هستی عریان
Published March 16, 2021
Episodes 124

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در عرفان وارد نمی شویم که چیزی یاد بگیریم. بلکه می آییم تا آنچه را که می ‌دانیم فراموش کنیم. هستی عریان عموماً به بررسی ارتباط انسان با خود و نیز انسان با هستی می پردازد. در این رابطه مطالب بسیار زیادی گفته شده و کتابهای فراوانی به نگارش در آمده است ولیکن ما در هستی عریان موضوعات خود شناسی و هستی شناسی را از دیدگاه عرفان شرق خصوصاً مثنوی معنوی (مولانا) مورد بررسی قرار می دهیم. اما این بررسی فقط به مولانا و مثنوی محدود نخواهد شد. در این مسیر دیدگاههای دیگر بزرگان شرق و غرب مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. بطور کلی هدف ما از این سلسله جلسات باز نمودن مفهوم خود شناسی میباشد.

Available Episodes

مبحث ۱- آگاهی- عیادت کر بر همسایه‌ی رنجور
2020-09-10

داستان به عیادت رفتن کر بر همسایه‌ی رنجور خویش ، دفتر اول مثنوی شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۱از۲
2020-09-10

داستان مفتون شدن قاضی برزن جوحی و در صندوق ماندن و نایب قاضی ... ، دفتر ششم مثنوی ، (قسمت ۱از۲ ) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۲از۲
2020-09-10

داستان مفتون شدن قاضی برزن جوحی و در صندوق ماندن و نایب قاضی ... ، دفتر ششم مثنوی ، (قسمت ۲از۲ ) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۱از۳
2020-09-10

مبحث تکمیلی داستان مفتون شدن قاضی برزن جوحی و در صندوق ماندن و نایب قاضی ... ، دفتر ششم مثنوی ، (قسمت ۱از۳ ) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۲از۳
2020-09-10

مبحث تکمیلی داستان مفتون شدن قاضی برزن جوحی و در صندوق ماندن و نایب قاضی ... ، دفتر ششم مثنوی ، (قسمت ۲از۳ ) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۳از۳
2020-09-10

مبحث تکمیلی داستان مفتون شدن قاضی برزن جوحی و در صندوق ماندن و نایب قاضی ... ، دفتر ششم مثنوی ، (قسمت ۳از۳ ) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - شکایت گفتن پیرمردی به طبیب
2020-09-10

داستان شکایت گفتن پیرمردی به طبیب... ، دفتر دوم مثنوی ، (-قسمت ۱ از ۱) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۱از۳
2020-09-10

التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها، دفتر دوم مثنوی ، (-قسمت ۱ از ۳) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۲از۳
2020-09-10

التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها، دفتر دوم مثنوی ، (-قسمت ۲ از ۳) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۳از۳
2020-09-10

التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها، دفتر دوم مثنوی ، (-قسمت ۳ از ۳) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - قصه اعرابی و ریگ در جوال کردن
2020-09-10

آگاهی- قصه اعرابی و ریگ در جوال کردن ، دفتر چهارم مثنوی ، (-قسمت ۱ از ۱) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
آگاهی - قصه ی جوحی و آن کودک
2020-09-10

آگاهی- قصه ی جوحی و آن کودک، دفتر دوم مثنوی ، (-قسمت ۱ از ۱) شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث آگاهی انسان بر خود وفکر. توسط پیرجان آگاهی همواره به عنوان یکی از دو بال پرواز در مسیر سیر و سلوک عرفانی مورد تأکید جدی پیرجان بوده است. این مبحث مشتمل بر موضوعات بسیار متنوعی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به " دیدن بدون عکس‌العمل، قدرت تشخیص انسان و در دام وسوسه‌ها افتادن وی، ارتباطات ترسبمی، صندوق‌ها و عدم شناخت واقعی، آگاهی با آزادی در عرفان، به اخلاق پناه بردن انسان در مواقع ضعف و نشانه نفس بودن آن، مفهوم خوشحالی، حس تمیز و توان آن در تشخیص احساس‌های نهفته، نشانه‌های انسان در نفس، انتخاب شدن مرید توسط پیر و نه بالعکس، بحث عادت و ندیدن صندوق‌ها و رذایل و...... اشاره کرد.

Show...
مبحث ۲- تقلید- رنجورشدن آدمی بوهم و حکایت معلم‌، قسمت ۱ از ۲
2020-09-23

تقلید- داستان رنجورشدن آدمی بوهم و حکایت معلم‌، ( قسمت ۱ از ۲)دفتر سوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث تقلید. توسط پیرجان در این مبحث، تقلید از زبان مولانا و پیرجان در قالب موارد متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از این موارد به شرح زیر می‌باشند زنده بودن نفس در ارتباط با دیگران و لاغیر، نیاز به تأیید دیگران، اجتهاد، مجتهد، صاحب‌نظر، تضادها در دین و جامعه و ساکت کردن انسان، عقل جزوی به عنوان سایه‌ای از عقل کلی، تأکید بر تجربه شخصی، به هم آمیخته بودن حق و باطل در دنیا، علم حضوری - علم حصولی، علم الیقین تقلیدی است، گم شدن سرشت و فطرت انسان، تقلید و تکرار بدون آگاهی، تحقیق در مقابل تقلید ۰۰۰۰۰

Show...
تقلید- رنجورشدن آدمی بوهم و حکایت معلم‌،قسمت ۲ از ۲
2020-09-23

تقلید- داستان رنجورشدن آدمی بوهم و حکایت معلم‌، ( قسمت ۲از ۲)دفتر سوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث تقلید. توسط پیرجان در این مبحث، تقلید از زبان مولانا و پیرجان در قالب موارد متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از این موارد به شرح زیر می‌باشند زنده بودن نفس در ارتباط با دیگران و لاغیر، نیاز به تأیید دیگران، اجتهاد، مجتهد، صاحب‌نظر، تضادها در دین و جامعه و ساکت کردن انسان، عقل جزوی به عنوان سایه‌ای از عقل کلی، تأکید بر تجربه شخصی، به هم آمیخته بودن حق و باطل در دنیا، علم حضوری - علم حصولی، علم الیقین تقلیدی است، گم شدن سرشت و فطرت انسان، تقلید و تکرار بدون آگاهی، تحقیق در مقابل تقلید ۰۰۰۰۰

Show...
تقلید-آن شخص که اشتر ضاله خود می جست، قسمت ۱ از۲
2020-09-23

تقلید-آن شخص که اشتر ضاله خود می جست،( قسمت ۱از ۲)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث تقلید. توسط پیرجان در این مبحث، تقلید از زبان مولانا و پیرجان در قالب موارد متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از این موارد به شرح زیر می‌باشند زنده بودن نفس در ارتباط با دیگران و لاغیر، نیاز به تأیید دیگران، اجتهاد، مجتهد، صاحب‌نظر، تضادها در دین و جامعه و ساکت کردن انسان، عقل جزوی به عنوان سایه‌ای از عقل کلی، تأکید بر تجربه شخصی، به هم آمیخته بودن حق و باطل در دنیا، علم حضوری - علم حصولی، علم الیقین تقلیدی است، گم شدن سرشت و فطرت انسان، تقلید و تکرار بدون آگاهی، تحقیق در مقابل تقلید ۰۰۰۰۰

Show...
تقلید-آن شخص که اشتر ضاله خود می جست، قسمت ۲ از ۲
2020-09-23

تقلید-آن شخص که اشتر ضاله خود می جست،( قسمت ۲از ۲)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث تقلید. توسط پیرجان در این مبحث، تقلید از زبان مولانا و پیرجان در قالب موارد متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از این موارد به شرح زیر می‌باشند زنده بودن نفس در ارتباط با دیگران و لاغیر، نیاز به تأیید دیگران، اجتهاد، مجتهد، صاحب‌نظر، تضادها در دین و جامعه و ساکت کردن انسان، عقل جزوی به عنوان سایه‌ای از عقل کلی، تأکید بر تجربه شخصی، به هم آمیخته بودن حق و باطل در دنیا، علم حضوری - علم حصولی، علم الیقین تقلیدی است، گم شدن سرشت و فطرت انسان، تقلید و تکرار بدون آگاهی، تحقیق در مقابل تقلید ۰۰۰۰۰

Show...
تقلید-فروختن صوفیان خر صوفی را
2020-09-23

تقلید-داستلن فروختن صوفیان خر صوفی را‌، ( قسمت ۱از ۱)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث تقلید. توسط پیرجان در این مبحث، تقلید از زبان مولانا و پیرجان در قالب موارد متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از این موارد به شرح زیر می‌باشند زنده بودن نفس در ارتباط با دیگران و لاغیر، نیاز به تأیید دیگران، اجتهاد، مجتهد، صاحب‌نظر، تضادها در دین و جامعه و ساکت کردن انسان، عقل جزوی به عنوان سایه‌ای از عقل کلی، تأکید بر تجربه شخصی، به هم آمیخته بودن حق و باطل در دنیا، علم حضوری - علم حصولی، علم الیقین تقلیدی است، گم شدن سرشت و فطرت انسان، تقلید و تکرار بدون آگاهی، تحقیق در مقابل تقلید ۰۰۰۰۰

Show...
مبحث۳- نفس-ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت
2020-09-23

نفس- داستان ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت، ( قسمت ۱از ۱)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث نفس. توسط پیرجان برخی از نکات مورد بحث توسط پیرجان در خصوص نفس به شرح زیر می‌باشند تعریف نفس، سرشت انسان در دوران کودکی، به وجود آمدن نفس، خودِ غریبه‌ای در درون انسان که با طبیعت او متفاوت است، اکتسابی بودن نفس و متعلق بودن آن به جامعه، خواستن های دائمی نفس و تصور اینکه طبیعت انسان است، میدان‌های ارزشی جامعه بر اثر سیاست، اقتصاد، اجتماع و جغرافیا، جنگ دائمی انسان به خاطر میدان‌های ارزشی، رهزن بودن خود، نفس به عنوان نماینده بیرون در درون انسان،۰۰۰۰

Show...
نفس- چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را
2020-09-23

نفس- داستان چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را، ( قسمت ۱از ۱)دفتر سوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث نفس. توسط پیرجان برخی از نکات مورد بحث توسط پیرجان در خصوص نفس به شرح زیر می‌باشند تعریف نفس، سرشت انسان در دوران کودکی، به وجود آمدن نفس، خودِ غریبه‌ای در درون انسان که با طبیعت او متفاوت است، اکتسابی بودن نفس و متعلق بودن آن به جامعه، خواستن های دائمی نفس و تصور اینکه طبیعت انسان است، میدان‌های ارزشی جامعه بر اثر سیاست، اقتصاد، اجتماع و جغرافیا، جنگ دائمی انسان به خاطر میدان‌های ارزشی، رهزن بودن خود، نفس به عنوان نماینده بیرون در درون انسان،۰۰۰۰

Show...
نفس- رنجانیدن امیری خفته‌ای را کی مار در دهانش رفته بود
2020-09-23

نفس- داستان رنجانیدن امیری خفته‌ای را کی مار در دهانش رفته بود، ( قسمت ۱از ۱)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث نفس. توسط پیرجان برخی از نکات مورد بحث توسط پیرجان در خصوص نفس به شرح زیر می‌باشند تعریف نفس، سرشت انسان در دوران کودکی، به وجود آمدن نفس، خودِ غریبه‌ای در درون انسان که با طبیعت او متفاوت است، اکتسابی بودن نفس و متعلق بودن آن به جامعه، خواستن های دائمی نفس و تصور اینکه طبیعت انسان است، میدان‌های ارزشی جامعه بر اثر سیاست، اقتصاد، اجتماع و جغرافیا، جنگ دائمی انسان به خاطر میدان‌های ارزشی، رهزن بودن خود، نفس به عنوان نماینده بیرون در درون انسان،۰۰۰۰

Show...
مبحث ۴- فکر- داستان حکایت آن مطرب در بزم امیر
2020-09-23

 فکر- داستان حکایت آن مطرب در بزم امیر، ( قسمت ۱از ۱)دفتر ششم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث فکر. توسط پیرجان در عرفان به افکار بلند بشری ارج نهاده شده و فکر به عنوان ابزاری نیرومند جهت بقای بشردرجهان مادی شناخته می شود. اما فکری که ازعقل جزوی برآمده ازابزار به ارباب تبدیل گشته و انسان امروز برده آن گردیده است. در این مبحث فکر از دید عرفان مورد بررسی قرار می گیرند: مکانیزم فکر ، مهار وجود ما در دست فکر، استفاده فکر از گذشته و حافظه جهت حلّ مجهولات، باهوش بودن فکر و ندادن شهود به تحلیل فکر روش آرام کردن فکر از دیدگاه مولانا، جنگ فکر خوب و بد در انسان، ورود فکر در هنگام مراقبه درونی ، فعّال بودن توجّه و نه فکر سلطان نفس فکر است و تسلط بر نفس، لذّت طلبی فکر، درک عدم زمان روانی (حال) توسط فکر ، درک لحظه بدون فکر، جبر و اختیار، تفاوت مراقبه و مدیتیشن ، روش عرفا در خواباندن فکر

Show...
فکر- سلطان محمود و غلام هندو
2020-09-23

فکر- داستان فکر- سلطان محمود و غلام هندو، ( قسمت ۱از ۱)دفتر ششم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث فکر. توسط پیرجان در عرفان به افکار بلند بشری ارج نهاده شده و فکر به عنوان ابزاری نیرومند جهت بقای بشردرجهان مادی شناخته می شود. اما فکری که ازعقل جزوی برآمده ازابزار به ارباب تبدیل گشته و انسان امروز برده آن گردیده است. در این مبحث فکر از دید عرفان مورد بررسی قرار می گیرند: مکانیزم فکر ، مهار وجود ما در دست فکر، استفاده فکر از گذشته و حافظه جهت حلّ مجهولات، باهوش بودن فکر و ندادن شهود به تحلیل فکر روش آرام کردن فکر از دیدگاه مولانا، جنگ فکر خوب و بد در انسان، ورود فکر در هنگام مراقبه درونی ، فعّال بودن توجّه و نه فکر سلطان نفس فکر است و تسلط بر نفس، لذّت طلبی فکر، درک عدم زمان روانی (حال) توسط فکر ، درک لحظه بدون فکر، جبر و اختیار، تفاوت مراقبه و مدیتیشن ، روش عرفا در خواباندن فکر

Show...
فکر- معاویه و ابلیس، قسمت ۱ از ۴
2020-09-23

فکر- داستان معاویه و ابلیس، ( قسمت ۱از ۴)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث فکر. توسط پیرجان در عرفان به افکار بلند بشری ارج نهاده شده و فکر به عنوان ابزاری نیرومند جهت بقای بشردرجهان مادی شناخته می شود. اما فکری که ازعقل جزوی برآمده ازابزار به ارباب تبدیل گشته و انسان امروز برده آن گردیده است. در این مبحث فکر از دید عرفان مورد بررسی قرار می گیرند: مکانیزم فکر ، مهار وجود ما در دست فکر، استفاده فکر از گذشته و حافظه جهت حلّ مجهولات، باهوش بودن فکر و ندادن شهود به تحلیل فکر روش آرام کردن فکر از دیدگاه مولانا، جنگ فکر خوب و بد در انسان، ورود فکر در هنگام مراقبه درونی ، فعّال بودن توجّه و نه فکر سلطان نفس فکر است و تسلط بر نفس، لذّت طلبی فکر، درک عدم زمان روانی (حال) توسط فکر ، درک لحظه بدون فکر، جبر و اختیار، تفاوت مراقبه و مدیتیشن ، روش عرفا در خواباندن فکر

Show...
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۲ از ۴
2020-09-23

فکر- داستان معاویه و ابلیس، ( قسمت ۲از ۴)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث فکر. توسط پیرجان در عرفان به افکار بلند بشری ارج نهاده شده و فکر به عنوان ابزاری نیرومند جهت بقای بشردرجهان مادی شناخته می شود. اما فکری که ازعقل جزوی برآمده ازابزار به ارباب تبدیل گشته و انسان امروز برده آن گردیده است. در این مبحث فکر از دید عرفان مورد بررسی قرار می گیرند: مکانیزم فکر ، مهار وجود ما در دست فکر، استفاده فکر از گذشته و حافظه جهت حلّ مجهولات، باهوش بودن فکر و ندادن شهود به تحلیل فکر روش آرام کردن فکر از دیدگاه مولانا، جنگ فکر خوب و بد در انسان، ورود فکر در هنگام مراقبه درونی ، فعّال بودن توجّه و نه فکر سلطان نفس فکر است و تسلط بر نفس، لذّت طلبی فکر، درک عدم زمان روانی (حال) توسط فکر ، درک لحظه بدون فکر، جبر و اختیار، تفاوت مراقبه و مدیتیشن ، روش عرفا در خواباندن فکر

Show...
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۳ از ۴
2020-09-23

فکر- داستان معاویه و ابلیس، ( قسمت ۳از ۴)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث فکر. توسط پیرجان در عرفان به افکار بلند بشری ارج نهاده شده و فکر به عنوان ابزاری نیرومند جهت بقای بشردرجهان مادی شناخته می شود. اما فکری که ازعقل جزوی برآمده ازابزار به ارباب تبدیل گشته و انسان امروز برده آن گردیده است. در این مبحث فکر از دید عرفان مورد بررسی قرار می گیرند: مکانیزم فکر ، مهار وجود ما در دست فکر، استفاده فکر از گذشته و حافظه جهت حلّ مجهولات، باهوش بودن فکر و ندادن شهود به تحلیل فکر روش آرام کردن فکر از دیدگاه مولانا، جنگ فکر خوب و بد در انسان، ورود فکر در هنگام مراقبه درونی ، فعّال بودن توجّه و نه فکر سلطان نفس فکر است و تسلط بر نفس، لذّت طلبی فکر، درک عدم زمان روانی (حال) توسط فکر ، درک لحظه بدون فکر، جبر و اختیار، تفاوت مراقبه و مدیتیشن ، روش عرفا در خواباندن فکر

Show...
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۴ از ۴
2020-09-23

فکر- داستان معاویه و ابلیس، ( قسمت ۴از ۴)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث فکر. توسط پیرجان در عرفان به افکار بلند بشری ارج نهاده شده و فکر به عنوان ابزاری نیرومند جهت بقای بشردرجهان مادی شناخته می شود. اما فکری که ازعقل جزوی برآمده ازابزار به ارباب تبدیل گشته و انسان امروز برده آن گردیده است. در این مبحث فکر از دید عرفان مورد بررسی قرار می گیرند: مکانیزم فکر ، مهار وجود ما در دست فکر، استفاده فکر از گذشته و حافظه جهت حلّ مجهولات، باهوش بودن فکر و ندادن شهود به تحلیل فکر روش آرام کردن فکر از دیدگاه مولانا، جنگ فکر خوب و بد در انسان، ورود فکر در هنگام مراقبه درونی ، فعّال بودن توجّه و نه فکر سلطان نفس فکر است و تسلط بر نفس، لذّت طلبی فکر، درک عدم زمان روانی (حال) توسط فکر ، درک لحظه بدون فکر، جبر و اختیار، تفاوت مراقبه و مدیتیشن ، روش عرفا در خواباندن فکر

Show...
فکر-کشیدن موش مهار شتر را
2020-09-23

فکر- داستان کشیدن موش مهار شتر را، ( قسمت ۱از ۱)دفتر دوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث فکر. توسط پیرجان در عرفان به افکار بلند بشری ارج نهاده شده و فکر به عنوان ابزاری نیرومند جهت بقای بشردرجهان مادی شناخته می شود. اما فکری که ازعقل جزوی برآمده ازابزار به ارباب تبدیل گشته و انسان امروز برده آن گردیده است. در این مبحث فکر از دید عرفان مورد بررسی قرار می گیرند: مکانیزم فکر ، مهار وجود ما در دست فکر، استفاده فکر از گذشته و حافظه جهت حلّ مجهولات، باهوش بودن فکر و ندادن شهود به تحلیل فکر روش آرام کردن فکر از دیدگاه مولانا، جنگ فکر خوب و بد در انسان، ورود فکر در هنگام مراقبه درونی ، فعّال بودن توجّه و نه فکر سلطان نفس فکر است و تسلط بر نفس، لذّت طلبی فکر، درک عدم زمان روانی (حال) توسط فکر ، درک لحظه بدون فکر، جبر و اختیار، تفاوت مراقبه و مدیتیشن ، روش عرفا در خواباندن فکر

Show...
مبحث ۵ - مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29

مرگ - داستان پیر چنگی، ( قسمت ۱از ۳)دفتر اول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مرگ. توسط پیرجان در این گفتار به موضوع مرگ از دید عرفان و تفاوت آن با مرگ فیزیکی  پرداخته می شود، بطوری که مفهوم عام مرگ را بطور زیربنایی متحول می کند و دریچه ای تازه برای شنونده باز می گردد. این مبحث شامل گفتارهای مختلفی می باشد از جمله : مبحث انسان خدایی، نمادها و سمبل ها، مجاز بودن زندگی، مفهوم من، حیله، فیض، مردن بر خود، استیصال، عالم کبیر و صغیر، اصل اصالت وجود، اشتراکات موجودات، جوهر و عرض، عالم الست، امکان رد شدن از نیستی، بحث توبه، احساس گناه، دور کردن حسّ گناه، تشریح حالت مرگ معنوی ، مرگ بر هویّت و داشته ها، تشریح حالت های شهود ،عقل جزوی و عقل کل، دریافت لحظه به لحظه وجود از سوی هستی، بحث واجب الوجود و ممکن الوجود

Show...
مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29

مرگ - داستان پیر چنگی، ( قسمت ۲از ۳)دفتر اول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مرگ. توسط پیرجان در این گفتار به موضوع مرگ از دید عرفان و تفاوت آن با مرگ فیزیکی  پرداخته می شود، بطوری که مفهوم عام مرگ را بطور زیربنایی متحول می کند و دریچه ای تازه برای شنونده باز می گردد. این مبحث شامل گفتارهای مختلفی می باشد از جمله : مبحث انسان خدایی، نمادها و سمبل ها، مجاز بودن زندگی، مفهوم من، حیله، فیض، مردن بر خود، استیصال، عالم کبیر و صغیر، اصل اصالت وجود، اشتراکات موجودات، جوهر و عرض، عالم الست، امکان رد شدن از نیستی، بحث توبه، احساس گناه، دور کردن حسّ گناه، تشریح حالت مرگ معنوی ، مرگ بر هویّت و داشته ها، تشریح حالت های شهود ،عقل جزوی و عقل کل، دریافت لحظه به لحظه وجود از سوی هستی، بحث واجب الوجود و ممکن الوجود

Show...
مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29

مرگ - داستان پیر چنگی، ( قسمت ۳از ۳)دفتر اول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مرگ. توسط پیرجان در این گفتار به موضوع مرگ از دید عرفان و تفاوت آن با مرگ فیزیکی  پرداخته می شود، بطوری که مفهوم عام مرگ را بطور زیربنایی متحول می کند و دریچه ای تازه برای شنونده باز می گردد. این مبحث شامل گفتارهای مختلفی می باشد از جمله : مبحث انسان خدایی، نمادها و سمبل ها، مجاز بودن زندگی، مفهوم من، حیله، فیض، مردن بر خود، استیصال، عالم کبیر و صغیر، اصل اصالت وجود، اشتراکات موجودات، جوهر و عرض، عالم الست، امکان رد شدن از نیستی، بحث توبه، احساس گناه، دور کردن حسّ گناه، تشریح حالت مرگ معنوی ، مرگ بر هویّت و داشته ها، تشریح حالت های شهود ،عقل جزوی و عقل کل، دریافت لحظه به لحظه وجود از سوی هستی، بحث واجب الوجود و ممکن الوجود

Show...
مرگ- حکایت آن مطرب در بزم امیرترک
2020-09-29

مرگ - حکایت آن مطرب در بزم امیرترک، ( قسمت ۱از۱)دفتر ششم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مرگ. توسط پیرجان در این گفتار به موضوع مرگ از دید عرفان و تفاوت آن با مرگ فیزیکی  پرداخته می شود، بطوری که مفهوم عام مرگ را بطور زیربنایی متحول می کند و دریچه ای تازه برای شنونده باز می گردد. این مبحث شامل گفتارهای مختلفی می باشد از جمله : مبحث انسان خدایی، نمادها و سمبل ها، مجاز بودن زندگی، مفهوم من، حیله، فیض، مردن بر خود، استیصال، عالم کبیر و صغیر، اصل اصالت وجود، اشتراکات موجودات، جوهر و عرض، عالم الست، امکان رد شدن از نیستی، بحث توبه، احساس گناه، دور کردن حسّ گناه، تشریح حالت مرگ معنوی ، مرگ بر هویّت و داشته ها، تشریح حالت های شهود ،عقل جزوی و عقل کل، دریافت لحظه به لحظه وجود از سوی هستی، بحث واجب الوجود و ممکن الوجود

Show...
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29

مرگ - قصه‌ی طوطی وبازرگان، ( قسمت ۱از۳)دفتر اول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مرگ. توسط پیرجان در این گفتار به موضوع مرگ از دید عرفان و تفاوت آن با مرگ فیزیکی  پرداخته می شود، بطوری که مفهوم عام مرگ را بطور زیربنایی متحول می کند و دریچه ای تازه برای شنونده باز می گردد. این مبحث شامل گفتارهای مختلفی می باشد از جمله : مبحث انسان خدایی، نمادها و سمبل ها، مجاز بودن زندگی، مفهوم من، حیله، فیض، مردن بر خود، استیصال، عالم کبیر و صغیر، اصل اصالت وجود، اشتراکات موجودات، جوهر و عرض، عالم الست، امکان رد شدن از نیستی، بحث توبه، احساس گناه، دور کردن حسّ گناه، تشریح حالت مرگ معنوی ، مرگ بر هویّت و داشته ها، تشریح حالت های شهود ،عقل جزوی و عقل کل، دریافت لحظه به لحظه وجود از سوی هستی، بحث واجب الوجود و ممکن الوجود

Show...
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29

مرگ - قصه‌ی طوطی وبازرگان، ( قسمت ۲از۳)دفتر اول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مرگ. توسط پیرجان در این گفتار به موضوع مرگ از دید عرفان و تفاوت آن با مرگ فیزیکی  پرداخته می شود، بطوری که مفهوم عام مرگ را بطور زیربنایی متحول می کند و دریچه ای تازه برای شنونده باز می گردد. این مبحث شامل گفتارهای مختلفی می باشد از جمله : مبحث انسان خدایی، نمادها و سمبل ها، مجاز بودن زندگی، مفهوم من، حیله، فیض، مردن بر خود، استیصال، عالم کبیر و صغیر، اصل اصالت وجود، اشتراکات موجودات، جوهر و عرض، عالم الست، امکان رد شدن از نیستی، بحث توبه، احساس گناه، دور کردن حسّ گناه، تشریح حالت مرگ معنوی ، مرگ بر هویّت و داشته ها، تشریح حالت های شهود ،عقل جزوی و عقل کل، دریافت لحظه به لحظه وجود از سوی هستی، بحث واجب الوجود و ممکن الوجود

Show...
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29

مرگ - قصه‌ی طوطی وبازرگان، ( قسمت ۳از۳)دفتر اول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مرگ. توسط پیرجان در این گفتار به موضوع مرگ از دید عرفان و تفاوت آن با مرگ فیزیکی  پرداخته می شود، بطوری که مفهوم عام مرگ را بطور زیربنایی متحول می کند و دریچه ای تازه برای شنونده باز می گردد. این مبحث شامل گفتارهای مختلفی می باشد از جمله : مبحث انسان خدایی، نمادها و سمبل ها، مجاز بودن زندگی، مفهوم من، حیله، فیض، مردن بر خود، استیصال، عالم کبیر و صغیر، اصل اصالت وجود، اشتراکات موجودات، جوهر و عرض، عالم الست، امکان رد شدن از نیستی، بحث توبه، احساس گناه، دور کردن حسّ گناه، تشریح حالت مرگ معنوی ، مرگ بر هویّت و داشته ها، تشریح حالت های شهود ،عقل جزوی و عقل کل، دریافت لحظه به لحظه وجود از سوی هستی، بحث واجب الوجود و ممکن الوجود

Show...
مرگ-تفسیر موتواقبل ان تموتو
2020-09-29

مرگ - بقیه تفسیر موتوا قبل ان تموتوا ، دفتر ششم مثنوی و قصه‌ی بازرگان کی طوطی ، دفتراول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مرگ. توسط پیرجان در این گفتار به موضوع مرگ از دید عرفان و تفاوت آن با مرگ فیزیکی  پرداخته می شود، بطوری که مفهوم عام مرگ را بطور زیربنایی متحول می کند و دریچه ای تازه برای شنونده باز می گردد. این مبحث شامل گفتارهای مختلفی می باشد از جمله : مبحث انسان خدایی، نمادها و سمبل ها، مجاز بودن زندگی، مفهوم من، حیله، فیض، مردن بر خود، استیصال، عالم کبیر و صغیر، اصل اصالت وجود، اشتراکات موجودات، جوهر و عرض، عالم الست، امکان رد شدن از نیستی، بحث توبه، احساس گناه، دور کردن حسّ گناه، تشریح حالت مرگ معنوی ، مرگ بر هویّت و داشته ها، تشریح حالت های شهود ،عقل جزوی و عقل کل، دریافت لحظه به لحظه وجود از سوی هستی، بحث واجب الوجود و ممکن الوجود

Show...
مبحث ۶ - ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29

ترس – داستان مسجد عاشق‌ کش، ( قسمت ۱از۳)دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث ترس. توسط پیرجان بازشناسی ترسهای روانی و ریشه های آن و شناخت راههای برون رفت از آنها از دیدگاه عرفان در این گفتار بررسی ریشه ای می گردد. ترس ریشه در همه کنشها و واکنشهای بشر امروز دارد و شناخت آن دری بسوی آزادی باز خواهد کرد. این مبحث شامل گفتارهای مبسوطی می باشد، که از جمله آنها: شبکه ترس، در لحظه زندگی کردن، شناخت قلبی ذهن، ذهن یکپارچه و ذهن شبکه ای، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، شهود،  توهم و خیال، یقین، دیدن ترس به صورت کلّی و نه موضوعی، دیدن ترس در آن و لحظه، درک لحظه ، یکپارچه کردن ذهن، مسیر علم الیقین ،مشاهده گر و ترس، رهایی از مشاهده گر و صندوق ها، رسیدن به آگاهی و درک هستی و زمان، حمله کردن روانی زدن، فهمیدن مجاز بودن ترس ها و نترسیدن از ترسها، ترس و تضاد

Show...
ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29

ترس – داستان مسجد عاشق‌ کش، ( قسمت ۲از۳)دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث ترس. توسط پیرجان بازشناسی ترسهای روانی و ریشه های آن و شناخت راههای برون رفت از آنها از دیدگاه عرفان در این گفتار بررسی ریشه ای می گردد. ترس ریشه در همه کنشها و واکنشهای بشر امروز دارد و شناخت آن دری بسوی آزادی باز خواهد کرد. این مبحث شامل گفتارهای مبسوطی می باشد، که از جمله آنها: شبکه ترس، در لحظه زندگی کردن، شناخت قلبی ذهن، ذهن یکپارچه و ذهن شبکه ای، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، شهود،  توهم و خیال، یقین، دیدن ترس به صورت کلّی و نه موضوعی، دیدن ترس در آن و لحظه، درک لحظه ، یکپارچه کردن ذهن، مسیر علم الیقین ،مشاهده گر و ترس، رهایی از مشاهده گر و صندوق ها، رسیدن به آگاهی و درک هستی و زمان، حمله کردن روانی زدن، فهمیدن مجاز بودن ترس ها و نترسیدن از ترسها، ترس و تضاد

Show...
ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29

ترس – داستان مسجد عاشق‌ کش، ( قسمت ۳از۳)دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث ترس. توسط پیرجان بازشناسی ترسهای روانی و ریشه های آن و شناخت راههای برون رفت از آنها از دیدگاه عرفان در این گفتار بررسی ریشه ای می گردد. ترس ریشه در همه کنشها و واکنشهای بشر امروز دارد و شناخت آن دری بسوی آزادی باز خواهد کرد. این مبحث شامل گفتارهای مبسوطی می باشد، که از جمله آنها: شبکه ترس، در لحظه زندگی کردن، شناخت قلبی ذهن، ذهن یکپارچه و ذهن شبکه ای، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، شهود،  توهم و خیال، یقین، دیدن ترس به صورت کلّی و نه موضوعی، دیدن ترس در آن و لحظه، درک لحظه ، یکپارچه کردن ذهن، مسیر علم الیقین ،مشاهده گر و ترس، رهایی از مشاهده گر و صندوق ها، رسیدن به آگاهی و درک هستی و زمان، حمله کردن روانی زدن، فهمیدن مجاز بودن ترس ها و نترسیدن از ترسها، ترس و تضاد

Show...
مبحث ۷- مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29

مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان، ( قسمت ۱از۴)دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مقدمه ایی بر عشق. توسط پیرجان در این سلسله مباحث برای کسانی که آشنایی با عرفان ایرانی ندارند و با توجه به عمق و پیچیدگی عشق، مفاهیم پایه ای و زیربنایی لازم پیش از ورود به مبحث عشق ارائه می گردد. بحث عمدتاً حول محور عشق بعنوان قدم اول حرکت در معنویت و شناخت خود و نیز سه تاثیر مهم عشق در انسان می چرخد. مبحث عشق بطور مفصل و جداگانه مورد بحث قرار گرفته است و لیکن بدلیل ربط داستان موسی و شبان به عشق، رمزگشایی های این داستان بعنوان پیش درآمد ورود به بحث تفصیلی عشق مورد استفاده قرار گرفته است. بطور خلاصه عناوینی از قبیل پرهیز از تعریف عشق، راهکار شناخت عشق، توضیحات پیرامون معرفی نابجای عشق، ابهام زدایی از عشق و عشق زمینی، راهگشا بودن عشق، درمان دردها بودن عشق، کشف عشق توسط عرفا، مکتب عشق، جوششی بودن عشق، بی معنایی زندگی بدون عشق، تزویر و عشق، قمار بودن عشق، اخلاق و عشق، تفاوت دیدگاه حاکم بر هستی با انسان و پاره ای نکات دیگر مورد مداقه قرار می گیرد.

Show...
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29

مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان، ( قسمت ۲از۴)دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مقدمه ایی بر عشق. توسط پیرجان در این سلسله مباحث برای کسانی که آشنایی با عرفان ایرانی ندارند و با توجه به عمق و پیچیدگی عشق، مفاهیم پایه ای و زیربنایی لازم پیش از ورود به مبحث عشق ارائه می گردد. بحث عمدتاً حول محور عشق بعنوان قدم اول حرکت در معنویت و شناخت خود و نیز سه تاثیر مهم عشق در انسان می چرخد. مبحث عشق بطور مفصل و جداگانه مورد بحث قرار گرفته است و لیکن بدلیل ربط داستان موسی و شبان به عشق، رمزگشایی های این داستان بعنوان پیش درآمد ورود به بحث تفصیلی عشق مورد استفاده قرار گرفته است. بطور خلاصه عناوینی از قبیل پرهیز از تعریف عشق، راهکار شناخت عشق، توضیحات پیرامون معرفی نابجای عشق، ابهام زدایی از عشق و عشق زمینی، راهگشا بودن عشق، درمان دردها بودن عشق، کشف عشق توسط عرفا، مکتب عشق، جوششی بودن عشق، بی معنایی زندگی بدون عشق، تزویر و عشق، قمار بودن عشق، اخلاق و عشق، تفاوت دیدگاه حاکم بر هستی با انسان و پاره ای نکات دیگر مورد مداقه قرار می گیرد.

Show...
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29

مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان، ( قسمت ۳از۴)دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مقدمه ایی بر عشق. توسط پیرجان در این سلسله مباحث برای کسانی که آشنایی با عرفان ایرانی ندارند و با توجه به عمق و پیچیدگی عشق، مفاهیم پایه ای و زیربنایی لازم پیش از ورود به مبحث عشق ارائه می گردد. بحث عمدتاً حول محور عشق بعنوان قدم اول حرکت در معنویت و شناخت خود و نیز سه تاثیر مهم عشق در انسان می چرخد. مبحث عشق بطور مفصل و جداگانه مورد بحث قرار گرفته است و لیکن بدلیل ربط داستان موسی و شبان به عشق، رمزگشایی های این داستان بعنوان پیش درآمد ورود به بحث تفصیلی عشق مورد استفاده قرار گرفته است. بطور خلاصه عناوینی از قبیل پرهیز از تعریف عشق، راهکار شناخت عشق، توضیحات پیرامون معرفی نابجای عشق، ابهام زدایی از عشق و عشق زمینی، راهگشا بودن عشق، درمان دردها بودن عشق، کشف عشق توسط عرفا، مکتب عشق، جوششی بودن عشق، بی معنایی زندگی بدون عشق، تزویر و عشق، قمار بودن عشق، اخلاق و عشق، تفاوت دیدگاه حاکم بر هستی با انسان و پاره ای نکات دیگر مورد مداقه قرار می گیرد.

Show...
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29

مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان، ( قسمت ۴از۴)دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث مقدمه ایی بر عشق. توسط پیرجان در این سلسله مباحث برای کسانی که آشنایی با عرفان ایرانی ندارند و با توجه به عمق و پیچیدگی عشق، مفاهیم پایه ای و زیربنایی لازم پیش از ورود به مبحث عشق ارائه می گردد. بحث عمدتاً حول محور عشق بعنوان قدم اول حرکت در معنویت و شناخت خود و نیز سه تاثیر مهم عشق در انسان می چرخد. مبحث عشق بطور مفصل و جداگانه مورد بحث قرار گرفته است و لیکن بدلیل ربط داستان موسی و شبان به عشق، رمزگشایی های این داستان بعنوان پیش درآمد ورود به بحث تفصیلی عشق مورد استفاده قرار گرفته است. بطور خلاصه عناوینی از قبیل پرهیز از تعریف عشق، راهکار شناخت عشق، توضیحات پیرامون معرفی نابجای عشق، ابهام زدایی از عشق و عشق زمینی، راهگشا بودن عشق، درمان دردها بودن عشق، کشف عشق توسط عرفا، مکتب عشق، جوششی بودن عشق، بی معنایی زندگی بدون عشق، تزویر و عشق، قمار بودن عشق، اخلاق و عشق، تفاوت دیدگاه حاکم بر هستی با انسان و پاره ای نکات دیگر مورد مداقه قرار می گیرد.

Show...
مبحث ۸- حیات -مری کردن رومیان و چینیان
2020-09-29

حیات -داستان مری کردن رومیان و چینیان، ( قسمت ۱از۱)دفتراول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات-اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل
2020-09-29

حیات – داستان اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل ، ( قسمت ۱از۱) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات-اندرز کردن صوفی خادم
2020-09-29

حیات – داستان اندرز کردن صوفی خادم، ( قسمت ۱از۱) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات -حیات چیست،بحث پیروخشم
2020-09-29

حیات – حیات چیست،بحث پیروخشم، ( قسمت ۱از۱) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات-مقدمه ای بر بحث آرزو
2020-09-29

حیات-مقدمه ای بر بحث آرزو، ( قسمت ۱از۱) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات -مبحث آرزو، ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان
2020-09-29

حیات مبحث آرزو، داستان ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان، ( قسمت ۱از۱) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات -دنیای وارونه،امتحان کردن لقمان زیرکی لقمان را
2020-09-29

حیات -دنیای وارونه، داستان امتحان کردن لقمان زیرکی لقمان را، ( قسمت ۱از۱) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29

حیات-بسته شدن تقریر، ( قسمت ۱از۳) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29

حیات-بسته شدن تقریر، ( قسمت ۲از۳) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29

حیات-بسته شدن تقریر، ( قسمت ۳از۳) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
حیات -بحث پـــیر، کبودی زدن قزوینی
2020-09-29

حیات-بحث پـــیر، داستان کبودی زدن قزوینی، ( قسمت ۱از۱) دفتراول مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث حیات توسط پیرجان موسي و عيسي کجا بُد کآفتاب کشت موجودات را مي داد آب آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند اين زه در کمان نمونه‌ای از مواردی که در کلام پیرجان در خصوص حیات مطرح شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند: راهیابی به حقیقت، برخورد کردن ساده با پیچیدگی‌های زندگی، نگرش صوفیان به مرگ، توضیح سیر آفاق و انفس صوفیان، چشم حس باید گذاشته شود و چشم دریا باز شود

Show...
مبحث ۹ - روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29

روان و نفس-فریفتن روستایی شهری، ( قسمت ۱از۴) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29

روان و نفس-فریفتن روستایی شهری، ( قسمت ۲از۴) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29

روان و نفس-فریفتن روستایی شهری، ( قسمت ۳از۴) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری را ۴
2020-09-29

روان و نفس-فریفتن روستایی شهری، ( قسمت ۴از۴) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس- حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29

روان و نفس- داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه، ( قسمت ۱از۲) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس- حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29

روان و نفس- داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه، ( قسمت ۲از۲) دفتردوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس- حکایت مارگیر،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29

روان و نفس- حکایت مارگیر ، ( قسمت ۱از۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس- حکایت مارگیر،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29

روان و نفس- حکایت مارگیر ، ( قسمت ۲از۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29

روان و نفس- حکایت آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد، ( قسمت ۱از۴) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29

روان و نفس- حکایت آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد، ( قسمت ۲از۴) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29

روان و نفس- حکایت آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد، ( قسمت ۳از۴) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29

روان و نفس- حکایت آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد، ( قسمت ۴از۴) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث روان و نفس توسط پیرجان مبحث روان و نفس سفری است مهیج و درونی که از خود آغاز و در بی خویشی ادامه می یابد، سفری بی آغاز و بی پایان، سفری که سالک از تخته بند زمان رها و به سفری از خویش به خویشتن خویش می رود. این سفر درونی مشتمل بر یازده جلسه سخنرانی منحصر بفرد از چهار حکایت از مثنوی است که در پایان نگاه شنونده را به خویشتن از بیخ و بن متحول می کند. مبحث روان و نفس یکی از پیچیده ترین، غامض ترین و در عین حال کلیدی ترین مباحث در مثنوی و خودشناسی است. حکایت های مطروحه شامل فریفتن روستایی شهری را (دفتر سوم) در چهار قسمت، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه (دفتر دوم) در دو قسمت، مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت (دفتر سوم) در دو قسمت و دست آخر آن شخص که در عهد داود شب و روز دعا می کرد کی مرا روزی حلال ده بی رنج (دفتر سوم) در چهار قسمت می باشند. در این مباحث روان و نفس هم بصورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر و اینکه چه دیدگاهی مولانا به آنها دارد تشریح می گردند. پیش از این سلسله مباحث، نفس به تنهایی بارها توضیح داده شده است و لیکن در این مباحث مجدداً و به شکل متفاوت تری ارائه می گردد. ضمناً حرکت و ظهور روان و نقشی که در لحظه به لحظه زندگی یکایک انسانها دارد نیز بررسی و تبیین می گردد. در لابلای حکایات مولانا مطالبی را مطرح می کند که به بحث دعا نیز ارتباط پیدا می کند و لذا پیرجان به این موضوع نیز می پردازند. به طور خلاصه، رابطه علیت، زبان سمبلیک و سمبل ها، حزم، دور اندیشی، صبر، مشاهده گر، تصاویر ذهنی، غم و درد، کرختی و عدم حساسیت روان و بسیاری دیگر بیان می گردد.

Show...
مبحث ۱۰ - عشق-تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29

عشق- حکایت تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه، ( قسمت ۱از۲) دفترپنجم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد. یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29

عشق- حکایت تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه، ( قسمت ۲از۲) دفترپنجم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-شب دزدان،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29

عشق- حکایت شب دزدان، ( قسمت ۱از۴) دفترششم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-شب دزدان،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29

عشق- حکایت شب دزدان، ( قسمت ۲از۴) دفترششم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-شب دزدان،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29

عشق- حکایت شب دزدان، ( قسمت ۲از۴) دفترششم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-شب دزدان،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29

عشق- حکایت شب دزدان، ( قسمت ۴از۴) دفترششم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29

عشق- حکایت مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن، ( قسمت ۱از۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29

عشق- حکایت مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن، ( قسمت ۲از۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۱از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۲ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۲از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۳ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۳از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۴ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۴از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۵ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۵ از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۶ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۶ از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۷ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۷ از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۸ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۸از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۹ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۹ از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق - وکیل صدر جهان،قسمت ۱۰ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۱۰از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱۱ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۱۱از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱۲ از ۱۲
2020-09-29

عشق- حکایت وکیل صدر جهان، ( قسمت ۱۲از۱۲) دفترسوم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
عشق-سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابویزید
2020-09-29

عشق- حکایت سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابویزید، ( قسمت ۱از۱) دفترچهارم مثنوی- شرح مثنوی مولوی در سلسله مباحث عشق توسط پیرجان عشق در نگاه عرفا و آنگونه که پیرجان بر آن تأکید کرده‌اند، تعاریفی متفاوت با آنچه در روزمره به کار می‌رود، دارد یک نگاه زیبا به عشق از نظر پیرجان این است که به جای آنکه بگویند عشق چه چیزی است، می‌گویند عشق چه چیزی نیست. از تعاریف دل‌نشین عشق که پیرجان بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند این است که یک کاری را برای دلت انجام بده، فقط و فقط برای دلت. نه برای پاداش و نه از ترس عذاب. این تعریف اتفاقاً چیزی است که بنا به فرموده پیرجان، هستی عریان بر اساس آن بنا نهاده شده است. از جمله موارد مطروحه در این بحث عبارتند از : تفاوت فرشته و انسان به خاطر عشق است، یاد گرفتن اندیشیدن و نه اندیشه‌ها، خشم خوب و بد ندارد و یک جریان است، نچسبیدن به افکار اعم از خوب یا بد، قطره دریاست اگر با دریاست، طلب و همت ما را رهنمون است و نه آرزو، حالت جوششی و نه کوششی، عارف رازدار اسرار هستی است

Show...
هستی عریان (Trailer)
2020-10-02

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱
2020-11-12

فردیت: مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است و آنچنان مورد تأکید پیرجان بوده است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. میزان اهمیت فردیت تا به آنجا می‌رسد که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعاتی که در مبحث فردیت به آنها اشاره شده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی، ........

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۲
2020-11-15

فردیت: مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است و آنچنان مورد تأکید پیرجان بوده است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. میزان اهمیت فردیت تا به آنجا می‌رسد که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعاتی که در مبحث فردیت به آنها اشاره شده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی، ........

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۳
2020-11-18

فردیت: مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است و آنچنان مورد تأکید پیرجان بوده است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. میزان اهمیت فردیت تا به آنجا می‌رسد که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعاتی که در مبحث فردیت به آنها اشاره شده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی، ........

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۴
2020-11-30

مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی، ........

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۵
2020-12-01

هستی عریان- شرح مثنوی معنوی- دفتر سوم- قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش// مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی ..

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۶
2020-12-03

هستی عریان- شرح مثنوی معنوی- دفتر سوم- قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش// مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی ..

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۷
2020-12-05

هستی عریان- شرح مثنوی معنوی- دفتر سوم- قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش// مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی ..

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۸
2020-12-07

هستی عریان- شرح مثنوی معنوی- دفتر سوم- قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش// مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی ..

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۹
2020-12-09

هستی عریان- شرح مثنوی معنوی- دفتر سوم- قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش// مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی ..

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۰
2020-12-11

هستی عریان- شرح مثنوی معنوی- دفتر سوم- قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش// مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی ..

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۱
2020-12-15

هستی عریان- شرح مثنوی معنوی- دفتر سوم- قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش// مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی ..

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۲
2020-12-17

هستی عریان- شرح مثنوی معنوی- دفتر سوم- قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش// مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی ..

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - شرح غزل ۳۰ حافظ - زلفت هزارپا به یکی تار مو ببست
2021-02-09

مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی، ........

Show...
فردیت، مراقبه و شهود - شرح غزل ۲۶۸ حافظ - گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
2021-02-11

مبحث فردیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در جای جای سخنان پیرجان در طی سالهای مختلف ردپای آن دیده می شود. تا بدان جا که هدف زندگی انسان در این دنیا را یافتن فردیت او، عنوان کرده‌اند. فردیت هر شخصی فقط و فقط مختص اوست و هر فردی باید بفهمد که فردیت او چیست و چرا به این دنیا آمده است. از راه‌های یافتن فردیت هر شخصی، شناخت علاقه نهانی اوست. از جمله موضوعات مورد اشاره عبارتند از: دقوقی کیست و دقوقا کجاست؟، در جمع ذوب نشدن، بریدن از پیر، بریدن از سرشت و فطرت انسانی (کلّ) علت تباهی و نرسیدن به فردیت، اصطلاح آدم خوبه بودن و فردیت، علاقه نهانی و واقعی، تحول وجودی، ........

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل ۳۷ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست ۱
2021-02-15

حافظ یکی از عرفانی بزرگ فارسی است که معانی بلند عرفانی را در عین زیبایی و ایجاز بیان نموده است. در اینجا غزلیاتی از حافظ را از دید عرفان به شرح می نشینیم.

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۴۳ ت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
2021-02-19

حافظ یکی از عرفانی بزرگ فارسی است که معانی بلند عرفانی را در عین زیبایی و ایجاز بیان نموده است. در اینجا غزلیاتی از حافظ را از دید عرفان به شرح می نشینیم.

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۱
2021-02-22

حافظ یکی از عرفانی بزرگ فارسی است که معانی بلند عرفانی را در عین زیبایی و ایجاز بیان نموده است. در اینجا غزلیاتی از حافظ را از دید عرفان به شرح می نشینیم.

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۸۳ - دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
2021-02-23

حافظ یکی از عرفانی بزرگ فارسی است که معانی بلند عرفانی را در عین زیبایی و ایجاز بیان نموده است. در اینجا غزلیاتی از حافظ را از دید عرفان به شرح می نشینیم.

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۲
2021-02-26

حافظ یکی از عرفانی بزرگ فارسی است که معانی بلند عرفانی را در عین زیبایی و ایجاز بیان نموده است. در اینجا غزلیاتی از حافظ را از دید عرفان به شرح می نشینیم.

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۳
2021-03-02

حافظ یکی از عرفانی بزرگ فارسی است که معانی بلند عرفانی را در عین زیبایی و ایجاز بیان نموده است. در اینجا غزلیاتی از حافظ را از دید عرفان به شرح می نشینیم.

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۴
2021-03-05

حافظ یکی از عرفانی بزرگ فارسی است که معانی بلند عرفانی را در عین زیبایی و ایجاز بیان نموده است. در اینجا غزلیاتی از حافظ را از دید عرفان به شرح می نشینیم.

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل ۱۸۴ - دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
2021-03-09

حافظ یکی از عرفانی بزرگ فارسی است که معانی بلند عرفانی را در عین زیبایی و ایجاز بیان نموده است. در اینجا غزلیاتی از حافظ را از دید عرفان به شرح می نشینیم.

Show...
شرح غزلیات حافظ - غزل۳۰ - زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
2021-03-12