نوای شاریا
Published April 30, 2021
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

🍃 شاریا گروهی ست که قصددارد روانشناسی،فلسفه و هنر رابه هم پیوند دهد، قصه آدمها را کشف کند و پنجره جدیدی برای نگریستن به جهان باز کند🍃 شاریا در گویش کردی به معنای قصه گوست.

Available Episodes

چرا قصه ها مهم هستند؟
2021-03-18

مینا توکلی روانشناس بالینی با ما درباره اهمیت قصه ها می گوید مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه هانس آهنین
2021-03-18

قصه هانس آهنین، قصه روان مردانه ای است که از بخشی از وجود خودش در جهان فعلی جدا شده است مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
تحلیل قصه هانس آهنین
2021-03-18

توجه : تحلیل قصه ها مناسب کودکان نیست  هانس آهنین ، بخش غریزی روان مرد است که تحت تاثیر فشارهای فرهنگ ، تمدن و .... انکار شده است مینا توکلی روانشناس بالین

Show...
خوانش قصه ماه پیشونی
2021-03-18

قصه ماه پیشونی با ما درباره رشد بخش زنانه روان حرف می زند مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
تحلیل قصه ماه پیشونی
2021-03-18

توجه :تحلیل  قصه ها مناسب کودکان نیست  وقتی ما تحت تاثیر نیروهای ناخودآگاه زندگی می  کنیم ، مدام رنج و سختی را به زندگیمون دعوت می کنیم ⠀ ⠀⠀ مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه زن گریان
2021-03-18

توجه کنید : این قصه مناسب کودکان نیست قصه زن گریان ، انگار روایتی است از کل زندگی روان زنانه. قصه روح جمعی روان زنانه است مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
تحلیل قصه زن گریان
2021-03-18

توجه کنید که تحلیل قصه ها مناسب کودکان نیست قصه زن گریان ، قصه آلوده شدن جریان زندگی مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه آفرینش در ایران باستان - قسمت اول
2021-03-22

خوانش قصه آفرینش  مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه آفرینش- قسمت دوم
2021-03-22

خوانش قصه آفرینش مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه آفرینش قسمت سوم
2021-03-22

خوانش قصه آفرینش مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
تحلیل قصه آفرینش در ایران باستان
2021-03-25

لطفا توجه کنید که تحلیل قصه ها مناسب کودکان نیست مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
چه زمانی به چه کسی مراجعه کنیم
2021-03-30

چه زمانی به چه کسی مراجعه کنیم  روانشناس روانپزشک  و یا مشاور میناتوکلی روانشناس بالینی به ما میگه که در چه مواقعی به هریک از متخصصان حوزه سلامت روان مراجعه کنیم؟

Show...
چرا ضروریه به روانشناس مراجعه کنیم؟
2021-04-30

میناتوکلی روانشناس بالینی به ما میگه که چرا مراجعه به روانشناس ضرورت دارد؟

Show...
رویکرد روانشناسی تحلیلی - تعریف آرک تایپ و انواع آن
2021-06-03

⠀ :در این بخش از مباحث روانشناسی و فلسفه خانم مینا توکلی روانشناس بالینی به صحبت پیرامون عناوین زیر می پردازند⠀ ⠀ ضرورت دانستن تاریخ روانشناسی ⠀ رویکرد روانشناسی تحلیلی ⠀ ...تعریف آرک تایپ و انواع آن و  ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Show...
خلق معنای جدیدی از روایت زندگی
2021-07-01

در این بخش از مباحث روانشناسی و فلسفه خانم مینا توکلی  به صحبت پیرامون معنای زندگی می پردازند⠀

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

چرا قصه ها مهم هستند؟
2021-03-18

مینا توکلی روانشناس بالینی با ما درباره اهمیت قصه ها می گوید مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه هانس آهنین
2021-03-18

قصه هانس آهنین، قصه روان مردانه ای است که از بخشی از وجود خودش در جهان فعلی جدا شده است مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
تحلیل قصه هانس آهنین
2021-03-18

توجه : تحلیل قصه ها مناسب کودکان نیست  هانس آهنین ، بخش غریزی روان مرد است که تحت تاثیر فشارهای فرهنگ ، تمدن و .... انکار شده است مینا توکلی روانشناس بالین

Show...
خوانش قصه ماه پیشونی
2021-03-18

قصه ماه پیشونی با ما درباره رشد بخش زنانه روان حرف می زند مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
تحلیل قصه ماه پیشونی
2021-03-18

توجه :تحلیل  قصه ها مناسب کودکان نیست  وقتی ما تحت تاثیر نیروهای ناخودآگاه زندگی می  کنیم ، مدام رنج و سختی را به زندگیمون دعوت می کنیم ⠀ ⠀⠀ مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه زن گریان
2021-03-18

توجه کنید : این قصه مناسب کودکان نیست قصه زن گریان ، انگار روایتی است از کل زندگی روان زنانه. قصه روح جمعی روان زنانه است مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
تحلیل قصه زن گریان
2021-03-18

توجه کنید که تحلیل قصه ها مناسب کودکان نیست قصه زن گریان ، قصه آلوده شدن جریان زندگی مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه آفرینش در ایران باستان - قسمت اول
2021-03-22

خوانش قصه آفرینش  مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه آفرینش- قسمت دوم
2021-03-22

خوانش قصه آفرینش مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
خوانش قصه آفرینش قسمت سوم
2021-03-22

خوانش قصه آفرینش مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
تحلیل قصه آفرینش در ایران باستان
2021-03-25

لطفا توجه کنید که تحلیل قصه ها مناسب کودکان نیست مینا توکلی روانشناس بالینی

Show...
چه زمانی به چه کسی مراجعه کنیم
2021-03-30

چه زمانی به چه کسی مراجعه کنیم  روانشناس روانپزشک  و یا مشاور میناتوکلی روانشناس بالینی به ما میگه که در چه مواقعی به هریک از متخصصان حوزه سلامت روان مراجعه کنیم؟

Show...
چرا ضروریه به روانشناس مراجعه کنیم؟
2021-04-30

میناتوکلی روانشناس بالینی به ما میگه که چرا مراجعه به روانشناس ضرورت دارد؟

Show...
رویکرد روانشناسی تحلیلی - تعریف آرک تایپ و انواع آن
2021-06-03

⠀ :در این بخش از مباحث روانشناسی و فلسفه خانم مینا توکلی روانشناس بالینی به صحبت پیرامون عناوین زیر می پردازند⠀ ⠀ ضرورت دانستن تاریخ روانشناسی ⠀ رویکرد روانشناسی تحلیلی ⠀ ...تعریف آرک تایپ و انواع آن و  ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Show...
خلق معنای جدیدی از روایت زندگی
2021-07-01

در این بخش از مباحث روانشناسی و فلسفه خانم مینا توکلی  به صحبت پیرامون معنای زندگی می پردازند⠀

Show...

Latest Episode