موج بازاریابی، پادکست تخصصی بازاریابی
Category Business
Published January 19, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست با مدیران و متخصصان بازاریابی با محوریت تجربه و چالش های بازاریابی گفتگو خواهیم کرد.

Available Episodes

موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت صفر
2020-10-28

اپیزود معرفی پادکست گفتگوی تجربه محور با متخصصان بازاریابی

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت ۱
2020-11-03

گفتگوی حامد وثوقی با پارسا کاکویی درباره بازاریابی محتوایی

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 2
2020-11-11

گفتگوی حامد وثوقی با امید خاکپورنیا درباره ساخت آگهی های تبلیغاتی در تلویزیون

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 3
2020-11-24

گفتگوی حامد وثوقی با ماکان مهرپویا درباره تاریخچه تبلیغات در ایران

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 4
2020-12-01

گفتگوی حامد وثوقی با محمدتقی کریمی درباره بازاریابی استارتاپ ها

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 5
2020-12-22

گفتگوی حامد وثوقی با دکتر امیرعلم بیگی درباره مدل SOSTAC در بازاریابی دیجیتال

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 6
2021-01-19

گفتگوی حامد وثوقی با دکتر مسعود کیماسی، مدیر بازاریابی بانک ملت و علیجاه شهربانویی، مشاور بازاریابی و تبلیغات

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 7
2021-04-29

گفتگوی حامد وثوقی با آقای دکتر کیماسی مدیربازاریابی بانک ملت و آقای دکتر داداشی درباره تحقیقات بازاریابی

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 7
2021-04-29

گفتگوی حامد وثوقی با آقای دکتر کیماسی مدیربازاریابی بانک ملت و آقای دکتر داداشی درباره تحقیقات بازاریابی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت صفر
2020-10-28

اپیزود معرفی پادکست گفتگوی تجربه محور با متخصصان بازاریابی

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت ۱
2020-11-03

گفتگوی حامد وثوقی با پارسا کاکویی درباره بازاریابی محتوایی

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 2
2020-11-11

گفتگوی حامد وثوقی با امید خاکپورنیا درباره ساخت آگهی های تبلیغاتی در تلویزیون

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 3
2020-11-24

گفتگوی حامد وثوقی با ماکان مهرپویا درباره تاریخچه تبلیغات در ایران

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 4
2020-12-01

گفتگوی حامد وثوقی با محمدتقی کریمی درباره بازاریابی استارتاپ ها

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 5
2020-12-22

گفتگوی حامد وثوقی با دکتر امیرعلم بیگی درباره مدل SOSTAC در بازاریابی دیجیتال

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 6
2021-01-19

گفتگوی حامد وثوقی با دکتر مسعود کیماسی، مدیر بازاریابی بانک ملت و علیجاه شهربانویی، مشاور بازاریابی و تبلیغات

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 7
2021-04-29

گفتگوی حامد وثوقی با آقای دکتر کیماسی مدیربازاریابی بانک ملت و آقای دکتر داداشی درباره تحقیقات بازاریابی

Show...
موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت 7
2021-04-29

گفتگوی حامد وثوقی با آقای دکتر کیماسی مدیربازاریابی بانک ملت و آقای دکتر داداشی درباره تحقیقات بازاریابی

Show...

Latest Episode