هایلایت پادکست
Category Arts
Published June 7, 2021
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بیایید در کتاب ها شیرجه بزنیم! تلگرام: [email protected]

Available Episodes

2020-05-10
معرفی کتاب
2020-05-12
رایحه پول، تغذیه از کتاب انسان خردمند
2020-05-19
ازدواج
2020-07-08
عزت نفس: گام صفر: منابع درونی
2020-07-13
عزت نفس: گام اول: زندگی آگاهانه
2020-07-21
عزت نفس: گام دوم: خود پذیری
2020-08-01
گام سوم: مسئولیت در قبال خود
2020-08-11
عزت نفس؛ گام چهارم: ابراز وجود
2020-08-19
عزت نفس، گام پنچم؛ زندگی هدفمند
2020-08-29
گام اخر؛ عزت نفس: یکپارچگی شخصی
2020-09-19
غلبه بر درماندگی
2020-10-01
کنار کشیدن موقرانه از جر و بحث
2020-10-07
خواندن دست افراد
2020-11-06
وقتی نمیدونی چی بگی
2020-11-21
وقفه, Interrupt
2021-02-26
سعی نکن!
2021-03-01
حلقه بازخورد جهنمی!؟
2021-05-18
سه ظرافت رهایی از دغدغه ها
2021-05-27
هایلایت چه بود و چه کرد؟ با ذکر مثال
2021-06-04
Rango
2021-06-07
انتقاد مرگبار !

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-10
معرفی کتاب
2020-05-12
رایحه پول، تغذیه از کتاب انسان خردمند
2020-05-19
ازدواج
2020-07-08
عزت نفس: گام صفر: منابع درونی
2020-07-13
عزت نفس: گام اول: زندگی آگاهانه
2020-07-21
عزت نفس: گام دوم: خود پذیری
2020-08-01
گام سوم: مسئولیت در قبال خود
2020-08-11
عزت نفس؛ گام چهارم: ابراز وجود
2020-08-19
عزت نفس، گام پنچم؛ زندگی هدفمند
2020-08-29
گام اخر؛ عزت نفس: یکپارچگی شخصی
2020-09-19
غلبه بر درماندگی
2020-10-01
کنار کشیدن موقرانه از جر و بحث
2020-10-07
خواندن دست افراد
2020-11-06
وقتی نمیدونی چی بگی
2020-11-21
وقفه, Interrupt
2021-02-26
سعی نکن!
2021-03-01
حلقه بازخورد جهنمی!؟
2021-05-18
سه ظرافت رهایی از دغدغه ها
2021-05-27
هایلایت چه بود و چه کرد؟ با ذکر مثال
2021-06-04
Rango
2021-06-07
انتقاد مرگبار !

Latest Episode