لی پک
Published January 23, 2021
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من مهسا حکمت هستم، روزنامه‌نگاری که این روزها بیشتر سفر می‌کند و در لی‌پک برایتان از شگفتی‌های سفر می‌گویم

Available Episodes

Lipak - S 1 -E 0
2020-08-09

فصل اول پادکست لی‌پک مجموعه نامه‌های من است از کویر با تمبر سرزمین سکوت که طی ۵ قسمت با شما به اشتراک می‌گذارم

Show...
Lipak - S1 - E1
2020-08-19

سفر ۳۵ روزه برادران قزوینیان به بیابان های ایران با تیم نشنال جئوگرافیک   ماجراجویی که بر اساس نقشه سفر سوئن هدین برنامه ریزی شده بود 

Show...
Lipak - S1 - E2
2020-09-19

 کویر لوت را در طی یک هفته با دو مارشال رفتم. رمل‌ها را با مهرداد قزوینیان و سوار بر ماشینش شناختم و کلوت‌ها را با پای پیاده همراه بهمن ایزدی. این اپیزود عبور از رمل هاست. من در این شماره راجع‌به شباهت مریخ و لوت می‌گویم و از دره‌ شهاب‌سنگ‌ها عبور می‌کنم. 

Show...
Lipak - S1 - E3
2020-10-21

این نامه را در کنار بهمن ایزدی نوشتم. بهمن ایزدی برای من همانند ریش‌سفیدی اهل لوت‌ است که وقتی با پای پیاده همراهش می‌شوی و از دالون‌های بزرگ و کوچک کلوت‌های رُسی می‌گذری برایت از حافظ می‌خواند و داستان پیدایششان را تعریف می‌کند. این قسمت از پادکست لی‌پک ادای احترامی است به محمد رضا شجریان، خسروی آواز ایران زمین

Show...
Lipak - S1 - E4
2020-11-19

در این نامه برایت از سفر سوم آلفونس گابریل و همسرش اگنس می‌گویم. دکتری اتریشی که عاشق صحرانوردی بوده‌است و ملک محمد ناروئی را به عنوان راهنمایش برای گذر از لوت انتخاب می‌کند. همراهم شو تا در این سفر با بهمن ایزدی مروری کنیم بر کویرگردی آلوفنس گابریل و ملک محمد.

Show...
Lipak - S1 - E5
2021-01-19

این نامه را امیر معصومی برایت می‌نویسد. او از شهریور ۱۳۹۳ می‌گوید. زمانی که برای نجات دو جوان گم شده راهی مرنجاب می‌شود. این نامه بیشتر نقشه‌ی راهی‌است تا اگر زمانی در کویر گم شدی راه نجات را نشانت دهد.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

Lipak - S 1 -E 0
2020-08-09

فصل اول پادکست لی‌پک مجموعه نامه‌های من است از کویر با تمبر سرزمین سکوت که طی ۵ قسمت با شما به اشتراک می‌گذارم

Show...
Lipak - S1 - E1
2020-08-19

سفر ۳۵ روزه برادران قزوینیان به بیابان های ایران با تیم نشنال جئوگرافیک   ماجراجویی که بر اساس نقشه سفر سوئن هدین برنامه ریزی شده بود 

Show...
Lipak - S1 - E2
2020-09-19

 کویر لوت را در طی یک هفته با دو مارشال رفتم. رمل‌ها را با مهرداد قزوینیان و سوار بر ماشینش شناختم و کلوت‌ها را با پای پیاده همراه بهمن ایزدی. این اپیزود عبور از رمل هاست. من در این شماره راجع‌به شباهت مریخ و لوت می‌گویم و از دره‌ شهاب‌سنگ‌ها عبور می‌کنم. 

Show...
Lipak - S1 - E3
2020-10-21

این نامه را در کنار بهمن ایزدی نوشتم. بهمن ایزدی برای من همانند ریش‌سفیدی اهل لوت‌ است که وقتی با پای پیاده همراهش می‌شوی و از دالون‌های بزرگ و کوچک کلوت‌های رُسی می‌گذری برایت از حافظ می‌خواند و داستان پیدایششان را تعریف می‌کند. این قسمت از پادکست لی‌پک ادای احترامی است به محمد رضا شجریان، خسروی آواز ایران زمین

Show...
Lipak - S1 - E4
2020-11-19

در این نامه برایت از سفر سوم آلفونس گابریل و همسرش اگنس می‌گویم. دکتری اتریشی که عاشق صحرانوردی بوده‌است و ملک محمد ناروئی را به عنوان راهنمایش برای گذر از لوت انتخاب می‌کند. همراهم شو تا در این سفر با بهمن ایزدی مروری کنیم بر کویرگردی آلوفنس گابریل و ملک محمد.

Show...
Lipak - S1 - E5
2021-01-19

این نامه را امیر معصومی برایت می‌نویسد. او از شهریور ۱۳۹۳ می‌گوید. زمانی که برای نجات دو جوان گم شده راهی مرنجاب می‌شود. این نامه بیشتر نقشه‌ی راهی‌است تا اگر زمانی در کویر گم شدی راه نجات را نشانت دهد.

Show...

Latest Episode