مرحله پنج stage 5
Category Arts
Published July 3, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام این مرحلۀ پنجه پادکست فراز پندار فراز پندار یعنی خواب . . حد اقل از نظر ما :پندار و فراز ناصرشریف اینطوره خواب جهانیه که ذهن تو میسازه درحالی که تنها مخاطبش هم خودتی . . احتمالن برای همینه که خوابهامون رو برای هم تعریف می کنیم مثل الان می خوام یه خواب تعریف کنم

Available Episodes

معرفی
2021-07-03

این خوبه که در فارسی کلمۀ او هم زنه و هم مرد. همه یه قدری به همچین ابهامی احتیاج دارن. همه به چیزی احتیاج دارن که بخوانش، دوستش داشته باشن و کمی نفهمنش

Show...
قسمت اول- خواب آهو
2021-07-10

. "مژه های آهو هر بار که پلک میزنه می گن "چیزی نیست" "چیزی نیست

Show...
قسمت دوم- خواب غریبه
2021-07-12

الان دیگه فکر کنم تو خواب بیشتر دیدمش تا بیداری

Show...
قسمت سوم- خواب دود
2021-07-14

وقتی صورتت رو دیدم گفتم به این ایده رسیدم که تو از دود به وجود اومدی

Show...
قسمت چهارم- خواب عروس
2021-07-17

عروس همین طور که می خندید  زشت میشد. من نمی تونستم مقاومت کنم ولی وحشت داشتم که در حضور چیزی به این زشتی داره خوابم می بره 

Show...
قسمت پنجم- خواب پرنده
2021-07-19

انگار خنده ها برای خوشی ما بود و خوشی ما بود که موجای آروم رو به وجود می آورد و نسیم مستقیمن از آغوشمون به دریا می ریخیت

Show...
قسمت ششم- خواب برفک
2021-07-21

رفتم کنارش صدای جمعیت بلند بود . . حامد مجبور بود داد بزنه . . گفت بیا این میشه مامان ایشونم خواهر . .

Show...
قسمت هفتم- خواب موش
2021-07-28

گفت آقا لطفن خودتونو برسونید. ما خونه نبودیم الان اومدیم  دیدیم یه چاقوی خیلی بزرگ توی سینک ظرف شوییه

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

معرفی
2021-07-03

این خوبه که در فارسی کلمۀ او هم زنه و هم مرد. همه یه قدری به همچین ابهامی احتیاج دارن. همه به چیزی احتیاج دارن که بخوانش، دوستش داشته باشن و کمی نفهمنش

Show...
قسمت اول- خواب آهو
2021-07-10

. "مژه های آهو هر بار که پلک میزنه می گن "چیزی نیست" "چیزی نیست

Show...
قسمت دوم- خواب غریبه
2021-07-12

الان دیگه فکر کنم تو خواب بیشتر دیدمش تا بیداری

Show...
قسمت سوم- خواب دود
2021-07-14

وقتی صورتت رو دیدم گفتم به این ایده رسیدم که تو از دود به وجود اومدی

Show...
قسمت چهارم- خواب عروس
2021-07-17

عروس همین طور که می خندید  زشت میشد. من نمی تونستم مقاومت کنم ولی وحشت داشتم که در حضور چیزی به این زشتی داره خوابم می بره 

Show...
قسمت پنجم- خواب پرنده
2021-07-19

انگار خنده ها برای خوشی ما بود و خوشی ما بود که موجای آروم رو به وجود می آورد و نسیم مستقیمن از آغوشمون به دریا می ریخیت

Show...
قسمت ششم- خواب برفک
2021-07-21

رفتم کنارش صدای جمعیت بلند بود . . حامد مجبور بود داد بزنه . . گفت بیا این میشه مامان ایشونم خواهر . .

Show...
قسمت هفتم- خواب موش
2021-07-28

گفت آقا لطفن خودتونو برسونید. ما خونه نبودیم الان اومدیم  دیدیم یه چاقوی خیلی بزرگ توی سینک ظرف شوییه

Show...

Latest Episode