هر شب کتاب
Category Arts
Published March 26, 2020
Episodes 95

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام من هر شب نیم ساعت کتاب میخونم و اینجا با شما به اشتراک میگذارم ؛ البته ابزار ضبط و محیط و البته خود من کاملا مبتدی هستیم . امیدوارم لذت ببرید . نظراتتون باعث دلگرمی بنده میشه ، پس لطفا دریغ نفرمایید . Email : [email protected]

Available Episodes

بامداد خمار اپیزود اول
2019-10-13

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود دوم
2019-10-21

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود سوم
2019-10-22

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود چهارم
2019-10-22

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود پنجم
2019-10-22

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود ششم
2019-10-22

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود هفتم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود هشتم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود نهم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود دهم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود یازدهم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود دوازدهم
2019-10-26

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود سیزدهم
2019-10-27

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود چهاردهم
2019-10-27

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود پانزدهم
2019-10-27

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود شانزدهم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود هفدهم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود هجدهم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود نوزدهم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیستم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و یکم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و دوم
2019-10-29

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و سوم
2019-10-30

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و چهارم
2019-10-30

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و پنجم
2019-10-30

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و ششم
2019-10-31

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و هفتم
2019-10-31

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و هشتم
2019-10-31

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و نهم
2019-11-01

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود سی ام
2019-11-01

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود سی و یکم
2019-11-02

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود سی و دوم
2019-11-03

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود سی و سوم ( آخر )
2019-11-04

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
فی حقیقه العشق
2019-11-05

برگرفته از رساله "فی حقیقه العشق" از "شهاب الدین سهروردی"

Show...
شب سراب اپیزود اول
2019-11-05

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود دوم
2019-11-06

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سوم
2019-11-07

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود چهارم
2019-11-08

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود پنجم
2019-11-09

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود ششم
2019-11-09

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود هفتم
2019-11-10

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود هشتم
2019-11-11

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود نهم
2019-11-12

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود دهم
2019-11-13

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود یازدهم
2019-11-14

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود دوازدهم
2019-11-15

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سیزدهم
2019-11-16

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود چهاردهم
2019-11-27

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود پانزدهم
2019-11-28

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود شانزدهم
2019-11-29

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود هفدهم
2019-11-30

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود هجدهم
2019-12-01

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود نوزدهم
2019-12-02

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیستم
2019-12-03

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و یکم
2019-12-04

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و دوم
2019-12-05

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و سوم
2019-12-06

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و چهارم
2019-12-07

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و پنجم
2019-12-08

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و ششم
2019-12-09

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و هفتم
2019-12-10

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و هشتم
2019-12-11

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود بیست و نهم
2019-12-12

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی ام
2019-12-13

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و یکم
2019-12-14

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و دوم
2019-12-16

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و سوم
2019-12-16

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و چهارم
2019-12-17

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و پنجم
2019-12-18

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و ششم
2019-12-19

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و هفتم
2019-12-20

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و هشتم
2019-12-22

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود سی و نهم
2019-12-25

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود چهلم
2019-12-27

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود چهل و یکم
2019-12-28

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود چهل و دوم
2020-02-28

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
شب سراب اپیزود چهل و سوم ( آخر )
2020-02-29

شب سراب نوشته ی ناهید ا.پژواک در واقع همان داستان بامداد خمار است که اینبار از طرف شخصیت مقابل روایت میشود .

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود اول
2020-03-05

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است.

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود دوم
2020-03-06

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. ‏دروغ چرا بگذار راستش را بگویم راستش را بخواهی چند وقتیست ک میبینمت قلبم تندتر میزند انگار از قفسه سینه ام میخواهد بیرون بیاید اصلا بگذار کمی راست تر بگویم من دلم تو را میخواهد تمام تو را همه تو را ...

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود سوم
2020-03-07

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود چهارم
2020-03-08

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود پنجم
2020-03-11

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود ششم
2020-03-12

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود؛ گالان و سولماز اپیزود هفتم
2020-03-13

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود؛ گالان و سولماز اپیزود هشتم
2020-03-14

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود؛ گالان و سولماز اپیزود نهم
2020-03-15

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش دود بدون نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود دهم
2020-03-16

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود؛ گالان و سولماز اپیزود یازدهم
2020-03-18

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود دوازدهم
2020-03-18

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود سیزدهم
2020-03-20

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود؛ گالان و سولماز اپیزود چهاردهم
2020-03-21

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ گالان و سولماز اپیزود پانزدهم
2020-03-22

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود؛ گالان و سولماز اپیزود شانزدهم
2020-03-23

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ درخت مقدس اپیزود اول
2020-03-24

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...
آتش بدون دود ؛ درخت مقدس اپیزود دوم
2020-03-26

آتش، بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که نویسنده در آن پس از اشاره به زیبایی‌های ترکمن‌صحرا به شیوه‌ای داستانی-تاریخی به بیان مبارزات انقلابی معاصر پرداخته است.نادر ابراهیمی برای ساخته و پرداخته کردن آتش بدون دود بیش از سی سال - یعنی نیمی از عمرش- را صرف کرده‌است. آتش بدون دود نمیشود ، جوان بدون گناه . ( ضرب المثل ترکمنی )

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

بامداد خمار اپیزود اول
2019-10-13

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود دوم
2019-10-21

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود سوم
2019-10-22

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود چهارم
2019-10-22

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود پنجم
2019-10-22

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود ششم
2019-10-22

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود هفتم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود هشتم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود نهم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود دهم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود یازدهم
2019-10-24

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود دوازدهم
2019-10-26

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود سیزدهم
2019-10-27

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود چهاردهم
2019-10-27

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود پانزدهم
2019-10-27

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود شانزدهم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود هفدهم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود هجدهم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود نوزدهم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیستم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و یکم
2019-10-28

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و دوم
2019-10-29

بامداد خمار نوشته ی فتانه حاج سید جوادی

Show...
بامداد خمار اپیزود بیست و سوم
2019-10-30