکشب را با هم می‌شنویم. کتابی که من برایِ تهیه‌یِ این مجموعه در اختیار دارم ترجمه‌ایِ است از زمانِ فتحعلیشاهِ قاجار (به دستورِ نوه‌یِ وی، بهمن میرزا) به قلمِ ملا عبداللطیف طسوجی که انتخابِ اشعارِ فارسیِ آن بر عهده‌یِ میرزا سروش بوده. در این ترجمه، بعضی جملات و ابیات ترجمه نشده و همان عباراتِ عربی به کار رفته که گاه از روان بودنِ متن می‌کاهد. از این روی، من گاه بخش‌هایِ عربیِ متن را خودم به فارسی ترجمه می‌کنم، و در صورتِ لزوم متن را -با کمترین تغییرات- ویرایش می‌کنم. تمامِ این تغییرات و معانیِ بعضی کلمات را (از شبِ بیست و نهم) می‌توانید در توضیحاتِ هر قسمت بیابید.

Available Episodes

قصه های هزار و یکشب: آغاز داستان
2019-02-27

حکایات روایت شده در این قسمت شهرباز و برادرش شاهزمان دهقان و خرش --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب یکم
2019-02-27

حکایات روایت شده در این قسمت بازرگان و عفریت پیر و غزال --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب دوم
2019-02-27

حکایات روایت شده در این قسمت باقی حکایت پیر و غزال پیر دوم و دو سگش پیر و استر --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب سوم
2019-03-08

حکایات روایت شده در این قسمت: صیاد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب چهارم
2019-03-10

حکایات روایت شده در این قسمت: باقی حکایت صیادمَلِک یونان و حکیم رویان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب پنجم
2019-03-13

حکایات روایت شده در این قسمت: باقی حکایت صیاد باقی حکایت مَلِک یونان و حکیم رویان مَلِک سندباد وزیر و پسر پادشاه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب ششم
2019-03-17

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایت صیاد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب هفتم
2019-03-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایت صیاد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب هشتم
2019-03-27

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایت صیاد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب نهم
2019-03-31

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایت صیاد حکایت حمال با دختران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب دهم
2019-04-03

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب یازدهم
2019-04-07

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران حکایتِ گدایِ اول --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب دوازدهم
2019-04-16

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ گدایِ اول حکایتِ گدایِ دوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب سیزدهم
2019-04-19

حکایات روایت شده در این قسمت:  باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ گدایِ دوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب چهاردهم
2019-04-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ گدایِ دوم حکایتِ گدایِ سوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پانردهم
2019-05-01

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ گدایِ سوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شانردهم
2019-05-11

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران حکایتِ بانو و دو سگش --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفدهم
2019-05-12

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ بانو و دو سگش حکایتِ دخترِ تازیانه خورده --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هیجدهم
2019-05-16

حکایات روایت شده در این قسمت: پایانِ حکایتِ حمال با دختران حکایتِ غلامِ دروغگو --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ نوزدهم
2019-05-21

حکایات روایت شده در این قسمت: باقی حکایتِ غلامِ دروغگو حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیستم
2019-05-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقی حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و یکم
2019-06-01

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و دوم
2019-06-04

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و سوم
2019-06-08

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و چهارم
2019-06-16

حکایات روایت شده در این قسمت: پایانِ حکایتِ نور الدین و شمس الدین حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و پنجم
2019-06-24

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی حکایتِ نصرانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و ششم
2019-06-26

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی پایانِ حکایتِ نصرانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و هفتم
2019-07-15

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی حکایتِ بازرگان و زرباجه (مباشر) حکایتِ طبیبِ یهودی *زرباجه: نوعی خوراکی با جگر و پیاز و سیر و ادویه یِ فراوان. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و هشتم
2019-07-24

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی باقیِ حکایتِ طبیبِ یهودی حکایتِ عاشق و دلاک --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و نهم
2019-08-13

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی باقیِ حکایتِ عاشق و دلاک اشعاری که دلاک از دوستانش روایت میکند در متن به عربی آمده است که من ترجمه ای فارسی از آنها را خواندم. -ان لم اذهب الیها تجئنی بیتی: گر امشب سویِ آن مه رو نتازم/نتابد دوریم، آید به پیشم. -الخبز عند زوجتی ما صارفی صندوق: نانی که در دستِ زنِ من هست در صندوق نیست. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سیم
2019-08-22

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی باقیِ حکایتِ عاشق و دلاک حکایتِ شیخِ خاموش و برادرانش حکایتِ اعرج حکایتِ بقبق اعرج: لَنگ بقبق: هرزه گو قفا خوردن: پسِ گردنی خوردن طپانچه خوردن: سیلی خوردن --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و یکم
2019-08-30

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانیباقیِ حکایتِ شیخِ خاموش و برادرانشبافیِ حکایتِ بقبقحکایتِ کورحکایتِ اعورحکایتِ بی گوش قفه: مَردِ ریز اندام اعور: شخصِ یک چشم قناره: چنگکِ قصابی حصه: سهم، بخش همیان: کیسه ای که در آن پول ریخته به کمر بندند. عباراتی که در این خوانش به فارسی برگردانده شدند: هذا بهتان عظیم: این بهتانِ بزرگی است. اعوذ بالله من شر هذا الیوم: پناه بر خدا از شرِ این روزِ شوم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و دوم - بخشِ یکم
2019-10-05

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی باقیِ حکایتِ شیخِ خاموش و برادرانش باقیِ حکایتِ بی گوش حکایتِ لب بریده کریاس: درگاه ابریق: آفتابه مکحله: سرمه دان منقاش: موچین، خارچین حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی در این شب به پایان میرسد، اما شهرزاد حکایتی تازه آغاز میکند. برایِ جلوگیری از طولانی(تر) شدنِ این قسمت، تصمیم گرفتم که حکایاتِ این شب را در دو بخش ضبط و پخش کنم، و برای پایانِ بخشِ یکم، جملاتِ زیر را به انتهایِ این بخش افزودم: چون شهرزاد حکایت به انجام رسانید، خواهرِ کهترش، دنیازاد، گفت: "ای خواهر! طرفه حکایتی گفتی." و آن شب، خواب به چشمانِ مَلِک راه نمی یافت. پس، شهرزاد بر آن شد که حکایتی تازه آغازد. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و دوم - بخشِ دوم
2019-10-22

حکایات روایت شده در این قسمت: حکایتِ دو وزیر آس کردن: ساییدن تیز: گوز عقیق: سنگی است قرمز که از آن انگشتر سازند. سوده: گداخته و مذاب ساده پرند: نوعی پارچه یِ ابریشمینِ ساده. در اینجا مراد آن است که پسر بسیار جوان است و هنوز مویی بر رُخَش نرُسته. غالیه: بوی خوشی مرکب از مشک و عنبر و باله به رنگ سیاه که موی را بدان خضاب کنند. (فرهنگِ معین) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و سوم
2019-12-02

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ دو وزیر --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و چهارم
2020-01-17

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ دو وزیر مصطبه: سکو، جایگاهِ ویژه دبوس: گرزِ آهنی قنینه: ظرفِ شراب، صراحی قرابه: ظرفِ شکم‌دار با دهانی باریک و مخصوص شراب و سرکه ساتکین: پیاله قلاش: بی‌چیز نرگس: استعاره از چشمِ خمار جماش: فریبنده هبا: گرد و غبار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و پنجم
2020-01-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ دو وزیر قندیل: مشعلی که از سقف آویزان می‌کنند. جبه: جامۀ گشاد و بلند که روی جامه‌های دیگر می‌پوشند. یکی از تغییراتی که در متنِ حکایتِ شبِ سی و پنجم دادم در مصرعِ اولِ از بیتِ دومِ نظمی است که نورالدین در شرحِ حالِ خود بیان می‌کند، از آن رو که خوانشِ سختی داشت، "کنیزکی از بهرِ شادی‌ام بخرید" را به جایِ "یکی کنیزکی بهرِ نشاطِ من بخرید" خواندم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و ششم
2020-02-09

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ دو وزیر حکایتِ ایوب و فرزندان در خوانشِ شبِ سی و ششم، چند بار از واژه کرّت استفاده شده بود، که به جایِ آن واژه مرتبه را آوردم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و هفتم
2020-02-15

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ایوب و فرزندان وساده: مسند، بالش و پشتی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و هشتم
2020-03-08

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ایوب و فرزندان حکایتِ صواب، غلامِ اول حکایتِ کافور، غلامِ دوم در خوانشِ شبِ سی و هشتم، جمله‌یِ نخست را خودم به متن اضافه کردم: "پس غلامان همه موافقت کردند که یک به یک سرگذشتِ خویش بیان کنند." همچنین، در حکایتِ کافور، عبارتِ "با رویِ گشاده" را عوض کرده، "بی چادر و روبنده" خواندم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و نهم
2020-03-21

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ایوب و فرزندان باقیِ حکایتِ کافور، غلامِ دوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ چهلم
2020-04-01

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ایوب و فرزندان مفتول: (اسم) رشته‌یِ باریکِ پیچیده شده، و (صفت) پیچ و تاب داده شده. مغلول: بسته به غل و زنجیر --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ چهل و یکم
2020-04-10

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ایوب و فرزندان خانه‌یِ تاریکی: سیاه چال، زندان در متنِ داستانِ این شب، جمله‌ایِ که در ادامه می‌آید را برایِ روان‌تر شدنِ داستان -با توجه به یکی از نسخ انگلیسی- اضافه کردم: از قضا قوه القلوب از پنجره بیرون نگریست و سربازانِ خلیفه را شناخت. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ چهل و دوم
2020-04-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ایوب و فرزندان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ چهل و سوم
2020-04-24

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ایوب و فرزندان راد: بخشنده دادار: آورنده‌یِ داد، دادگر. -- داد: عدل همال: شریک و هم‌تا --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب چهل و چهارم
2020-04-30

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ایوب و فرزندان حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان ذمت من بری کن: تعهد و دینی بر گردنِ من مگذار. مرا ببخش. ضیاع: زمین و آب و درخت عقار: مِلک و زمینِ زراعتی اکاسره: جمعِ کسری، عنوانِ پادشاهانِ ساسانی قیاصره: جمعِ قیصر، عنوانِ پادشاهانِ رومی امائل: احتمالا به معنیِ اطرافیان باشد. اقران: هم سن و سالان در خوانشِ شبِ چهل و چهارم، جمله‌یِ "العبدو ما ملکت یداه لسیده" را به "بنده را هرچه هست متعلق به مَلِک باشد" ترجمه کردم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب چهل و پنجم
2020-05-01

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان انباز: شریک محاربت: جنگ و غارت الم: درد و رنج قطاع الطریق: قطع کننده‌یِ راه، راهزنان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب چهل و ششم
2020-05-09

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان رایات: نشانه‌هایِ لشکر -- جمعِ رایت: درفش، عَلَم، بیرق کرّت: دفعه و مرتبه در خوانشِ شبِ چهل و ششم، تبعه و لحقه را در جمله‌یِ "شرکان، سپاه را ملاحظه کرد، ده هزار جز تبعه و لحقه حاضر بودند"، به خدم و حشم ترجمه کردم. همچنین، حرفِ ربطِ نیز را به جمله‌یِ "وزیر دندان با رسولانِ ملک افریدون نیز در میانِ لشکرگاه فرود آمد"، اضافه کردم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ چهل و هفتم
2020-05-14

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان فرقان: جدا کننده‌یِ درست و غلط. در اینجا به قرآن اشاره دارد. ما مَلَکَت ایمانُکُم: (در فارسی: مُلکِ یمین) اصطلاحی است قرآنی که به بردگان اشاره دارد. توضیحات بیشتر را می‌توانید در منابعِ تخصصی یا دانشنامه‌هایِ جامع، مثلِ ویکی‌پدیا، پیدا کنید. نشانیِ صفحه‌یِ ویکی‌پدیا مربوط به این موضوع را در ادامه قرار دادم. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ چهل و هشتم
2020-05-19

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان رخام: مرمر مکنون: پوشیده شده، پنهان در خوانشِ داستانِ شبِ چهل و هشتم، به جایِ کلمه‌یِ مدام، از کلمه‌یِ شراب استفاده کردم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ چهل و نهم
2020-05-27

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان غنج: کرشمه، ناز دِلال: اخم‌ناز، عشوه در خوانشِ داستانِ شبِ چهل و نهم، به جایِ یا بن ملک و ایتها الملکه، به ترتیب از عباراتِ ای ملک‌زاده و ای ملکه استفاده کردم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاهم
2020-06-09

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان بلوک: منطقه جیره: خوراک علیق: خوراکِ ستور (مثلِ علف) اشهب: اسبِ سیاه و سفید --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و یکم
2020-06-20

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان حقه: ظرف کوچکی برای نگهداری جواهر معین: یاری دهنده --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و دوم
2020-06-26

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان شُعار یا شِعار: راه و رسم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و سوم
2020-07-08

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان پشیز: سکۀ مسین کم‌ارزش که در زمان ساسانیان رایج بوده تون: آتش‌خانه‌یِ گرمابه تون‌تاب: کوره‌چیِ گرمابه وَبال: سختی و عذاب --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و چهارم
2020-07-14

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان راحل: کوچ‌کننده. در مَجاز به معنیِ وفات‌یافته است. زهی: آفرین مرافقت: دوست و هم‌راه بودن در داستانِ شبِ پنجاه و چهارم، عبارتِ سبحان الذی یحیی العظام وهی رمیم (برگرفته از قرآن، سوره یس، آیه هشتاد و هفت) را به پاکا کسی که استخوان‌هایِ پوسیده را زندگی بخشد ترجمه کرده و خواندم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و پنجم
2020-07-21

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان عنا: رنج مسا: شبانگاه معمور: آباد، پررونق اعانت: یاری مکافات: پاداش غایت: نهایت و پایان، مقصد و مقصود. مِخلَب: ناخن پرندگان شکاری، داسِ بی‌دندانه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و ششم
2020-07-30

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان خواسته: دارایی در روایتِ داستانِ شبِ پنجاه و ششم، عباراتِ بیع و شری و  معاذ الله را به ترتیب خرید و فروش و پناه بر خدا خواندم. همچنین جمله‌یِ "... با او بگوید که برادرت در شهر قدس نزار و رنجور است و در نزد من بود. او را در خانه‌یِ خود گذاشتم که شربت و دارو بخورد."  را کوتاه کرده و چنین خواندم: "... با او بگوید که برادرِ نزار و رنجورت را در شهرِ قدس به خانه‌یِ خود گذاشتم که شربت و دارو بخورد." --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و هفتم
2020-08-05

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و هشتم
2020-08-06

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان قرطاس: قلم خامه: قلم اکتحال کردن: سرمه کشیدن اوطان: وطن‌ها. غریبِ اوطان یعنی در همه جا بیگانه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پنجاه و نهم
2020-08-11

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان در خوانشَ شبِ پنجاه و نهم، عبارتِ چون ملِک او را بدید خونِ برادری به جوش آمد و مهرش اندر دل جای گرفت را تصحیح کرده و به جایِ آن خواندم، ملِک شرکان که خواهرِ کوچکتر را هیچگاه ندیده بود و نمی‌شناخت، چون نزهت الزمان در برابرش آمد، مهرش اندر در جای گرفت. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصتم
2020-08-14

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان مجلسِ درسِ نزهت الزمان - مجلسِ درسِ نزهت الزمان تا پایانِ حکایتِ شبِ شصت و ششم ادامه دارد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصت و یکم
2020-08-17

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان مجلسِ درسِ نزهت الزمان - مجلسِ درسِ نزهت الزمان تا پایانِ حکایتِ شبِ شصت و ششم ادامه دارد - در خوانشِ شبِ شصت و یکم، به جایِ کلمه‌یِ ولود گفتم بسیار زا --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصت و دوم
2020-08-20

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان مجلسِ درسِ نزهت الزمان - مجلسِ درسِ نزهت الزمان تا پایانِ حکایتِ شبِ شصت و ششم ادامه دارد - در خوانشِ شبِ شصت و دوم، عبارتِ اللهم اجعله مبارکا و لاتجعله شقیا و صورها احسن تصویرا را ترجمه کرده و خواندم پروردگارا، او را نیکو گردان و ستمکارش مگردان و او را به زیبایی بر آور --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصت و سوم
2020-08-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان مجلسِ درسِ نزهت الزمان - مجلسِ درسِ نزهت الزمان تا پایانِ حکایتِ شبِ شصت و ششم ادامه دارد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصت و چهارم
2020-08-26

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان مجلسِ درسِ نزهت الزمان - مجلسِ درسِ نزهت الزمان تا پایانِ حکایتِ شبِ شصت و ششم ادامه دارد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصت و پنجم
2020-08-29

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان مجلسِ درسِ نزهت الزمان - مجلسِ درسِ نزهت الزمان تا پایانِ حکایتِ شبِ شصت و ششم ادامه دارد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصت و ششم
2020-08-31

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان مجلسِ درسِ نزهت الزمان - مجلسِ درسِ نزهت الزمان تا پایانِ حکایتِ شبِ شصت و ششم ادامه دارد - در خوانشِ شبِ شصت و یکم، به جایِ کلمه‌یِ ثقاة، که جمع ثقة است، گفتم معتمدان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصتم و هفتم
2020-09-10

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصتم و هشتم
2020-09-14

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شصت و نهم
2020-09-17

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفتادم
2020-09-25

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفتاد و یکم
2020-10-06

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفتاد و دوم
2020-10-09

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان ---- رَبع: خانه و سرای اطلال: جمعِ طلل، نشانه‌هایِ سرای کهنه و ویران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفتاد و سوم
2021-01-04

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفتاد و چهارم
2021-01-05

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفتاد و پنجم
2021-01-09

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان ---- خیل: گله اسب --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفتاد و ششم
2021-01-14

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفتاد و هفتم
2021-02-09

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قصه های هزار و یکشب: آغاز داستان
2019-02-27

حکایات روایت شده در این قسمت شهرباز و برادرش شاهزمان دهقان و خرش --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب یکم
2019-02-27

حکایات روایت شده در این قسمت بازرگان و عفریت پیر و غزال --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب دوم
2019-02-27

حکایات روایت شده در این قسمت باقی حکایت پیر و غزال پیر دوم و دو سگش پیر و استر --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب سوم
2019-03-08

حکایات روایت شده در این قسمت: صیاد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب چهارم
2019-03-10

حکایات روایت شده در این قسمت: باقی حکایت صیادمَلِک یونان و حکیم رویان --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب پنجم
2019-03-13

حکایات روایت شده در این قسمت: باقی حکایت صیاد باقی حکایت مَلِک یونان و حکیم رویان مَلِک سندباد وزیر و پسر پادشاه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب ششم
2019-03-17

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایت صیاد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب هفتم
2019-03-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایت صیاد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب هشتم
2019-03-27

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایت صیاد --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب نهم
2019-03-31

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایت صیاد حکایت حمال با دختران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب دهم
2019-04-03

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب یازدهم
2019-04-07

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران حکایتِ گدایِ اول --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب دوازدهم
2019-04-16

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ گدایِ اول حکایتِ گدایِ دوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب سیزدهم
2019-04-19

حکایات روایت شده در این قسمت:  باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ گدایِ دوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شب چهاردهم
2019-04-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ گدایِ دوم حکایتِ گدایِ سوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ پانردهم
2019-05-01

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ گدایِ سوم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ شانردهم
2019-05-11

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران حکایتِ بانو و دو سگش --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هفدهم
2019-05-12

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ حمال با دختران باقیِ حکایتِ بانو و دو سگش حکایتِ دخترِ تازیانه خورده --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ هیجدهم
2019-05-16

حکایات روایت شده در این قسمت: پایانِ حکایتِ حمال با دختران حکایتِ غلامِ دروغگو --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ نوزدهم
2019-05-21

حکایات روایت شده در این قسمت: باقی حکایتِ غلامِ دروغگو حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیستم
2019-05-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقی حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و یکم
2019-06-01

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و دوم
2019-06-04

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و سوم
2019-06-08

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ نور الدین و شمس الدین --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و چهارم
2019-06-16

حکایات روایت شده در این قسمت: پایانِ حکایتِ نور الدین و شمس الدین حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و پنجم
2019-06-24

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی حکایتِ نصرانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و ششم
2019-06-26

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی پایانِ حکایتِ نصرانی --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و هفتم
2019-07-15

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی حکایتِ بازرگان و زرباجه (مباشر) حکایتِ طبیبِ یهودی *زرباجه: نوعی خوراکی با جگر و پیاز و سیر و ادویه یِ فراوان. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و هشتم
2019-07-24

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی باقیِ حکایتِ طبیبِ یهودی حکایتِ عاشق و دلاک --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ بیست و نهم
2019-08-13

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی باقیِ حکایتِ عاشق و دلاک اشعاری که دلاک از دوستانش روایت میکند در متن به عربی آمده است که من ترجمه ای فارسی از آنها را خواندم. -ان لم اذهب الیها تجئنی بیتی: گر امشب سویِ آن مه رو نتازم/نتابد دوریم، آید به پیشم. -الخبز عند زوجتی ما صارفی صندوق: نانی که در دستِ زنِ من هست در صندوق نیست. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سیم
2019-08-22

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی باقیِ حکایتِ عاشق و دلاک حکایتِ شیخِ خاموش و برادرانش حکایتِ اعرج حکایتِ بقبق اعرج: لَنگ بقبق: هرزه گو قفا خوردن: پسِ گردنی خوردن طپانچه خوردن: سیلی خوردن --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و یکم
2019-08-30

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانیباقیِ حکایتِ شیخِ خاموش و برادرانشبافیِ حکایتِ بقبقحکایتِ کورحکایتِ اعورحکایتِ بی گوش قفه: مَردِ ریز اندام اعور: شخصِ یک چشم قناره: چنگکِ قصابی حصه: سهم، بخش همیان: کیسه ای که در آن پول ریخته به کمر بندند. عباراتی که در این خوانش به فارسی برگردانده شدند: هذا بهتان عظیم: این بهتانِ بزرگی است. اعوذ بالله من شر هذا الیوم: پناه بر خدا از شرِ این روزِ شوم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و دوم - بخشِ یکم
2019-10-05

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی باقیِ حکایتِ شیخِ خاموش و برادرانش باقیِ حکایتِ بی گوش حکایتِ لب بریده کریاس: درگاه ابریق: آفتابه مکحله: سرمه دان منقاش: موچین، خارچین حکایتِ خیاط و احدب و یهودی و مباشر و نصرانی در این شب به پایان میرسد، اما شهرزاد حکایتی تازه آغاز میکند. برایِ جلوگیری از طولانی(تر) شدنِ این قسمت، تصمیم گرفتم که حکایاتِ این شب را در دو بخش ضبط و پخش کنم، و برای پایانِ بخشِ یکم، جملاتِ زیر را به انتهایِ این بخش افزودم: چون شهرزاد حکایت به انجام رسانید، خواهرِ کهترش، دنیازاد، گفت: "ای خواهر! طرفه حکایتی گفتی." و آن شب، خواب به چشمانِ مَلِک راه نمی یافت. پس، شهرزاد بر آن شد که حکایتی تازه آغازد. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و دوم - بخشِ دوم
2019-10-22

حکایات روایت شده در این قسمت: حکایتِ دو وزیر آس کردن: ساییدن تیز: گوز عقیق: سنگی است قرمز که از آن انگشتر سازند. سوده: گداخته و مذاب ساده پرند: نوعی پارچه یِ ابریشمینِ ساده. در اینجا مراد آن است که پسر بسیار جوان است و هنوز مویی بر رُخَش نرُسته. غالیه: بوی خوشی مرکب از مشک و عنبر و باله به رنگ سیاه که موی را بدان خضاب کنند. (فرهنگِ معین) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و سوم
2019-12-02

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ دو وزیر --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و چهارم
2020-01-17

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ دو وزیر مصطبه: سکو، جایگاهِ ویژه دبوس: گرزِ آهنی قنینه: ظرفِ شراب، صراحی قرابه: ظرفِ شکم‌دار با دهانی باریک و مخصوص شراب و سرکه ساتکین: پیاله قلاش: بی‌چیز نرگس: استعاره از چشمِ خمار جماش: فریبنده هبا: گرد و غبار --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

Show...
شبِ سی و پنجم
2020-01-23

حکایات روایت شده در این قسمت: باقیِ حکایتِ دو وزیر قندیل: مشعلی که از سقف آویزان می‌کنند. جبه: جامۀ گشاد و بلند که روی جامه‌های دیگر می‌پوشند. یکی از تغییراتی که در متنِ حکایتِ شبِ سی و پنجم دادم در مصرعِ اولِ از بیتِ دومِ نظمی است که نورالدین در شرحِ حالِ خود بیان می‌کند، از آن رو که خوانشِ سختی داشت، "کنیزکی از بهرِ شادی‌ام بخرید" را به جایِ "یکی کنیزکی بهرِ نشاطِ من بخرید" خواندم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

</