مهاجرت به استرالیا
Category Education
Published March 12, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سامانه ویزا چک، اولین و تنهاترین ربات جستجو و اخذ جاب آفر استرالیا

Available Episodes

سامانه ویزا چک، اخذ اقامت کشور استرالیا با ویزای جاب آفر
2020-03-12

دولت استرالیا قصد دارد تا سال 2023 نیروی شاغل در بخش کشاورزی را به 455000 نفر برساند. بنابراین فرصتی مناسب مهاجرت برای فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی به کشور استرالیا فراهم گردیده است.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سامانه ویزا چک، اخذ اقامت کشور استرالیا با ویزای جاب آفر
2020-03-12

دولت استرالیا قصد دارد تا سال 2023 نیروی شاغل در بخش کشاورزی را به 455000 نفر برساند. بنابراین فرصتی مناسب مهاجرت برای فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی به کشور استرالیا فراهم گردیده است.

Show...

Latest Episode