پادکست دونده
Category Music
Published March 25, 2021
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی درباره رپ ایران و جامعه

Available Episodes

دونده - شماره ی صفر
2020-05-25

پادکستی در مورد خاستگاه هنرمندان رپفارسی و کمی بی…

Show...
دونده شماره‌ی یک - سعید دهقان - اعتیاد به مخدر
2020-06-01

پادکست دونده - شماره ی یک (سعید دهقان)- رپفارسی و…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - مرضیه - نگاه مردانه در رپفارسی
2020-06-13

در نسخه ی مخاطب شماره ی یک با مرضیه 33 ساله از ته…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - پیام - جو عبوس و غمگین رپفارسی زیرزمینی
2020-07-04

در نسخه ی مخاطب شماره دو با پیام 37 ساله از تهران…

Show...
دونده شماره‌ی دو - سالومه ام‌سی - استقلال هنرمند
2020-07-13

پادکست دونده - شماره‌ی دو(سالومه ام‌سی)- استقلال …

Show...
نسخه‌ی مخاطب - دلارام - رفتار مخاطب در لایو اینستاگرام هنرمندان
2020-07-20

در نسخه ی مخاطب شماره سه با دلارام 22 ساله از سوئ…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - امیر - تناقض میان عقاید مذهبی و کار هنری
2020-07-28

در نسخه ی مخاطب شماره چهار با امیر 22 ساله از مشه…

Show...
دونده شماره‌ی سه - نصیر مشکوری - رپ و دوره پسادیجیتال
2020-08-02

پادکست دونده - شماره‌ی سه(نصیر مشکوری)- رپ و دوره…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - مهدیه - مخاطب متعصب و ناآگاه
2020-08-06

در این نسخه ی مخاطب با مهدیه 18 ساله از تهران درب…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - بهار - تصویر مخدوش هنرمند در ذهن مخاطب و آسیبهای آن
2020-08-23

در این نسخه ی مخاطب با بهار 16 ساله از مشهد دربار…

Show...
نسخه مخاطب - ایمان - رپ ایرانی، رپ فارسی
2020-09-05

در این قسمت نسخه مخاطب با ایمان از فعالین رپ و مد…

Show...
دونده شماره‌ی چهار - رودی - نسل جدید و فضای ذهنی‌ هنرمند
2020-09-07

در این شماره با رودی رپکن ۲۱ ساله در مورد فضای فک…

Show...
نسخه مخاطب - مریم - نقدی بر جریان فمینیسم لیبرال در رپفارسی
2020-09-19

در این قسمت از نسخه مخاطب با مریم 21 از تهران و د…

Show...
دونده شماره‌ی پنج - نوید - جنگ، میهن دوستی و ظلم ستیزی
2020-10-20

در این شماره با نوید در مورد مفاهیم مثل جنگ، میهن…

Show...
نسخه مخاطب - نیما - لزوم ثبت و مستندسازی در رپفارسی
2020-11-21

در این قسمت درباره لزوم ثبت و مستندسازی آثار، هنر…

Show...
نسخه مخاطب - علی - تفکر انتقادی و نقد در رپفارسی
2020-12-03

در این شماره با علی که موسیقی کلاسیک میخواند آشنا…

Show...
نسخه مخاطب - محمدصادق - تجربه برگذاری همایش‌ در جامعه هیپ‌هاپ ایران
2020-12-15

در این قسمت با محمدصادق از اعضای خورشید هیپ‌هاپ گ…

Show...
نسخه مخاطب - بیتا - اختلافات میان هنرمندان در موسیقی سنتی ایران
2021-02-09

در این قسمت از نسخه مخاطب به سراغ بیتا روزنامه‌نگ…

Show...
دونده شماره‌ی شش - دیگرد - اهمیت زبان فارسی و عناصر ایرانی در رپ
2021-02-25

در این شماره با ارسلان مقلب به دیگرد در مورد اهمی…

Show...
نسخه مخاطب - بابک - درباره مفهوم تجاری شدن در هنر
2021-03-24

در این قسمت پادکست دونده نسخه مخاطب با بابک کارشن…

Show...
دونده شماره هفت - آتور - رپ ایران در دهه نود
2021-03-25

در این قسمت با آتور در موارد موضوعات مختلف و سیر …

Show...
نسخه مخاطب - تارا - نقد چیست و وضعیت آن در هیپ‌هاپ ایران چگونه است؟
2021-06-10

در این قسمت از نسخه مخاطب با تارا در مورد مفهوم گ…

Show...
نسخه مخاطب - ابوالفضل - اهمیت تحلیل شبکه‌های اجتماعی در شناخت جامعه
2021-06-25

در این قسمت با ابوالفضل که دانشجوی دکتری جامعه شن…

Show...
نسخه مخاطب - فاطمه - طرفدار دوآتیشه‌ای که کم‌کم از رپ فاصله گرفت
2021-07-05

در این قسمت سراغ یکی از طرفدارن دوآتیشه سابق رپ ر…

Show...
دونده شماره هشت - کاکا - بازگشت به خیابان
2021-07-29

در این قسمت با گروه کاکا گفتگو میکنیم. از گروه‌ها…

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

دونده - شماره ی صفر
2020-05-25

پادکستی در مورد خاستگاه هنرمندان رپفارسی و کمی بی…

Show...
دونده شماره‌ی یک - سعید دهقان - اعتیاد به مخدر
2020-06-01

پادکست دونده - شماره ی یک (سعید دهقان)- رپفارسی و…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - مرضیه - نگاه مردانه در رپفارسی
2020-06-13

در نسخه ی مخاطب شماره ی یک با مرضیه 33 ساله از ته…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - پیام - جو عبوس و غمگین رپفارسی زیرزمینی
2020-07-04

در نسخه ی مخاطب شماره دو با پیام 37 ساله از تهران…

Show...
دونده شماره‌ی دو - سالومه ام‌سی - استقلال هنرمند
2020-07-13

پادکست دونده - شماره‌ی دو(سالومه ام‌سی)- استقلال …

Show...
نسخه‌ی مخاطب - دلارام - رفتار مخاطب در لایو اینستاگرام هنرمندان
2020-07-20

در نسخه ی مخاطب شماره سه با دلارام 22 ساله از سوئ…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - امیر - تناقض میان عقاید مذهبی و کار هنری
2020-07-28

در نسخه ی مخاطب شماره چهار با امیر 22 ساله از مشه…

Show...
دونده شماره‌ی سه - نصیر مشکوری - رپ و دوره پسادیجیتال
2020-08-02

پادکست دونده - شماره‌ی سه(نصیر مشکوری)- رپ و دوره…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - مهدیه - مخاطب متعصب و ناآگاه
2020-08-06

در این نسخه ی مخاطب با مهدیه 18 ساله از تهران درب…

Show...
نسخه‌ی مخاطب - بهار - تصویر مخدوش هنرمند در ذهن مخاطب و آسیبهای آن
2020-08-23

در این نسخه ی مخاطب با بهار 16 ساله از مشهد دربار…

Show...
نسخه مخاطب - ایمان - رپ ایرانی، رپ فارسی
2020-09-05

در این قسمت نسخه مخاطب با ایمان از فعالین رپ و مد…

Show...
دونده شماره‌ی چهار - رودی - نسل جدید و فضای ذهنی‌ هنرمند
2020-09-07

در این شماره با رودی رپکن ۲۱ ساله در مورد فضای فک…

Show...
نسخه مخاطب - مریم - نقدی بر جریان فمینیسم لیبرال در رپفارسی
2020-09-19

در این قسمت از نسخه مخاطب با مریم 21 از تهران و د…

Show...
دونده شماره‌ی پنج - نوید - جنگ، میهن دوستی و ظلم ستیزی
2020-10-20

در این شماره با نوید در مورد مفاهیم مثل جنگ، میهن…

Show...
نسخه مخاطب - نیما - لزوم ثبت و مستندسازی در رپفارسی
2020-11-21

در این قسمت درباره لزوم ثبت و مستندسازی آثار، هنر…

Show...
نسخه مخاطب - علی - تفکر انتقادی و نقد در رپفارسی
2020-12-03

در این شماره با علی که موسیقی کلاسیک میخواند آشنا…

Show...
نسخه مخاطب - محمدصادق - تجربه برگذاری همایش‌ در جامعه هیپ‌هاپ ایران
2020-12-15

در این قسمت با محمدصادق از اعضای خورشید هیپ‌هاپ گ…

Show...
نسخه مخاطب - بیتا - اختلافات میان هنرمندان در موسیقی سنتی ایران
2021-02-09

در این قسمت از نسخه مخاطب به سراغ بیتا روزنامه‌نگ…

Show...
دونده شماره‌ی شش - دیگرد - اهمیت زبان فارسی و عناصر ایرانی در رپ
2021-02-25

در این شماره با ارسلان مقلب به دیگرد در مورد اهمی…

Show...
نسخه مخاطب - بابک - درباره مفهوم تجاری شدن در هنر
2021-03-24

در این قسمت پادکست دونده نسخه مخاطب با بابک کارشن…

Show...
دونده شماره هفت - آتور - رپ ایران در دهه نود
2021-03-25

در این قسمت با آتور در موارد موضوعات مختلف و سیر …

Show...
نسخه مخاطب - تارا - نقد چیست و وضعیت آن در هیپ‌هاپ ایران چگونه است؟
2021-06-10

در این قسمت از نسخه مخاطب با تارا در مورد مفهوم گ…

Show...
نسخه مخاطب - ابوالفضل - اهمیت تحلیل شبکه‌های اجتماعی در شناخت جامعه
2021-06-25

در این قسمت با ابوالفضل که دانشجوی دکتری جامعه شن…

Show...
نسخه مخاطب - فاطمه - طرفدار دوآتیشه‌ای که کم‌کم از رپ فاصله گرفت
2021-07-05

در این قسمت سراغ یکی از طرفدارن دوآتیشه سابق رپ ر…

Show...
دونده شماره هشت - کاکا - بازگشت به خیابان
2021-07-29

در این قسمت با گروه کاکا گفتگو میکنیم. از گروه‌ها…

Show...

Latest Episode