مهدی افیونی زاده
Category Education
Published November 22, 2020
Episodes 71

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این کانال پادکست های تحلیلی ، آموزشی استاد مهدی افیونی زاده با رویکردهای روان شناسی ، توسعه فردی ، مدیریت ، کسب و کار و توسعه ی مهمترین مهارت عصر حاضر ، یعنی سواد ارتباطی قرار می گیرد . این سواد مهم در تمام حوزه ها مانند مدیریت ، فروش ، مذاکره ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ،ارتباط با مشتری و ... تعیین کننده و اثرگذار است . ?شما به چه میزان در ارتباطات باسواد هستید؟ همراه ما باشید تا گام به گام در ارتباطات ، باسوادتر شوید ? www.pbf.ir instagram.com/mehdiafyouizadeh

Available Episodes

داستان سواد و سواد ارتباطی
2020-10-09

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
رفتارهای بجا و بیجا
2020-10-10

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
خنثی نباشیم
2020-10-10

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
کیفیت های ارتباطی ما
2020-10-10

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
modirane-modaber-1
2020-10-10

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-2
2020-10-10

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
ghanoon jazb
2020-10-10

در این بخش مستند راز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ... این مستند چندین سال پیش منتشر و بسیاری مفاهیم و توصیه های آن را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دادند. اما پس از مدتی ، خروجی های مختلفی از رهروان این مسیر مشاهده شد که قابل تامل و بررسی دقیق تر بود . ادامه این تحلیل را در فایل موجود ، بشنوید ...

Show...
1 adat va saadat
2020-10-10

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
2 adat va saadat
2020-10-10

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
modirane-modaber-3
2020-10-13

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-4
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-5
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-6
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-7
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-8
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-9
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-10
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
3 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
4 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
5 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
6 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
7 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
8 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
اعتماد سازی
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
بازخورد موثر
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
نتیجه گرایی
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
کاهش سوء تفاهم
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
علت واکنش های دیگران
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
success
2020-11-06

تحلیل و بررسی فرایند موفقیت و عوامل موثر بر کامیابی . نگرشی علمی و نقادانه به موفقیت های افراد و اصلی ترین روش های دستیابی به آنها .

Show...
9 adat va saadat
2020-11-07

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
10 adat va saadat
2020-11-07

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
Mozakere (1)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (2)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (3)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (4)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (5)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (6)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (7)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (8)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (9)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (10)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (11)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (12)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (13)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (14)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (15)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (16)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (17)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (18)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (19)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (20)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (1)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (2)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (3)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (4)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (5)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (6)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (7)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (8)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (9)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (10)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (11)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (12)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (13)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (14)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (15)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (16)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (17)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (18)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (19)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (20)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

داستان سواد و سواد ارتباطی
2020-10-09

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
رفتارهای بجا و بیجا
2020-10-10

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
خنثی نباشیم
2020-10-10

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
کیفیت های ارتباطی ما
2020-10-10

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
modirane-modaber-1
2020-10-10

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-2
2020-10-10

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
ghanoon jazb
2020-10-10

در این بخش مستند راز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ... این مستند چندین سال پیش منتشر و بسیاری مفاهیم و توصیه های آن را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دادند. اما پس از مدتی ، خروجی های مختلفی از رهروان این مسیر مشاهده شد که قابل تامل و بررسی دقیق تر بود . ادامه این تحلیل را در فایل موجود ، بشنوید ...

Show...
1 adat va saadat
2020-10-10

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
2 adat va saadat
2020-10-10

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
modirane-modaber-3
2020-10-13

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-4
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-5
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-6
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-7
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-8
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-9
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
modirane-modaber-10
2020-10-25

سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

Show...
3 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
4 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
5 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
6 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
7 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
8 adat va saadat
2020-10-25

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
اعتماد سازی
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
بازخورد موثر
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
نتیجه گرایی
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
کاهش سوء تفاهم
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
علت واکنش های دیگران
2020-10-25

مجموعه ای از توصیه ها و راهکارهای لازم برای رشد و توسعه سواد ارتباطی در مدیریت ، فروش ، ارتباط با مشتری ، کسب و کار ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ... صفحه من را در شبکه های اجتماعی با آدرس زیر دنبال کنید : mehdiafyounizadeh www.pbf.ir

Show...
success
2020-11-06

تحلیل و بررسی فرایند موفقیت و عوامل موثر بر کامیابی . نگرشی علمی و نقادانه به موفقیت های افراد و اصلی ترین روش های دستیابی به آنها .

Show...
9 adat va saadat
2020-11-07

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
10 adat va saadat
2020-11-07

مجموعه آموزش های و نکات روان شناسی که به صورت علمی و کاربردی ارائه شده و می تواند عادت های افراد که سازنده کیفیت زندگی هر فرد است را مورد تحلیل و بهینه سازی قرار دهد تا شما توسعه و رشد فردی را در ابعاد مختلف تجربه کنید .

Show...
Mozakere (1)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (2)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (3)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (4)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (5)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (6)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (7)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (8)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (9)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (10)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (11)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (12)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (13)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (14)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (15)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (16)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (17)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (18)
2020-11-22

اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

Show...
Mozakere (19)
2020-11-22