ماه سیزدهم / mahe sizdahom
Category History
Published March 21, 2021
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روایتی کمتر شنیده شده و منصفانه از تاریخ ایران ... ما در ماه سیزدهم سرگذشت مکانها ، نهادها ، شهرها و افراد اثرگذار ایران را در بستر رویدادها و وقایع اجتماعی و سیاسی آن دوران روایت میکنیم ... حمایت از پادکست ماه سیزدهم از طریق لینک زیر میسر میباشد : https://hamibash.com/mahesizdahom

Available Episodes

2020-05-03
شماره یکم : هنرستان موسیقی
2020-05-15
شماره دوم : خیابان لاله‌زار
2020-07-07
شماره سوم : شهرام شب‌پره
2020-07-07
شماره چهارم : تکیه دولت
2020-07-20
شماره پنجم : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
2020-08-17
شماره شِشُم : شعبان جعفری
2020-09-25
شماره هفتم : آبودان
2020-10-23
شماره هشتم : سوسن تسلیمی
2020-11-21
شماره نهم : محمدرضا شجریان
2020-12-29
شماره دهم : دانشگاه تهران
2021-03-21
شماره یازدهم : قرن چاهاردهم
2021-04-29
شماره دوازدهم : واروژان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-03
شماره یکم : هنرستان موسیقی
2020-05-15
شماره دوم : خیابان لاله‌زار
2020-07-07
شماره سوم : شهرام شب‌پره
2020-07-07
شماره چهارم : تکیه دولت
2020-07-20
شماره پنجم : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
2020-08-17
شماره شِشُم : شعبان جعفری
2020-09-25
شماره هفتم : آبودان
2020-10-23
شماره هشتم : سوسن تسلیمی
2020-11-21
شماره نهم : محمدرضا شجریان
2020-12-29
شماره دهم : دانشگاه تهران
2021-03-21
شماره یازدهم : قرن چاهاردهم
2021-04-29
شماره دوازدهم : واروژان

Latest Episode